VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų egzaminai

Egzaminų tvarka

Egzaminus organizuoja RRT direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudarytos egzaminų komisijos. Egzaminų tikslas – nustatyti, ar asmens, pageidaujančio gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, žinios pakankamos užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Kiekvieną komisiją sudaro trys nariai, iš kurių ne mažiau nei du yra A klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir vienas RRT atstovas. Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir bent vieno komisijos nario dalyvavimas.

Asmuo turi teisę laikyti egzaminą leidimui radijo mėgėjų veiklai gauti tik sumokėjęs nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą. Pensinio amžiaus asmenys ir asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas, nemoka už kvalifikacinio egzamino radijo mėgėjų veiklai laikymą.

Egzaminuojama:

B (žemesniu) lygiu, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai;

A (aukštesniu) lygiu, kai asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą, pageidauja gauti A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai.

Pretendentas, pageidaujantis iš karto gauti A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai, gali  laikyti abu egzaminus (B, o jį išlaikęs – A).

RRT sudaro, tvirtina bei skelbia savo interneto tinklalapyje kiekvieno lygio egzaminų klausimus. A lygio egzamino klausimai atitinka CEPT rekomendacijoje T/R 61‑02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“ nustatytus reikalavimus.

Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Prie kiekvieno klausimo pateikiami 3 atsakymų variantai, iš kurių vienas yra teisingas. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus.

Jei egzaminą laikantis asmuo dėl negalios nesugeba perskaityti pateiktų klausimų, komisijos nariai privalo pateikti klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu bei prieinamu būdu ir nustatyti, ar egzaminuojamas asmuo turi pakankamai žinių pageidaujamos klasės leidimui gauti.

Asmuo, neišlaikęs egzamino, gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos.

Egzaminų komisijos

Egzaminų komisijos (2016-10-26)

Egzaminų klausimai

Egzaminų klausimai

HAREC

Pagal asmens, išlaikiusio A lygio egzaminą, pateiktą nustatytos formos prašymą RRT išduoda HAREC – darnųjį radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimą.

RRT pripažįsta kitos valstybės išduotą HAREC, jei ta valstybė įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“ ir išduotas pažymėjimas atitinka šios rekomendacijos reikalavimus.

HAREC suteikia teisę gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, nelaikant kvalifikacinio egzamino, užsienio piliečiui, jei jis gyvena Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius ir pateikia kitoje šalyje jam išduotą HAREC.

 

Informacija atnaujinta 2019-01-15