VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų veikla

Radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) (suvestinė redakcija nuo  2019-07-01).

Radijo mėgėjų veiklai vykdyti be atskiro leidimo gali būti naudojami Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo (toliau  – Sąrašas) (suvestinė redakcija nuo 2020-09-12) 46 priede nurodyti radijo dažniai (kanalai) Sąraše nustatytomis sąlygomis.

Radijo mėgėjas ar klubas, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti Sąrašo 46 priede nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, atitinkamais radijo dažniais (kanalais) veikiančias radijo ryšio stotis privalo užregistruoti Tarnyboje Sąrašo nustatyta tvarka.

Pavyzdinė prašymo, kuris teikiamas laikantis Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių reikalavimų, forma.

Prašymą RRT asmuo gali pateikti šiais būdais:

– elektroniniu būdu:
faksimilinio ryšio ir (ar) kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
per Kontaktinį centrą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nurodytais atvejais ir tvarka;
atvykęs į RRT ;
– paštu.

Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimas naudoti radijo šaukinį išduodamas tik Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjus 2,90 Eur valstybės rinkliavą (įmokos kodas 5777) už leidimo išdavimą. Už vieno radijo mėgėjo kvalifikacinio egzamino laikymą RRT mokamas 2,03 Eur užmokestis.

RRT, gavusi prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą, išsiunčia pareiškėjui pranešimą su užmokesčio už kvalifikacinio egzamino laikymą rekvizitais, o gavusi prašymą  išduoti leidimą, išsiunčia elektroniniu paštu pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodomi valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą mokėjimo rekvizitai.

Radijo mėgėjų stočių registravimas

Radijo mėgėjas, pageidaujantis užregistruoti radijo stotį(is), turi užpildyti Radijo mėgėjo stoties(čių) registravimo formą ir ją pateikti Tarnybai el. paštu rrt@rrt.lt.

Už leidimų radijo mėgėjams išdavimą atsakinga RRT Radijo ryšio departamento Radijo dažnių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Alma Trilupaitienė, el. paštas alma.trilupaitiene@rrt.lt, t. 8 666 29154.

Informacija atnaujinta 2021-07-16