VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų veikla

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba parengė ir paskelbė viešajai konsultacijai Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo naujos redakcijos projektą.
Viešoji konsultacija vyks iki 2019 m. sausio 28 d. Laukiame pastabų ir pasiūlymų šiam projektui.

Radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas.
Šio aprašo 1 priede nustatyta prašymo, kuris teikiamas laikantis Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių reikalavimų, forma.

Prašymą asmuo gali pateikti šiais būdais:

– atvykęs į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (toliau – RRT);
– paštu;
– elektroniniu būdu:

  • per RRT Elektroninių dokumentų sistemą, žr.  http://rrt.lt/rrt/lt/elektroniniu-dokumentu-sistema/apie-sistema.html;
  • faksimilinio ryšio ir (ar) kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
  • pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • per Kontaktinį centrą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nurodytais atvejais ir tvarka.

Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimas naudoti radijo šaukinį išduodamas tik VMI sumokėjus 2,90 Eur valstybės rinkliavą (įmokos kodas 5777) už leidimo išdavimą.
Už vieno radijo mėgėjo kvalifikacinio egzamino laikymą RRT mokamas 2,03 Eur užmokestis.

RRT, gavusi prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą, išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą ir informaciją su užmokesčio už kvalifikacinio egzamino laikymą rekvizitais, o gavusi prašymą  išduoti leidimą, išsiunčia elektroniniu paštu pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodoma valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą informacija.

Susiję teisės aktai:

Už leidimų radijo mėgėjams išdavimą atsakinga RRT Radijo ryšio departamento Radijo dažnių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Alma Trilupaitienė, tel. (8 5) 210 5654, el. paštas alma.trilupaitiene@rrt.lt.

Primename, kad asmenys,  prašymuose nurodę, kad leidimus atsiims patys, ir sumokėję nustatytą valstybės rinkliavą, leidimų atsiimti turi atvykti tik gavę iš RRT informaciją, kad leidimas yra paruoštas.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-01-15