VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų veikla

Radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) (suvestinė redakcija nuo  2019-07-01).

Radijo mėgėjų veiklai vykdyti be atskiro leidimo gali būti naudojami Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo (toliau  – Sąrašas) 46 priede nurodyti radijo dažniai (kanalai) Sąraše nustatytomis sąlygomis.

Radijo mėgėjas ar klubas, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti Sąrašo 46 priede nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, atitinkamais radijo dažniais (kanalais) veikiančias radijo ryšio stotis privalo užregistruoti Tarnyboje Sąrašo nustatyta tvarka.

Pavyzdinė prašymo forma.

Prašymą RRT asmuo gali pateikti šiais būdais:

– elektroniniu būdu:
faksimilinio ryšio ir (ar) kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
per Kontaktinį centrą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nurodytais atvejais ir tvarka;
– atvykęs į RRT ;
– paštu.

Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimas naudoti radijo šaukinį išduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjus 2,90 Eur valstybės rinkliavą (įmokos kodas 5777) už leidimo išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

Radijo mėgėjų stočių registravimas

Radijo mėgėjas, pageidaujantis užregistruoti radijo stotį(is), turi užpildyti Radijo mėgėjo stoties(čių) registravimo formą ir ją pateikti Tarnybai el. paštu [email protected].

Konsultacijos leidimų radijo mėgėjams išdavimo klausimais el. paštu [email protected] arba telefonu +370 670 15869.
Nuo 2023 m. liepos 24 d. iki rugpjūčio 11 d. pavaduoja [email protected], tel.  +370 658 20939.

Informacija atnaujinta 2023-07-21