VEIKLOS SRITYS:

RRT įtvirtino asmens tapatybės tikrinimą nuotoliu

2023 gruodžio 12 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) teisiškai įtvirtino papildomą fizinio asmens tapatybės tikrinimą vaizdo priemonėmis. Iki šiol tai buvo galima daryti asmeniui fiziškai dalyvaujant arba nuotoliniu būdu, naudojant elektroninės atpažinties priemones.

„Nauji pažangūs technologiniai sprendimai jau sudaro galimybę saugiai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę nuotoliniu būdu vaizdo priemonėmis užtikrinant fiziniam dalyvavimui lygiavertį saugumą. Naujasis reglamentavimas neskatina ir neriboja konkrečių technologijų naudojimo tikrinant asmens tapatybę vaizdo priemonėmis. Nustatyti tik baziniai reikalavimai asmens tapatybės tikrinimui vaizdo priemonėmis, o detalus asmens tapatybės tikrinimo nuotoliniu būdu vaizdo priemonėmis procesas turi būti aprašytas kvalifikuoto teikėjo ar įgaliotosios trečiosios šalies veiklos dokumentuose“, – aiškina Irma Kazlienė,  RRT skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovė.

Asmens tapatybę vaizdo priemonėmis tikrinantis kvalifikuotas teikėjas privalo turėti asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis rizikų valdymo planą, kuriame būtų nurodytos asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis saugumui kylančios rizikos, atliktas jų vertinimas ir numatytos rizikoms valdyti reikiamos techninės ir organizacinės priemonės.

Taip pat privalo būti paskirti darbuotojai, atsakingi už asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis proceso priežiūrą, tapatybės dokumentų klastojimo prevenciją ir biometrinių duomenų sukčiavimo prevenciją. Be to, tai ar kvalifikuoto teikėjo pasirinktas asmens tapatybės tikrinimo vaizdo priemonėmis technologinis sprendimas užtikrina asmens fiziniam dalyvavimui lygiavertį saugumą, turės patvirtinti atitikties įvertinimo įstaiga.

Šiuo RRT nutarimu kvalifikuotiems teikėjams sudaryta galimybė diegti naujus technologinius sprendimus, o patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams atsiranda galimybė patogesniu būdu gauti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, kurios, tikėtina, taps patrauklesnės ir plačiau naudojamos.

Susipažinti su RRT nutarimu galite čia:  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4be607095c711eea5a28c81c82193a8

Informacija atnaujinta 2023-12-12