VEIKLOS SRITYS:

RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Aukciono sąlygų aprašo pakeitimo

2021 gruodžio 22 d.

RRT direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.
Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Patikslintame Apraše numatyta, kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai RRT kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį.
Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas RRT direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 2 dalį, asmenys, teikiantys paraiškas dalyvauti aukcione, privalo RRT pateikti informaciją apie savo elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojant tam tikrus radijo dažnius (kanalus) planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, nurodytos šioje dalyje nurodytame sąraše, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus. Taigi pareiga pateikti informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus tenka būtent aukciono dalyviui.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyvių privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija.
Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.
Atsižvelgiant į pirmosios viešos konsultacijos dėl projekto metu gautas pastabas ir pasiūlymus:
– pratęsiamas aukciono dokumentų pateikimo terminas;
– papildomos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, numatant reikalavimą dėl ERĮ 40 straipsnio 16 dalies įgyvendinimo.

Projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms nuo 2021-12-22 iki 2022-01-05.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Bendros UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

2022 m. sausio 20 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-44 patvirtintas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimas (derinimo pažyma).

Informacija atnaujinta 2022-03-30