VEIKLOS SRITYS:

RRT priimtas teisės aktas nustato tvarką, leisiančią paprastai ir greitai pasirinkti ir (ar) keisti viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėją nuotoliniu būdu

2022 balandžio 19 d.

RRT patvirtino Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarką, kurioje įtvirtintos šios pagrindinės nuostatos:

  • Nustatytos viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų teisės ir pareigos, susijusios su ryšio paslaugų aktyvavimu ir paslaugų teikėjo keitimu nuotoliniu būdu.
  • Detalizuota tvarka, užtikrinanti galutinio paslaugų gavėjo teisę tiek aktyvuoti paslaugas nuotoliniu būdu, tiek pakeisti teikėją nuotoliniu būdu.
  • Nustatyta pareiga paslaugų teikėjams interneto svetainėje skelbti išsamią informaciją apie galimybę aktyvuoti paslaugas ir pakeisti paslaugų teikėją nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, skelbti viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo profilio įdiegimo, aktyvavimo ir valdymo, tvarką, sąlygas, terminus taip pat informaciją, kokias technines sąlygas turi atitikti ryšio įrenginiai su eSIM tam, kad juose būtų užtikrintas viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo profilio įdiegimas ir (arba) aktyvavimas ir šių paslaugų teikėjo keitimas nuotoliniu būdu;
  • Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai iki 2023 m. sausio 1 d. turi techniškai pasiruošti tam, kad būtų užtikrinta, jog galutiniam paslaugų gavėjui viešosios mobiliojo ryšio paslaugos nuotoliniu būdu būtų aktyvuojamos per 10 minučių nuo to momento, kai jo ryšio įrenginyje yra atlikti visi būtini veiksmai.

Naujos redakcijos Elektroninių ryšių įstatyme numatyta elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareiga nuo 2023 m. sausio 1 d. užtikrinti galutiniams paslaugų gavėjams teisę gauti viešąsias elektroninių ryšių paslaugas įrenginiais su integruotais abonento identifikavimo moduliais ir teisę pakeisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, išlaikant ryšio numerį (jei toks yra), tačiau nekeičiant abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje, be fizinės prieigos prie galinio įrenginio.

Primename, kad UAB „Ernst & Young Baltic“, bendradarbiaudama su RRT ir Susisiekimo ministerijos atstovais, 2021 m. atliko studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija), kuria siekiama pasiūlyti Elektroninių ryšių įstatymo nuostatos, apibrėžiančios elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareigas, praktinio įgyvendinimo  optimaliausią būdą, remiantis geriausiomis eSIM naudojimo praktikomis pasaulyje ir situacijos analize Lietuvoje.

Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, atsižvelgus į Studijoje pateiktus pasiūlymus, taip pat į Lietuvos teisinę bazę bei viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų techninį pasirengimą, įgyvendinama ir detalizuojama minėtoji įstatyminė nuostata.

Technologija eSIM yra itin aktuali organizacijoms, valdančioms didelį ryšio įrenginių skaičių, pvz., mobiliojo ryšio ar daiktų interneto (angl. Internet of Things, IoT) įrenginius, taip pat aktuali galutiniams paslaugų gavėjams, kurie naudoja ryšio įrenginius su eSIM, nes tokia technologija sudaro galimybes mobiliojo ryšio paslaugų gavėjams įdiegti ir perkelti mobiliojo ryšio paslaugas jų ryšio įrenginiuose nuotoliniu, belaidžiu (angl. over the air) būdu, dėl ko nereikia į ryšio įrenginius įdėti naujos plastikinės SIM kortelės, norint aktyvuoti ar keisti paslaugas.

Detaliau su Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu galima susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c8835830bb0e11ec8d9390588bf2de65.

Informacija atnaujinta 2022-04-19