VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl Radijo ryšio plėtros 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostose plano pripažinimo netekusiu galios

2020 rugsėjo 25 d.

Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros radijo dažnių juostose 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz planas patvirtintas RRT direktoriaus 2005 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1V-471, t. y. prieš 15 metų. Per šiuos metus RRT, siekdama įgyvendinti 2012 m. lapkričio   5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/688/ES dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo, Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir  radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, patikslino nurodytą 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų paskirtį ir papildė Radijo dažnių naudojimo planą 9 priedu, numatančiu radijo dažnių (kanalų), naudojamų antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas ir kurios veikia 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostose, naudojimo sąlygas. Tokiu būdu, laikantis technologinio neutralumo principo, buvo užtikrintas lankstesnis radijo dažnių spektro panaudojimas ir sudarytos galimybės radijo dažnius (kanalus) iš 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų skirti ne tik UMTS/IMT viešiesiems tinklams (antžeminei komponentei), bet ir kitoms antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, laikantis Radijo dažnių naudojimo plano 9 priedo reikalavimų, taip užtikrinant efektyvesnį radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir skatinant konkurenciją.

Papildomai pažymėtina, kad dar vienas Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimas, skirtas 2020 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/667, kuriuo dėl atitinkamų 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostoms taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/688/ES, įgyvendinimui, numatytas 2021 metų pradžioje.

Be to, Tarnyba, atsižvelgdama į Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ bendrą 2020 m. sausio 22 d. raštą „Dėl 2100 MHz juostos praplėtimo“ ir į Sprendimą (ES) 2020/667, 2020 m. liepos 16 d. pakeitė Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus), tokiu būdu sudarant sąlygas dar efektyviau išnaudoti radijo dažnių resursą naujos kartos judriojo radijo ryšio tinklų plėtrai. Šie leidimai galioja iki 2026 metų kovo mėnesio.

Manome, kad Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros plane įtvirtintas reglamentavimas yra nebeaktualus ir laikytinas pertekliniu, todėl siūloma šį planą pripažinti netekusiu galios.

Projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-09-25 iki 2020-10-23. Projektą galite rasti čia.

Informacija atnaujinta 2020-09-25