VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto

2022 sausio 7 d.

RRT direktoriaus įsakymo „Dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ projektu siekiama nustatyti 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos paskirtį, radijo dažnių (kanalų) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos skyrimo naudoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tvarką, elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų antžeminėmis sistemomis, teikimo tvarką, bendrąsias radijo dažnių (kanalų) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas ir minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus. Projektu taip pat siekiama įgyvendinti tam tikras 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB nuostatas, taip pat sudaryti galimybę aukciono būdu suteikti teisę naudoti pakankamai dideles šios radijo dažnių juostos dalis, tinkamas didelės duomenų perdavimo spartos elektroninių ryšių (tarp jų ir penktosios kartos (5G) judriojo ryšio paslaugoms teikti.

Vadovaujantis Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės II skyriaus lentelės 324 ir 325 punktais, 3400–3800 MHz radijo dažnių juosta rezervuota antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas. Vadovaujantis Dažnių lentelės 10 punktu, radijo dažnių juostų, kurios Dažnių lentelės II skyriaus lentelės penktojoje skiltyje arba tam tikroje jos pastraipoje pažymėtos įrašu „rezervuota“, paskirtis yra rezervuota siekiant užtikrinti tinkamą toje skiltyje ar pastraipoje nurodytų elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių paslaugų plėtrą ir (ar) technologijų vystymą. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš rezervuotų radijo dažnių juostų išduodami tik tai paskirčiai, kuriai radijo dažnių juostos buvo rezervuotos, ir tik po to, kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) arba patvirtina radijo ryšio plėtros šiose radijo dažnių juostose planus.
Radijo dažniai (kanalai) iš 3605–3670 MHz radijo dažnių juostos šiuo metu yra naudojami radijo ryšio prieigos tinklams steigti ir teikti elektroninių ryšių paslaugas šiais tinklais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Leidimo naudoti 3605–3670 MHz radijo dažnius galiojimo terminas – iki 2027 m. liepos 10 d.

Radijo dažniai (kanalai) iš 3700–3800 MHz radijo dažnių juostos Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka skiriami naudoti valstybės reikmėms Valstybiniam kritinio ryšio tinklui diegti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Priėmus projektą, bus sudarytos sąlygos aukciono būdu suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos antžeminėms sistemoms ir elektroninių ryšių paslaugoms antžeminėmis sistemomis teikti. Tai užtikrins veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos naudojimą, taip pat bus skatinama konkurencija elektroninių ryšių tinklų teikimo srityje, vartotojai galės gauti įvairesnes elektroninių ryšių paslaugas. Aukciono laimėtojams bus išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš radijo dažnių juostų, tinkamų didelės duomenų perdavimo spartos elektroninių ryšių (tarp jų 5G ryšio) paslaugoms teikti.

Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2022-01-07 iki 2022-02-06. Projektą galite rasti čia

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabos
Piliečio G.V. pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos

Informacija atnaujinta 2022-03-23