VEIKLOS SRITYS:

Interneto karštoji linija

Praneškite RRT „Švariam internetui“ apie aptiktą pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete.

Užpildykite anoniminę pranešimų anketą. RRT specialistai atidžiai patikrins iš Jūsų gautus pranešimus. Jei pranešimai pasitvirtins ir Lietuvos tarnybinėse stotyse bus rasta neteisėtos arba žalingos informacijos, pranešimai bus persiunčiami atitinkamoms Lietuvos institucijoms: Policijos departamentui arba Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Atlikusios tyrimą, šios institucijos imsis atitinkamų veiksmų prieš neteisėto turinio skelbėjus. Jei tinklalapis arba forumas, kuriame yra nepageidaujamas interneto turinys, yra kitų šalių tarnybinėse stotyse, informacija apie tai bus perduota kitų šalių karštųjų linijų specialistams arba Policijos departamentui.

Nepilnamečių vaikų tėvams, globėjams, mokytojams

Ypač didelis dėmesys turi būti kreipiamas į vaikų elgesį elektroninėje erdvėje. Vaikai yra pažeidžiamiausia interneto bendruomenės grandis, kadangi draudžiamų, neteisėtų programų stebėjimas gali kelti pavojų jų psichologinei ir fizinei būklei.

Labai svarbu gebėti atpažinti ir įvertinti seksualinio vaikų išnaudojimo internete, pornografinio turinio, patyčių grėsmes ir, susidūrus su jomis, pranešti „Švaraus interneto“  specialistams.

Pranešti galima užpildžius anoniminę pranešimų anketą. Jei norite, kad su Jumis susisiektų interneto karštosios linijos specialistai, pranešimo formoje nurodykite savo kontaktus.

SVARBU.  Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisos, kurios reglamentuoja pranešimų apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir kitą draudžiamą ar ribojamą skleisti viešąją informaciją pateikimo ir nagrinėjimo bei tokios informacijos pašalinimo tvarką. Įstatyme numatyta, kad tiek smurtaujančio, tiek smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), sužinoję apie viešų patyčių panaudojant vaizdinę medžiagą kibernetinėje erdvėje atvejį, privalo, o kiti asmenys turi teisę, apie tai pranešti RRT, pateikdami pranešimą interneto karštąja linija.

Draudžiama ir ribojama informacija

Dažnai kalbame apie visuomenės informavimą, t.y. apie veiklą, susijusią su viešosios informacijos visuomenei teikimu. Internetas – tai vienas iš viešosios informacijos skleidimo būdų, beje, gerokai pažangesnis ir prienamesnis, nei informacijos skleidimas kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. Šiuo būdu paskelbta informacija taip pat tampa vieša. Deja, internete gana dažnai aptinkama tokio turinio informacijos, kurios viešą skelbimą įstatymai riboja arba visiškai draudžia. Neleistina informacija gali būti skirstoma į ribojamą arba draudžiamą.

Draudžiama informacija – tai informacija, kurios paviešinimas ir (ar) platinimas yra draudžiamas pagal galiojančius įstatymus:

  • pornografinio turinio informacija (įskaitant informaciją, kurioje vaizduojamas vaikų seksualinis išnaudojimas (pedofilija);
  • informacija, kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • kita įstatymais draudžiama informacija.

Ribojama informacija yra reglamentuojama siekiant apsaugoti nepilnamečius asmenis. Tai informacija, kuri daro neigiamą poveikį jų fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi:

  • informacija, susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu, nusikalstamos veikos modeliavimu;
  • erotinio pobūdžio informacija;
  • informacija, kurioje rodomas mirusio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas (išskyrus atvejus, kai tai būtina tapatybei nustatyti);
  • informacija, sukelianti baimę ar siaubą, skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę;
  • kita įstatymais ribojama informacija.
Saugesnio interneto projektas

RRT „Švaraus interneto“ (interneto karštosios linijos) veikla Lietuvoje vykdoma nuo 2007 m. pagal Europos Komisijos finansuojamą projektą „Saugesnis internetas“. Projekto tikslas ‒ atkreipti visuomenės dėmesį į neteisėtą ir žalingą informaciją internete, skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis, supažindinti su galimais apsisaugojimo nuo tokios informacijos būdais. Projektas Lietuvoje vykdomas pagal daugiametę ES programą „Saugesnis internetas“.

2022 m. kovo mėn. Europos Komisija pritarė  projekto „Saugesnis internetas“ pratęsimui, tad šio projekto konsorciumo partneriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, RRT, asociacija „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Vaikų linija“ – vykdo naują projekto etapą, kurį įgyvendins iki 2024 m. kovo 31 d. Konsorciumas kartu su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais planuoja toliau įgyvendinti įvairias visuomenės skatinimo atsakingai elgtis internete iniciatyvas ir vykdyti neteisėto bei žalingo turinio elektroninėje erdvėje prevenciją.

Oficiali „Saugesnio interneto“ projekto svetainė www.draugiskasinternetas.lt.

INHOPE

RRT yra Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narė. Šiuo metu 46 pasaulio šalyse veikia 50 interneto karštųjų linijų, kurias jungia INHOPE asociacija. RRT buvo priimta į INHOPE asociaciją 2008 m.

INHOPE narystė itin svarbi tiriant pranešimus apie žalingą ar neteisėtą turinį, kuris skelbiamas kitų valstybių tarnybinėse stotyse. Jei neteisėta informacija aptinkama kitų šalių tarnybinėse stotyse, informacija apie tai yra perduodama kitų šalių interneto karštosios linijos specialistams, kurie bendradarbiaudami su savo šalies teisėsaugos institucijomis imasi atitinkamų veiksmų, kad neteisėtas turinys būtų kuo greičiau pašalintas. Ypač aktyviai INHOPE, bendradarbiaudama su EUROPOL’u ir  INTERPOL’u, kovoja prieš vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus internete.

Memorandumas dėl švarios interneto aplinkos

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kviečia visus Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus prisijungti prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreikšti neteisėtos ar žalingos nepilnamečiams informacijos netoleravimą savo tarnybinėse stotyse (serveriuose).

Lietuvos Respublikos įstatymai numato prievolę paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti jų tarnybinėse stotyse (serveriuose) saugomą neteisėtą informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti. Memorandumu siekiama sukurti tokią paslaugų teikėjų ir RRT bendradarbiavimo aplinką, kurioje būtų sklandžiai vykdoma informacijos šalinimo ar galimybės ją pasiekti panaikinimo  procedūra. Memorandumas taip pat apibrėžia Paslaugų teikėjų veiklos principus kuriant švaresnę interneto aplinką – klientų skatinimą būti atsakingiems ir internete neskelbti draudžiamos informacijos, operatyvumą šalinant itin jautrią informaciją (pvz., vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga) ir kt.

Prie Memorandumo prisijungę Paslaugų teikėjai įgyja teisę savo interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, elektroninio pašto paraše, elektroninių prezentacijų šablonuose, viešuose renginiuose, visuomenės informavimo ir kitose priemonėse naudoti Tarnybos sukurtą logotipą „Švarus internetas“ ir taip patvirtinti, kad jie laikosi Memorandumo nuostatų ir prisideda, kuriant švaresnę interneto aplinką.

Prisijungti prie Memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT, kaip nurodyta Memorandumo 11 punkte.

Memorandumas dėl švarios interneto aplinkos

Paslaugų teikėjai, prisijungę prie memorandumo:

UAB ,,BTT group“, www.bttcloud.com;

UAB ,,Hostinger“, www.hostinger.lt;

UAB ,,Baltnetos komunikacijos“, www.balt.net;

UAB ,,Cherry servers“, www.cherryservers.com;

UAB ,,Blue Bridge“, www.bluebridge.lt;

LITNET KTU Techninis centras, www.litnet.lt;

UAB ,,Interneto vizija“, www.iv.lt;

Vilniaus universitetas, www.vu.lt;

UAB ,,CSC Telecom“, www.csc.lt.

UAB ,,Penkių kontinentų komunikacijų centras“, www.penki.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-04