VEIKLOS SRITYS:

Startuoja eSIM naudojimo skatinimo modelio rengimo darbai

2021 kovo 12 d.

2021 m. kovo 8 d. Ryšių reguliavimo tarnyba ir UAB „Ernst & Young Baltic“ pasirašė studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ parengimo paslaugų sutartį.

Studijos tikslas – parengti Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelį, paremtą detalia tarptautinės praktikos ir esamos situacijos analize.

Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugos įprastai vis dar teikiamos naudojant tradicines, į ryšio įrenginius dedamas fizines SIM korteles. Naudojant tokį technologinį sprendimą, norint pradėti naudotis paslaugomis, būtina tiesiogiai susisiekti su e. ryšių paslaugų teikėju ir fiziškai iš jo gauti SIM kortelę, o norint pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją, kad ir išlaikant esamą telefono ryšio numerį – būtina pakeisti turimą SIM kortelę į naujo paslaugų teikėjo išduotą SIM kortelę. Kai mobiliojo ryšio paslaugos naudojamos asmeniniams poreikiams, abonentas, norintis pakeisti operatorių, turi kreiptis į naują operatorių dėl naujos SIM kortelės išdavimo, ją įdėti į naudojamą ryšio įrenginį, tam tikrais atvejais ryšio įrenginį perkrauti ar perkonfigūruoti. O versle, ryšio įrenginių gali būti skaičiuojama šimtais ar tūkstančiais, ypač naudojamų daiktų interneto (angl. Internet of Things, IoT) sprendimams. Šie įrenginiai gali būti nutolę, netgi naudojami užsienio valstybėse, todėl fizinės SIM kortelės pakeitimas kiekviename įrenginyje itin imlūs laikui ir sąnaudoms. Tai sudaro prielaidas ribojimams, teikiant paslaugas tiek vartotojams, tiek verslui, plėtojančiam daiktų interneto sprendimus.

eSIM sprendimas sudaro galimybes įdiegti ryšio numerius nuotoliniu, belaidžiu būdu (angl. over-the-air provisioning). Lietuvoje jau atsiranda sprendimų, kuriais siūloma naudotis e. ryšių paslaugomis, jas diegiant įrenginiuose integruotuose moduliuose, tačiau nesant aiškių eSIM technologija pagrįstų paslaugų teikimo kriterijų ir praktikos, eSIM sprendimas Lietuvoje vis dar pilnavertiškai nefunkcionuoja. Matomas tam tikrų sektorių ir bendrovių suinteresuotumas, poreikis ir numatoma konkreti nauda galutiniams paslaugų gavėjams gauti inovatyvias e. ryšio paslaugas, pagrįstas eSIM, kita vertus, yra ir trukdžių: trūksta vieningų ir visuotinai pripažintų, praktikoje taikomų, standartų, mechanizmų, apibrėžiančių technologinius ir organizacinius procesus, neaiškūs sprendimų diegimo kaštai, trūksta aiškių, investicijų grąžą užtikrinančių „panaudojimo atvejų“.

Detalius, išsamius ir pagrįstus atsakymus į kylančius klausimus padės rasti ši studija. Viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ernst & Young Baltic” vadovaujama kompetentinga Lietuvos ir užsienio ekspertų komanda atliks tiek tarptautinės praktikos analizę, apimančią ne mažiau kaip 9 užsienio valstybių, labiausiai pažengusių šioje srityje, patirtį, tarptautinius standartus ir rekomendacijas, geruosius projektų pavyzdžius, tiek Lietuvos situacijos, visų suinteresuotų šalių – e. ryšių paslaugų teikėjų, verslo subjektų, planuojančių diegti eSIM pagrįstus IoT sprendimus, ir galutinių vartotojų – pasirengimo, barjerų, poreikių ir perspektyvų įvertinimą. Atliktos analizės pagrindu, bus parengtas eSIM naudojimo skatinimo modelis ir jo įgyvendinimo priemonės – techninės, kibernetinio ir informacinio saugumo, teisinės ir organizacinės, kurias turėtų įgyvendinti atsakingos institucijos, e. ryšių paslaugų teikėjai bei ūkio subjektai, suinteresuoti šių paslaugų naudojimu. Kiekviename studijos rengimo etape numatoma glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis, išgryninant ir randant Lietuvai optimalius sprendimus.

Studijos parengimas numatytas Ateities ekonomikos DNR plane ir pavestas Ryšių reguliavimo tarnybai, kaip e. ryšių sektoriaus reguliuotojui, kurio vienas iš uždavinių – skatinti efektyvias ilgalaikes investicijas ir naujovių diegimą elektroninių ryšių srityje. Studiją numatoma parengti iki š.m. gruodžio.

Informacija atnaujinta 2021-03-12