VEIKLOS SRITYS:

Kontaktai ir struktūra

Asmenys aptarnaujami RRT patalpose adresu Mortos g. 14 Vilniuje.

Prašome dokumentus teikti el. paštu [email protected] arba paprastu paštu adresu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 210 5633.

Asmenis, ketinančius atvykti į RRT trečiadieniais nuo 17:00 iki 18:00 val., prašome iš anksto užsiregistruoti telefonu 8 5 210 56 33.

Asmenys, nemokantys lietuvių kalbos, RRT konsultuojami anglų kalba.

ASMENŲ aptarnavimas
Pirmadienis
8:00–17:00
Antradienis
8:00–17:00
Trečiadienis
8:00–18:00
Ketvirtadienis
8:00–17:00
Penktadienis
8:00–15:45


Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda

Bendrasis RRT telefonas (8 5) 210 5633
El. paštas [email protected]
Faksas  (8 5) 216 15 64


Vartotojai gali kreiptis nemokamu pasitikėjimo ir  pagalbos telefonu 8 800 20030.

Ūkio  subjektams (paslaugų teikėjams) skirtas konsultacijos telefono numeris  8 700 70090.


Prašymai ir skundai, pateikti RRT raštu, turi būti išdėstyti valstybine kalba arba anglų kalba. Kitomis kalbomis parašyti prašymai ir skundai turi turėti vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus kai į RRT raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais.

RRT darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų rašmenų pagal šią formą: [email protected]

Padaliniai ir bendrieji kontaktai

RRT centrinė būstinė
Vadovybė
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jūratė ŠovienėRRT tarybos pirmininkė(8 5) 210 5620Funkcijos
 • Vadovauja RRT tarybos darbui;
 • kuruoja RRT Strategijos departamento, Administracinio departamento ir Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos sritis.
Darius KuliešiusRRT tarybos pirmininko pavaduotojas(8 5) 210 5624Funkcijos
 • Kuruoja RRT Radijo ryšio departamento ir Radijo spektro kontrolės departamento veiklos sritis.
 • Kuruoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimo RRT sritis.
Giedrius PūrasRRT tarybos narys(8 5) 210 5622Funkcijos
 • Kuruoja RRT Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamento ir Ekonominio reguliavimo departamento veiklos sritis.
Kristina MikoliūnienėRRT tarybos narė(8 5) 210 5621Funkcijos
 • Kuruoja RRT Tinklų reguliavimo departamento ir Skaitmeninių paslaugų departamento veiklos sritis.
Vygantas VaitkusRRT tarybos narys(8 5) 210 5628Funkcijos
 • Kuruoja RRT Teisės departamento ir Inspektavimo skyriaus veiklos sritis;
 • kuruoja informacinių technologijų taikymo, informacinių išteklių plėtros RRT, informacinių sistemų saugos ir asmens duomenų apsaugos sritis.
Giedrė JarmalytėVyriausioji patarėja (organizacijos veiklos kokybės klausimais)Funkcijos
 • Vertina RRT veiklos kokybės gerinimo galimybes, įskaitant susijusias su veiklos procesų optimizavimu, efektyvumo didinimu, korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina veiklos kokybės užtikrinimo ir gerinimo priemones;
 • vertina RRT vidaus kontrolės įgyvendinimo ir priežiūros gerinimo galimybes, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina vidaus kontrolės priemones;
 • dalyvauja rengiant RRT strateginio planavimo dokumentus, nustatant RRT veiklos kokybės rodiklius, pagal kompetenciją prisideda prie jų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus RRT ar kitų institucijų rengiamiems teisės aktų, kitų dokumentų projektams;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, kitą aktualią medžiagą;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl naujų ar pasikeitusių teisės aktų bei praktikos;
 • RRT kompetencijos srityje įtakoja RRT veiklai vykdant jai pavestas funkcijas.
Ingrida Žaltauskaitė – SiaurusevičienėVyriausioji patarėja (organizacijos vystymo klausimais)Funkcijos
 • Vertina galimus RRT strateginius veiklos tikslus, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina su tuo susijusias priemones;
 • vertina RRT organizacinio vystymo, įskaitant susijusius su personalo valdymo politika, pažangių RRT veiklos valdymo metodų ir priemonių diegimo RRT veikloje galimybes, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina su tuo susijusias priemones;
 • vertina RRT vidinės ir išorinės komunikacijos, reprezentacijos organizavimo galimybes, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetencija įgyvendina su tuo susijusias priemones;
 • pagal kompetenciją  prisideda rengiant RRT strateginio planavimo, RRT vidaus darbo organizavimo ir kitus susijusius dokumentus ir (ar) kitą aktualią medžiagą;
 • konsultuoja Tarybos narius, RRT valstybės tarnautojus ir darbuotojus su savo veikla susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją atstovauja RRT institucijose, įstaigose, organizacijose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.
Sigitas JurkevičiusVyriausiasis patarėjas (IT klausimais)(8 5) 210 5687Funkcijos

Siekdamas patarti RRT direktoriui IT taikymo ir informacinių išteklių plėtros RRT veikloje klausimais, koordinuoti informacinių sistemų vystymo projektų ir viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektų inicijavimą ir įgyvendinimą RRT, užtikrinti kuriamų ir naudojamų IT sprendimų sąveikumą, saugumą ir kryptingą plėtrą:

 • sprendžia klausimus, užtikrinančius efektyvų informacinių išteklių, naudojamų RRT veikloje, darbą, palaikymą, modernizavimą, jų sąveikumą tarpusavyje ir su kitų institucijų informaciniais ištekliais;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir tarptautinių organizacijų bei institucijų dokumentus, susijusius su IT taikymu viešojo administravimo institucijų veikloje;
 • vertina esamus RRT informacinių išteklių infrastruktūros išteklius ir poreikį ir teikia dėl to RRT vadovybei išvadas ir pasiūlymus;
 • teikia pasiūlymus rengiant RRT IT plėtros planą;
 • vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis nustatytais reikalavimais;
 • vykdo RRT valdomų informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas;
 • teikia pasiūlymus ir koordinuoja RRT turimų duomenų atvėrimą visuomenei;
 • dalyvauja rengiant RRT valdomų valstybės informacinių sistemų bei vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų veiklos dokumentus;
 • pataria, teikia išvadas RRT direktoriui sprendžiant RRT dalyvavimo konsoliduojant valstybės išteklius klausimus;
 • koordinuoja informacinių sistemų rizikos ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimų tinkamą atlikimą nustatytu laiku, priemonių planų įgyvendinimą;
 • rengia tarnybos valdomų informacinių sistemų kibernetinį saugumą užtikrinančius dokumentus, dalyvauja įgyvendinant RRT kibernetinio saugumo politiką;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant RRT viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę diegimo projektus, RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT vykdant projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų plėtros;
 • teikia pasiūlymus rengiant RRT pozicijas dėl informacinės visuomenės paslaugų plėtros strateginių dokumentų projektų;
 • nagrinėja institucijų, asmenų prašymus, pranešimus, susijusius su priskirta veiklos sritimi, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • vykdo kitus RRT direktoriaus pavedimus informacinių technologijų taikymo ir informacinių išteklių plėtros RRT veikloje klausimais.

 

Nadežda MaciejevskaBendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėja(8 5) 210 5623Funkcijos

Siekdama užtikrinti sklandų RRT tarybos darbą:

 • rengia Tarybos posėdžių darbotvarkių projektus, kviečia į posėdžius jų dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis, protokoluoja vykstančius posėdžius, rengia posėdžių protokolų projektus;
 • padeda Tarybos pirmininkui ir Tarybos nariams planuoti ir sudaryti  darbotvarkes, organizuoti jų rengiamus pasitarimus;
 • rengia ir teikia Tarybos pirmininkui ir Tarybos nariams informaciją su jų darbine veikla susijusiais klausimais;
 • organizuoja Tarybos pirmininko ir Tarybos narių dalykinius susitikimus;
 • informuoja Tarnybos darbuotojus apie Tarybos pirmininko ir Tarybos narių rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;
 • Tarybos pirmininko pavedimu rengia teisės aktų projektus, tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
 • pagal kompetenciją ir esant poreikiui, registruoja gaunamus, siunčiamus bei kitus dokumentus, perduoda gautus ir užregistruotus dokumentus Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams ar kitiems Tarnybos darbuotojams;
 • koordinuoja ir organizuoja Tarybos pirmininko ir Tarybos narių tarnybines komandiruotes;
 • esant poreikiui, informuoja Tarybos pirmininką ir Tarybos narius apie dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kituose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų posėdžiuose;
 • teikia pasiūlymus teisės aktų projektams Tarnybos darbo veiklos organizavimo klausimais;
 • konsultuoja Tarnybos darbuotojus Tarybos darbo tvarkos ir posėdžių organizavimo klausimais, padeda jiems spręsti įvairius administracinio ir organizacinio pobūdžio klausimus.
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius

Funkcijos

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • organizuoja apskaitą taip, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, apskaitos dokumentai įforminti tinkamai ir laiku fiksuojami buhalterinės apskaitos dokumentuose, ūkinės operacijos būtų teisėtos, o lėšų naudojimas atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • pagal sąskaitų duomenis kontroliuoja biudžeto programų sąmatų vykdymą, rengia sąmatų vykdymo finansines ir statistines ataskaitas bei teikia jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • užtikrina teisingą ir laiku mokesčių ir įmokų į biudžetą, socialinio draudimo ir kitus pensinius fondus sumokėjimą;
 • kontroliuoja projektų, finansuojamų iš tarptautinių programų ir įvairių fondų, lėšų panaudojimą;
 • teikia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus pagal pareikalavimą – Tarnybos vadovybei, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • teikia direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • rengia ir teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, reikalauja iš Tarnybos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugojimas, racionalus naudojimas;
 • tiesiogiai bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais ir tarnautojais ekonomikos, finansų, apskaitos, analizės, darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir kitais klausimais;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais dalyvauja derinant Tarnybos darbo apmokėjimo fondo, išlaidų planavimo, apskaitos analizės ir kontrolės užduotis, darbų, paslaugų ir pirkimų sutartis, programinį biudžeto asignavimų projektą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Janina KlimovičienėSkyriaus vedėja-vyriausioji finansininkė(8 5) 210 5625Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą RRT finansinių išteklių valdymą ir kontrolę bei finansinės atskaitomybės tinkamą rengimą:

 • atlieka išankstinę finansų kontrolę;
 • užtikrina buhalterinių įrašų teisėtumą ir tinkamą apskaitos tvarkymo bei atsiskaitymų kontrolę;
 • užtikrina, kad RRT finansinė ir statistinė atskaitomybė būtų pateikta laiku ir tinkamai;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • dalyvauti RRT vidaus veiklos tobulinimo procedūrose, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
 • užtikrinti RRT biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, statistinių ataskaitų ir kitų ataskaitų parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • užtikrinti RRT išlaidų sąmatų nustatyta tvarka ir terminais pateikimą Finansų ministerijai, siekiant užtikrinti tinkamą RRT nustatytų funkcijų vykdymą kontroliuoti lėšų panaudojimą, kad jis neviršytų patvirtintų asignavimų;
 • vykdyti išankstinę finansų kontrolę, užtikrinti tinkamą finansinių išteklių ir apskaitos tvarkymo bei atsiskaitymų kontrolę, ūkinių-finansinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka kontrolę, tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę;
 • užtikrinti sklandų skyriaus darbą.
Viktorija KuklienėSkyriaus vyresnioji patarėja(8 5) 210 5626Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą RRT atsiskaitymų už paslaugas ir darbus vykdymą, apskaitą, atskaitomybės parengimą laiku bei lėšų panaudojimą neviršijant patvirtintų išlaidų sąmatų sumų:

 • registruoja finansinių ir ūkinių operacijų už paslaugas ir darbus duomenis apskaitos registruose ir užtikrina jų apskaitos atitiktį VSAFAS reikalavimams, rengia atitinkamus finansinės atskaitomybės priedus;
 • teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir užtikrina pajamų, sąnaudų ir įsipareigojimų suderinimą tarp susijusių ūkio subjektų;
 • kontroliuoja reprezentacinių išlaidų lėšų naudojimo dydį;
 • vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Aušra SakalytėSkyriaus vyresnioji patarėja(8 5) 210 5629Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą RRT atsiskaitymų už ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimą vykdymą, apskaitą, atskaitomybės parengimą laiku ir lėšų panaudojimą neviršijant patvirtintų išlaidų sąmatų sumų:

 • registruoja finansinių ir ūkinių operacijų, susijusių su turto valdymu duomenis apskaitos registruose ir užtikrina jų apskaitos atitiktį VSAFAS reikalavimams, rengia atitinkamus finansinės atskaitomybės priedus;
 • rengia Finansų ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ataskaitas ir pažymas apie RRT pajamų, valdomo turto būklę, pagal poreikį rengia ataskaitas ir pažymas dėl RRT patirtų išlaidų turtui ir prekėms įsigyti;
 • rengia pažymų projektus dėl patvirtintų išlaidų sąmatų keitimo ir užtikrina tolesnį jų įkėlimą į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), garantuodama jų tikslumą, ir atlieka patvirtintų (preliminarios kontrolinės, kontrolinės ir kontrolinės sąmatos tikslinimo) išlaidų sąmatų duomenų įkėlimo į VBAMS procedūras, užtikrindama jų tikslumą;
 • kontroliuoja turto inventorizacijos eigą, apibendrina ir užtikrina inventorizacijos rezultatų registravimą apskaitoje;
 • vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Ana AleksienėSpecialistė(8 5) 210 5626Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą darbuotojų darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis finansinę apskaitą:

 • apskaičiuoja RRT darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, tvarko atlyginimų registrus, apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo mokesčius, teikia darbuotojams pažymas apie darbo užmokestį;
 • rengia ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išlaikytą ir sumokėtą pajamų mokestį, rengia ir teikia SODRAI ataskaitas;
 • tvarko atskaitingų asmenų atsiskaitymų apskaitą pagal avansines apyskaitas;
 • ruošia Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRAI, Statistikos departamentui ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms deklaracijas, ataskaitas ir pažymas apie apskaičiuotą darbo užmokestį, išskaitytus mokesčius ir išmokėtas sumas;
 • vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Kristina LaurinavičienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5626Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą tiesioginių išlaidų apmokėjimų vykdymą ir apskaitą:

 • atlieka mokėjimo paraiškų per kompiuterizuotą Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS) rengimą, tvarkymą ir tvirtinimą bei pagal mokėjimo paraišką įrodančius apmokėjimo dokumentus, įregistruoja išlaidas atitinkamuose RRT apskaitos registruose;
 • rengia bankinius pavedimus elektroninėje bankininkystėje  ir registruoja bankines operacijas FVAIS;
 • atlieka VBAMS asignavimų poreikio prognozių, teikiamų Valstybės iždo departamentui duomenų dienomis, mėnesiais ir metais įvedimą, tikslinamą, prognozių ir patikslintų prognozių duomenų perdavimo, ataskaitų atspausdinimo procedūras;
 • užtikrina mobiliojo ryšio lėšų panaudojimo kontrolę laikantis patvirtintų limitų;
 • registruoja pasirašytas sutartis į tarnybos Duomenų valdymo sistemą ir tvarko sutarčių registrą;
 • vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Halina OkunevičVyresnioji specialistė(8 5) 210 5629Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą pajamų įmokų ir pridėtosios vertės mokesčio  priskaitymus, mokėjimus ir apskaitą:

 • atlieka pajamų už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus finansinę apskaitą ir kontroliuoja įsiskolinimus RRT, analizuoja ir apdoroja buhalterinius įrašus, užtikrina jų teisėtumą;
 • užtikrina pajamų įmokų ir pridėtosios vertės mokesčio sumokėjimą į valstybės biudžetą laiku bei finansinių ir statistinių ataskaitų, pažymų ir deklaracijų projektų paruošimą;
 • dalyvauja inventorizacijų ir kitose tarpusavio atsiskaitymų suderinimo procedūrose;
 • vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Administracinis departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Tarnybos administracijos veiklą;    
 • kontroliuoja Tarnybos vadovybės pavedimų vykdymą;
 • padeda Tarnybos direktoriui organizuoti darbą;
 • sprendžia Tarnybos socialinius klausimus;
 • užtikrina Tarnybos klientų aptarnavimą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Neringa BareišienėDepartamento direktorė(8 5) 210 5630Funkcijos

Siekdama efektyvios RRT veiklos, kad būtų užtikrintos RRT modernios darbo sąlygos ir pakankami žmogiškieji ištekliai:

 • planuoja ir koordinuoja RRT žmogiškųjų išteklių administravimą;
 • koordinuoja RRT vidaus darbo administravimą;
 • koordinuoja RRT aprūpinimą informacinių technologijų priemonėmis bei kitais materialiniais ištekliais;
 • koordinuoja RRT ūkinę veiklą, dalyvauja priimant sprendimus turto valdymo klausimais;
 • sprendžia RRT tarnautojų ir darbuotojų socialinius klausimus pagal savo kompetenciją.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • užtikrinti efektyvų ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymą, darbuotojų aprūpinimą tinkamomis ir saugiomis darbo priemonėmis;
 • užtikrinti tinkamą RRT vidaus darbo procesų reglamentavimą ir tinkamą dokumentų valdymą;
 • užtikrinti RRT Viešųjų pirkimų plano vykdymą ir viešųjų pirkimų procesų efektyvumą;
 • užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą RRT ir valstybinių  informacinių sistemų veikimą.

 

Gerda Štaraitė-BarsulienėPatarėjaFunkcijos
Bendrųjų reikalų ir personalo skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Saulius GražulevičiusSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5633Funkcijos

Siekdamas, kad RRT vidaus darbas būtų tinkamai administruojamas, efektyviai valdomi žmogiškieji ištekliai bei organizuotas darbas su dokumentais:

 • organizuoja RRT darbą su dokumentais;
 • rengia vidaus administravimo teisės aktus;
 • organizuoja darbą su RRT personalu;
 • organizuoja RRT archyvo darbą;
 • planuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą.
Auksė BlažienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5632Funkcijos

Siekdama tinkamai ir efektyviai administruoti RRT žmogiškuosius išteklius:

 • koordinuoja RRT tarnautojų pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašų rengimą bei atnaujinimą;
 • organizuoja priėmimo į Valstybės tarnybą procedūras;
 • rengia darbo sutartis, įsakymus ir kitus dokumentus, susijusius su personalo administravimu;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant.
Ieva PetrauskaitėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5633Funkcijos

Siekdama tinkamo RRT interesantų aptarnavimo ir efektyvaus darbo su dokumentais organizavimo:

 • registruoja gaunamus ir siunčiamuosius dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą ir vykdo pavedimų kontrolę;
 • konsultuoja interesantus, kaupia, apdoroja ir teikia informaciją, teikia preliminarius atsakymus į paklausimus;
 • kontroliuoja RRT vadovybės pavedimų vykdymą.
Rima SerapinienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5632Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą RRT archyvo veiklą:

 • tvarko, saugo RRT archyvines bylas, vykdo jų apskaitą;
 • kontroliuoja dokumentų saugojimą struktūriniuose padaliniuose bei užtikrina jų perdavimo į archyvą tvarką;
 • kontroliuoja, kaip RRT laikomasi dokumentų valdymo taisyklių;
 • dalyvauja rengiant, diegiant bei tobulinant RRT elektroninių dokumentų valdymo bei elektroninių dokumentų teikimo sistemas.
Lina KazlauskaitėSpecialistė(8 5) 210 5632Funkcijos

Siekdama, kad RRT rengiami dokumentai atitiktų valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus:

 

 • redaguoja lietuvių kalba rengiamus dokumentus;

 • redaguoja anglų kalba rengiamus dokumentus;

 • organizuoja RRT dokumentų vertimus į užsienio kalbas;

 • rengia RRT teisės aktų projektuose vartojamų terminų aprašus ir teikia juos aprobuoti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;

 • prižiūri, kad RRT interneto svetainėse pateikiama informacija lietuvių ir anglų kalbomis būtų taisyklinga kalbos požiūriu;

 • konsultuoja  lietuvių ir anglų kalbos vartojimo, terminų kūrimo ir vartojimo, dokumentų rengimo klausimais.
Informacinių technologijų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Mindaugas TaučkėlaSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5687
Rytis VerbaitisIT sistemų administratorius(8 5) 210 5687Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų RRT informacinių sistemų ir naudotojų darbą:

 • prižiūri tarnautojų kompiuterinę techniką;
 • administruoja RRT kompiuterių tinklą ir tarnybines stotis;
 • užtikrina prisijungimo priemonių prie Saugiosios prieigos tinklalapio telekomunikacijų operatoriams ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams veiksmingumą.
Arminas AbramavičiusSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5687Funkcijos

Siekdamas užtikrinti dokumentacijos, susijusios su informacinių technologijų skyriaus veikla rengimą bei priežiūrą:

 • rengia RRT valdomų informacinių sistemų (IS) nuostatų, saugos nuostatų, saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų projektus ir jų pakeitimus;
 • užtikrina IS nuostatų, saugos nuostatų, saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą, naudojimą ir plėtrą, įgyvendinimą;
 • rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų bei kitų fizinių bei juridinių asmenų raštus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat dėl jų teikia skyriaus vedėjui apibendrintas išvadas ir pasiūlymus;
 • pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 • rengia RRT direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;
 • vykdo skyriaus kuruojamų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • konsultuoja RRT valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais informacinių technologijų srityje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.
Valdas ŠerelisVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5687Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų RRT informacinių sistemų ir naudotojų darbą:

 • prižiūri tarnautojų kompiuterinę techniką;
 • administruoja RRT kompiuterių tinklą ir tarnybines stotis;
 • administruoja RRT telefono ryšio valdymo stotį;
 • užtikrina prisijungimo priemonių prie Saugiosios prieigos tinklalapio telekomunikacijų operatoriams ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams veiksmingumą.
Turto valdymo ir logistikos skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rūta ValantinaitėSkyriaus vedėja8 (5) 210 5636Funkcijos

Siekdama užtikrinti ergonomiškas darbo sąlygas RRT darbuotojams ir efektyvų materialinės bazės naudojimą:

 • kontroliuoja RRT pastatų, patalpų, energetinių išteklių, materialinių išteklių, transporto priemonių, mechanizmų ir įrengimų naudojimą;
 • užtikrina RRT materialinių vertybių saugumą, priešgaisrinę saugą;
 • atstovauja vykdant RRT pastatų statybos ir remonto darbus;
 • organizuoja RRT aprūpinimą materialiniais ištekliais ir darbo priemonėmis;
 • vykdo RRT darbo ir ūkinių priemonių, transporto priemonių darbo laiko, atsarginių dalių ir kuro apskaitą;
 • koordinuoja RRT administracinių patalpų ir teritorijų tvarkos ir švaros palaikymo darbus.
Džiuljeta OleškevičienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5636Funkcijos

Siekdama užtikrinti RRT statinių ir juose esančių inžinerinių sistemų priežiūrą:

 • atlieka RRT statinių ir juose sumontuotų inžinerinių sistemų techninę priežiūrą, užtikrina organizacines ir technines priemones statinių ir inžinerinių sistemų techninei būklei palaikyti;
 • tvarko statinių ir inžinerinių sistemų techninės priežiūros dokumentus;
 • teikia pasiūlymus dėl statinių ir inžinerinių sistemų remonto, rekonstrukcijos;
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl efektyvaus vandens ir energijos išteklių vartojimo;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant.
Kristina JuodikienėSkyriaus patarėja8 (5) 210 5635Funkcijos

Siekdama tinkamai organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, patarti skyriaus vedėjui rengiant išvadas dėl turto valdymo, pateiktų derinti teisės aktų projektų atitikties galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams:

 • padeda skyriaus vedėjui rengti RRT vidaus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, derina juos su pirkimų iniciatoriais ir teikia RRT Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija);
 • VPĮ nustatyta tvarka rengia ir teikia skelbimus, ataskaitas ir sisteminę informaciją apie tarnybos viešuosius pirkimus;
 • RRT interneto svetainėje skelbia supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimus, informaciją apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, sudarytą pirkimo sutartį ir kitą informaciją apie viešuosius pirkimus;
 • organizuoja elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, joje skelbia su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus;
 • tvarko įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių) ataskaitų registrą;
 • atlieka Komisijos sekretoriaus funkcijas: rengia RRT direktoriaus įsakymus dėl Komisijos sudarymo, kviečia Komisijos narius į Komisijos posėdžius, rašo Komisijos posėdžių protokolus ir tvarko Komisijos posėdžių protokolų registrą, rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie Komisijos sprendimus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir (ar) žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;
 • pagal kompetenciją konsultuoja RRT darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais ir teikia jiems reikiamą informaciją;
 • padeda skyriaus vedėjui užtikrinti skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai ir įgyvendintos skyriui priskirtos funkcijos.
Vilma Ulickytė-PetrauskienėSkyriaus patarėja 8 5 210 5635Funkcijos

Siekdama tinkamai organizuoti viešųjų pirkimų procedūras:

 • apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
 • rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus;
 • atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas, prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;
 • analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
 • pildo Viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą;
 • viešina viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis CPVIS;
 • atlieka viešųjų ir privačių interesų deklaravimo viešuosiuose pirkimuose kontrolę;
 • dalyvauja įgyvendinant civilinės saugos reikalavimus.
Leonidas KozlinerisAdministratorius(8 5) 210 5637Funkcijos

Siekdamas, kad RRT būtų tinkamai prižiūrimos patalpos, jose esantis turtas ir visos infrastruktūrinės sistemos:

 • užtikrina materialinį aprūpinimą RRT organizuojamų renginų metu;
 • užtikrina RRT tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą reikiamais materialiniais resursais, darbo įrankiais ir instrumentais bei medžiagomis, kontroliuoja materialinių resursų racionalų ir efektyvų panaudojimą;
 • tvarko darbo ir ūkinių priemonių apskaitą;
 • teikia finansinius duomenis Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui;
 • rūpinasi RRT patalpų ir teritorijos tvarka ir švara bei RRT turto apsauga;
 • vykdo materialinių vertybių sandėliavimą, tvarkymą, išdavimą.
 • tvarko RRT įsigyto turto, automobilinio kuro, medžiagų pajamavimo ir išdavimo ar atidavimo naudoti dokumentus;
 • koordinuoja darbuotojų saugos funkcijų vykdymą, prevencinių priemonių nelaimingų atsitikimų avejais darbe ir profesinėms ligoms išvengti įgyvendinimą;
 • atsako už priešgaisrinę saugą RRT;
 • organizuoja Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą valstybės švenčių dienomis ir kitomis atmintinomis dienomis prie RRT pastatų Vilniuje;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
Giedrius MarcinkevičiusLogistikos specialistas(8 5) 210 5637Funkcijos

Siekdamas užtikrinti RRT autotransporto priemonių tvarkingumą, patalpų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, elektros įrenginių, baldų priežiūrą: 

 • užtikrina, kad RRT automobilių ir juose esančių įrengimų techniniai aptarnavimai, apžiūros būtų atliktos laiku ir kokybiškai;
 • užtikrina, kad RRT automobiliai ir juose esantys įrengimai ir prietaisai būtų techniškai tvarkingi;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl automobilių bei juose esančių įrengimų ir prietaisų remonto, susidėvėjusių padangų, akumuliatorių keitimo;
 • vykdo RRT patalpų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkio, baldų administravimą;
 • kontroliuoja paslaugų tiekėjų atliekamus darbus, priima tik tinkamai atliktas paslaugas, pasirašydamas paslaugų priėmimo-perdavimo aktus bei sąskaitas pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
 • imasi visų priemonių, kad įvykusi avarija padarytų minimalius nuostolius RRT, apie avariją nedelsdamas informuoja skyriaus vedėją ir techninės priežiūros paslaugų tiekėją;
 • prižiūri medžiagų, energetinių resursų, įrankių ir įrengimų taupų naudojimą;
 • informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus pažeidimus, gedimus, dėl kurių gali kilti grėsmė RRT materialinių vertybių saugumui;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
Algis IlgisVairuotojas-mechanikas(8 5) 210 5637Funkcijos

Siekdamas užtikrinti tvarką RRT autotransporto ūkyje:

 • užtikrina, kad RRT automašinų techninis aptarnavimas, apžiūros būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • užtikrina, kad RRT autotransportas būtų techniškai tvarkingas;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl autotransporto remonto, susidėvėjusių padangų, akumuliatorių keitimo;
 • užtikrina švarą ir tvarką RRT garažuose;
 • rūpinasi naujų automobilių priregistravimu;
 • įvykus RRT autotransporto draudiminiam įvykiui, tvarko visus reikalus su draudimo kompanija;
 • užtikrina saugų svečių, Tarnybos darbuotojų nuvežimą reikiamu laiku;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
Strategijos departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia Tarnybos strateginių, veiklos ir investicijų planų projektus bei jų vykdymo ataskaitas;
 • rengia Tarnybos metines veiklos ataskaitas, teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei skelbiamas visuomenei;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos informacinės visuomenės, elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros strategijas;
 • analizuoja elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros tendencijas bei vaidmenį viso Lietuvos ūkio vystymosi kontekste, teikia siūlymus dėl elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto sektorių ilgalaikio reguliavimo krypčių ir gairių;
 • analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES), tarptautinių ryšių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį ir atlieka ES šalyse narėse priimtų reguliavimo sprendimų ir praktikos pritaikymo Lietuvos ryšių sektoriaus reguliavimo praktikai galimybių analizes;
 • teikia esminių reguliavimo sprendimų ekonominės analizės išvadas ir galimo poveikio prognozes;
 • pagal ūkio subjektų pateiktą informaciją apie jų vykdytą elektroninių ryšių, pašto veiklą rengia periodines ataskaitas apie Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas, rengia ir teikia statistinę informaciją bei duomenis apie veiklą ryšių sektoriuje kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms, tarptautinėms organizacijoms;
 • atlieka Lietuvos ryšių sektoriaus ir ES šalių narių atitinkamų sektorių lyginamąją analizę;
 • atlieka elektroninių ryšių rinkų tyrimus, t. y. apibrėžia atitinkamas elektroninių ryšiųrinkas, kurių charakteristikos gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, atlieka konkurencijos veiksmingumo atitinkamose elektroninių ryšių rinkose analizę, nustato didelę įtaką atitinkamojerinkoje turinčius ūkio subjektus, nustato, pakeičia ir (arba) panaikina jiems taikomus įpareigojimus;
 • koordinuoja 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m.specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 7 straipsnio ir 2008 m. spalio 15 d. Europos Komisijos rekomendacijos 2008/850/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų (OL 2008 L 301, p. 23) nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Tarnybos padalinių veiklą, susijusią su naryste ES;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su ES šalių nacionalinėmis elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos reguliavimo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • koordinuoja Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo projektus;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai tarptautinių organizacijų darbo grupėse, komitetuose;
 • rengia metinius komandiruočių į užsienį planus, sistemina, analizuoja informaciją apie Tarnybos personalo komandiruotes į užsienį;
 • rengia Tarnybos ryšių su visuomene planus, organizuoja seminarus, pasitarimus, konferencijas, derybas ir kt. renginius Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia ir teikia informaciją viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • organizuoja skelbtinos informacijos, susijusios su Tarnybos veikla, pateikimą Tarnybos interneto svetainėje, koordinuoja Tarnybos valdomų interneto svetainių tobulinimą;
 • teikia Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams ir tarnautojams informaciją apie visuomenės informavimo priemonėse publikuojamą medžiagą elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių, informacinių technologijų klausimais;
 • organizuoja ir vykdo Tarnybos reprezentacinę veiklą;
 • inicijuoja ir koordinuoja pažangių veiklos valdymo metodų ir priemonių, viešojo valdymo tobulinimo sprendimų diegimą Tarnybos veikloje;
 • Tarnybos direktoriui teikia siūlymus dėl personalo motyvacijos priemonių, žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • kartu su Administraciniu departamentu padeda Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams įgyvendinti personalo valdymo politiką, darbuotojų adaptavimą ir integravimą įstaigoje, dalyvauja įgyvendinant bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis projektus personalo klausimais, pagal poreikį dalyvauja komisijų, susijusių su personalo valdymu, veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
 • padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • inicijuoja informacinės visuomenės plėtros priemonių įgyvendinimą Tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl šių priemonių įtraukimo į tarpinstitucines programas ir planus, pagal kompetenciją dalyvauja jas įgyvendinančiose darbo grupėse, vykdo šių priemonių įgyvendinimo stebėseną;
 • dalyvauja užtikrinant informacinių sistemų, naudojamų Tarnybos veikloje, sąveikumą, inicijuoja ir koordinuoja Tarnybos paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę diegimo projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų plėtros;
 • Tarnybos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai tarptautinėse organizacijose, jų darbo grupėse, komitetuose, ES, kitų šalių ryšių reguliavimo institucijų rengiamuose susitikimuose;
 • užtikrina ES teisės aktų įgyvendinimą reguliuojant Lietuvos ryšių sektorių Departamento kompetencijos ribose.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Linas BakutisStrategijos departamento vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdantis departamento direktoriaus funkcijas(8 5) 210 5689Funkcijos

Siekdamas strategiškai kryptingos, efektyvios, skaidrios ir pažangiais veiklos metodais grindžiamos RRT veiklos:

 • koordinuoja, organizuoja ir planuoja Strategijos departamento darbą;
 • sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius RRT strateginės veiklos, elektroninių ryšių rinkos konkurencijos reguliavimo, RRT veiklos planavimo, veiklos atskaitingumo, viešinimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitus klausimus;
 • palaiko ryšius su Europos Sąjungos šalių, Rytų Partnerystės šalių nacionalinėmis ryšių reguliavimo institucijomis, elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių tarptautinėmis organizacijomis, koordinuoja RRT tarptautinio bendradarbiavimo projektus

Pagrindiniai 2022 veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti Strateginio planavimo skyriaus darbą, užtikrinant, kad RRT strateginis veiklos planas, programų sąmatos ir kiti dokumentai būtų parengti laiku ir kokybiškai;
 • koordinuoti RRT investicijų planų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;
 • kartu su Ekonominės analizės skyriumi suplanuoti ir sudaryti 2022 m. rinkų tyrimų grafiką;
 • kontroliuoti elektroninių ryšių rinkų tyrimų savalaikį vykdymą, siekiant užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkose;
 • koordinuoti Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus darbą, užtikrinant pagal kompetenciją Lietuvos pozicijų elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto reguliavimo klausimais rengimą, bei tinkamą RRT atstovavimą tarptautinių organizacijų veikloje;
 • Koordinuoti RRT metinių veiklos ataskaitų, teikiamų Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei, parengimą
Rima AukštuolytėKomunikacijos projektų vadovėFunkcijos

• Organizuoja ir įgyvendina visą Tarnybos išorinę komunikaciją: rengia komunikacijos planus, efektyviai valdo jų įgyvendinimą, kontroliuoja ir planuoja priemonių įgyvendinimui reikalingą biudžetą ir išteklius, matuoja komunikacijos efektyvumą ir teikia pasiūlymus didesniam efektyvumui pasiekti;
• Atsako už išorinių Tarnybos interneto svetainių turinio kūrimą ir priežiūrą, koordinuoja visų Tarnybos valdomų interneto svetainių priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią Tarnybos renkamos ir skelbiamos informacijos sklaidą ir suderinamumą;
• Atsako už Tarnybos socialinių tinklų paskyrų valdymą, turinio kūrimą bei priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią Tarnybos renkamos ir skelbiamos informacijos sklaidą ir suderinamumą;
• Kuria patrauklų turinį apie Tarnybą išoriniams komunikacijos kanalams bei žiniasklaidai bei rūpinasi efektyvia jo sklaida;
• Atsako už Tarnybos įvaizdį bei prekės ženklo stilių visuose išoriniuose kanaluose, renginiuose ir kitose priemonėse, kur dalyvauja Tarnyba, pagal kompetenciją koordinuoja Tarnybos reprezentacinę veiklą;
• Kuria ir vysto partnerystes su įvairiais socialiniais partneriais, siekiant patrauklaus darbdavio įvaizdžio;
• Stebi, analizuoja nacionalinės ir užsienio žiniasklaidos informaciją Tarnybai aktualiais klausimais, rengia pastabas ir pasiūlymus Tarnybos vadovybei;
• konsultuoja Tarybos narius, Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus įvaizdžio kūrimo, bendravimo su žiniasklaida ir kitais su Komunikacijos projektų vadovo veikla susijusiais klausimais;
• pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai žiniasklaidoje, renginiuose ir kitose viešo pobūdžio įvykiuose;
• Prisideda įgyvendinant vidinės komunikacijos priemones.

Strateginio planavimo skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Loreta KalvaitienėSkyriaus vedėja(8 5) 210 5683Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvios konkurencijos sąlygas elektroninių ryšių ir pašto rinkose bei tinkamai formuoti strateginių RRT tikslų siekimą:

 • koordinuoja ir planuoja per einamuosius metus būtinus atlikti elektroninių ryšių rinkų tyrimus, siūlo reikiamų įpareigojimų atitinkamiems ūkio subjektams nustatymą;
 • analizuoja ES ir kitų tarptautinių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį ir teikia siūlymus dėl ES šalyse narėse priimtų reguliavimo sprendimų ir praktikos pritaikymo Lietuvos elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektoriuose;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto sektorių plėtros strategiją;
 • pagal kompetenciją rengia pasiūlymus ir pastabas kitų valstybės valdymo institucijų pateiktiems teisės aktų projektams elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto sektorių klausimais;
 • RRT direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja RRT tarptautinėse organizacijose, jų darbo grupėse, komitetuose, ES ir kitų šalių reguliavimo institucijų rengiamuose susitikimuose.
Vida ČerniuvienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5681Funkcijos

Siekdama, kad strategiškai orientuoto, kompetentingo ir motyvuoto kolektyvo dėka RRT veikla būtų efektyvi ir progresyvi:

 • analizuoja naujų technologijų vystymosi bei diegimo tendencijas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei pašto sektoriuose Lietuvoje ir pasaulyje;
 • rengia RRT, IRT bei pašto sričių ilgalaikės plėtros planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • dalyvauja kuriant RRT personalo valdymo politiką, kuri leistų RRT tarnautojams ir darbuotojams kuo efektyviau išnaudoti turimas žinias bei patirtį, siekiant RRT tikslų;
 • teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, įgyvendinant RRT strateginius tikslus bei uždavinius;
 • analizuoja ir planuoja RRT finansinius išteklius ir jų efektyvų panaudojimą.
Daiva UrbelionienėSpecialistė(8 5) 210 5681Funkcijos

Siekdama įgyvendinti skyriaus veiklos tikslus:

 • inicijuoja ir koordinuoja informacijos, susijusios su RRT strateginio veiklos plano bei strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano projektų ir jų vykdymo ataskaitų parengimu, surinkimą iš RRT struktūrinių padalinių;
 • rengia RRT ir Strategijos departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymo projektus;
 • skaičiuoja RRT strateginiame veiklos plane numatytų strateginių tikslų efekto vertinimo kriterijų ir vykdytų programų faktines reikšmes;
 • skaičiuoja RRT veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus ir teikia pasiūlymus dėl RRT veiklos efektyvumo didinimo;
 • tvarko skyriaus bendrąją dokumentaciją;
 • analizuoja elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto sektorių plėtros tendencijas, šių sektorių sritis reglamentuojančių teisės aktų projektus bei pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl RRT veiklos tobulinimo.

 

Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Inga RimkevičienėSkyriaus vedėja(8 5) 210 5684Funkcijos

Siekdama produktyvaus RRT indėlio priimant sprendimus ES ir tarptautinėje reguliavimo erdvėje bei efektyvios viešosios komunikacijos:

 • analizuoja šalių pozicijas, pareiškimus ir nuostatas Europos Sąjungos, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų struktūrose nagrinėjamais elektroninių ryšių ir pašto klausimais;
 • koordinuoja ir užtikrina RRT pozicijų Europos Sąjungos bei tarptautinėje plotmėje nuoseklumą, jų parengimą ir pateikimą laiku;
 • pristato pozicijas Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos, kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse;
 • užtikrina informacijos apie RRT veiklą bei sektoriaus plėtros procesus sklaidos įgyvendinimą;
 • planuoja, organizuoja bei koordinuoja Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus veiklą.
Vaida JuknienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5678Funkcijos

Siekdama užtikrinti sklandų RRT pozicijų parengimą Europos Sąjungoje bei kitose tarptautinėse organizacijose svarstomais klausimais ir tarptautinių projektų įgyvendinimą:

 • rengia pasiūlymus dėl pozicijų Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais elektroninių ryšių ir pašto klausimais, prireikus, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, konsultuojasi su rinkos dalyviais;
 • įvertina RRT priskirtus gaunamus Europos Sąjungos dokumentų projektus, atitinkamai apie juos ir rengiamas pozicijas Europos Sąjungos klausimais informuoja struktūrinius padalinius;
 • organizuoja informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos viešąsias konsultacijas elektroninių ryšių srityje teikimą;
 • dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus.
Paulius VainaSkyriaus patarėjas8 5 210 5678Funkcijos

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais;
 • organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą;
 • rengia ar koordinuoja pasiūlymus dėl pozicijų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, prireikus, derina pozicijas su suinteresuotomis institucijomis, konsultuojasi su rinkos dalyviais, apie rengiamas pozicijas informuoja kitus RRT struktūrinius padalinius, koordinuoja informacijos iš padalinių surinkimą;
 • veiklos tobulinimo ir viešo pristatymo tikslais rengia ataskaitas, informaciją, pranešimus RRT tarptautinio bendradarbiavimo ir skyriaus veiklos klausimais;
 • įvertina RRT priskirtus gaunamus Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar Lietuvos institucijų dokumentų projektus, prireikus teikia arba koordinuoja pastabų projektams teikimą;
 • organizuoja informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos viešąsias konsultacijas elektroninių ryšių srityje teikimą ir jos periodišką atnaujinimą RRT interneto svetainėje;
 • dalyvauja įgyvendinant tarptautinius ir užsienio organizacijų pagalbos projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, siekiant dalintis ir keistis informacija, atstovauja RRT tarptautiniuose renginiuose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Jūratė ČiočienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5678Funkcijos

Siekdama efektyvios RRT veiklos ES ir tarptautinėse struktūrose bei operatyvių konsultacijų su Europos Komisija ir nacionaliniais reguliuotojais:

 • analizuoja ir sistemina informaciją apie RRT atstovavimą Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų komitetuose bei darbo grupėse;
 • rengia ir teikia Europos Komisijai bei ES valstybių narių reguliavimo institucijoms informaciją apie elektroninių ryšių rinkų tyrimus;
 • koordinuoja pozicijų dėl Europos Sąjungos valstybių narių elektroninių ryšių rinkų tyrimų rengimą.
Gintarė RibinskienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5678Funkcijos

Siekdama geriausios elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo praktikos sklaidos ir efektyvaus tarptautinio RRT reprezentavimo:

 • rengia ir koordinuoja RRT įgyvendinamas tarptautinės pagalbos priemones ir projektus;
 • organizuoja RRT reprezentacinę veiklą, tarptautinius renginius;
 • rengia ir įgyvendina RRT metinių veiklos ataskaitų pristatymo visuomenei priemones.
Ekonominės analizės skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Raimonda PurvienėVyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas(8 5) 210 5682Funkcijos

Siekdama tinkamai įvertinti ir užtikrinti konkurencijos veiksmingumą atitinkamose elektroninių ryšių rinkose:

 • rengia esminių reguliavimo sprendimų (iki jų priėmimo) ekonominės analizės, jų galimo poveikio išvadas, teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių sektoriaus strateginių reguliavimo krypčių ir gairių;
 • organizuoja ir koordinuoja iškilusių problemų sprendimą elektroninių ryšių ir pašto sektorių ekonominio reguliavimo srityje, palaikydamas ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pagal savo kompetenciją reguliuojančiomis elektroninių ryšių ir pašto sektorius, ir su šių sektorių ūkio subjektais;
 • periodiškai atlieka situacijos elektroninių ryšių rinkose analizę, kurios pagrindu priimami sprendimai dėl atitinkamų rinkų tyrimų inicijavimo, bei koordinuoja darbo grupių atliekamų tyrimų procesus;
 • dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių veikloje;
 • koordinuoja skyriaus veiklą.
Vilma GrigaliūnienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5669Funkcijos

Siekdama tinkamai įvertinti ir užtikrinti konkurencijos veiksmingumą atitinkamose elektroninių ryšių rinkose:

 • rengia esminių reguliavimo sprendimų (iki jų priėmimo) ekonominės analizės, jų galimo poveikio išvadas, teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių sektoriaus strateginių reguliavimo krypčių ir gairių;
 • organizuoja ir koordinuoja iškilusių problemų sprendimą elektroninių ryšių ir pašto sektorių ekonominio reguliavimo srityje, palaikydamas ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pagal savo kompetenciją reguliuojančiomis elektroninių ryšių ir pašto sektorius, ir su šių sektorių ūkio subjektais;
 • periodiškai atlieka situacijos elektroninių ryšių rinkose analizę, kurios pagrindu priimami sprendimai dėl atitinkamų rinkų tyrimų inicijavimo, bei koordinuoja darbo grupių atliekamų tyrimų procesus;
 • dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių veikloje.
Jurgita KeblienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5682Funkcijos

Siekdama tinkamai įvertinti ir užtikrinti konkurencijos veiksmingumą atitinkamose elektroninių ryšių rinkose:

 • vykdo elektroninių ryšių rinkų tyrimus ir nustato, ar atitinkamose elektroninių ryšių rinkose veikia didelę įtaką turintys ūkio subjektai;
 • vykdo konsultacijas rinkos tyrimų klausimais su rinkos dalyviais, kitų šalių reguliavimo institucijomis bei ES tarnybomis;
 • rengia ir sistemina statistinę informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių IRT sektorių plėtrą, rengia Lietuvos ir kitų ES valstybių lyginamąsias analizes bei tendencijų interpretacijas;
 • dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių veikloje.
Lina StasiūnaitėSpecialistė(8 5) 210 5682Funkcijos

Siekdama tinkamai įvertinti ir užtikrinti konkurencijos veiksmingumą atitinkamose elektroninių ryšių rinkose:

 • vykdo elektroninių ryšių rinkų tyrimus ir nustato, ar atitinkamose elektroninių ryšių rinkose veikia didelę įtaką turintys ūkio subjektai;
 • vykdo konsultacijas rinkos tyrimų klausimais su rinkos dalyviais, kitų šalių reguliavimo institucijomis bei ES tarnybomis;
 • rengia ir sistemina statistinę informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių IRT sektorių plėtrą, rengia Lietuvos ir kitų ES valstybių lyginamąsias analizes bei tendencijų interpretacijas;
 • dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių veikloje.
Lukas PranauskasEkonomikos analitikas(8 5) 210 5682Funkcijos
 • Bendradarbiaujant su kitais RRT padaliniais, atlieka atitinkamų elektroninių ryšių rinkų tyrimus ir ekonominę analizę;
 • analizuoja kitų šalių atliktus elektroninių ryšių rinkų tyrimus, kuriuose nagrinėja taikytas metodikas, naudojamas apibrėžti atitinkamas rinkas ir įvertinti konkurencijos veiksmingumą jose, teikia siūlymus dėl šių metodikų pritaikymo RRT veikloje;
 • rengia Lietuvos ryšių sektoriaus vystymosi analitines apžvalgas, kuriose analizuoja Lietuvos ryšių sektoriaus bei atskirų jį sudarančių rinkų vystymosi tendencijas, prognozuoja šių rinkų vystymąsi;
 • renka, kaupia, sistemina ir analizuoja ryšių sektoriaus rinkos dalyvių RRT pateiktus duomenis apie jų vykdytą veiklą; pildo anketas ir klausimynus;
 • analizuoja ryšių sektoriaus plėtros tendencijas bei jos vaidmenį viso Lietuvos ūkio vystymosi kontekste.
Teisės departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • pagal savo kompetenciją rengia ir vizuoja teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų) projektus;
 • pagal savo kompetenciją derina ir vizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamus raštus, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir pareigos;
 • vertina, ar Tarnybos struktūrinių padalinių rengiami teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų) projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, bei Tarnybos vidaus darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;
 • vertina, kiek tai susiję su Tarnybos kompetencija, ar viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus;
 • skelbia Departamento parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje;
 • rengia Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas;
 • talpina Tarnybos teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“, o Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas – Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos Teisės aktų duomenų bazėje;
 • teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų raštų, teisės aktų projektų;
 • konsultuoja Tarnybos tarnautojus teisiniais klausimais;
 • vykdo elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo veiklos teisinę priežiūrą;
 • koordinuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo darbų Tarnybai priskirtais klausimais atlikimą;
 • teikia informaciją apie Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą;
 • pagal Tarnybos kompetenciją rengia Tarnybos  nuomonę dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų;
 • vykdo skolų Tarnybai išieškojimą, įskaitant vykdomųjų dokumentų antstoliams vykdyti pateikimą, Tarnybos interesų gynimą bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose ir kt.;
 • rengia bei teikia procesinius dokumentus teismams;
 • atstovauja Tarnybos interesams teismuose bei kitose valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant teisėsaugos institucijas;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose bei kitose institucijose elektroninių ryšių bei pašto veiklų reguliavimo klausimais;
 • dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, taip pat projektuose, susijusiuose su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) veikla;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, derybas ir kitus renginius Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją kaupia, analizuoja, sistemina duomenis;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Lina RainienėDepartamento direktorė(8 5) 210 5627Funkcijos

Siekdama užtikrinti pažangaus ir teisės normomis grįsto RRT veiklos reguliavimo, apginti RRT interesus teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose:

 • koordinuoja RRT rengiamų teisės aktų projektų rengimo ir derinimo funkcijų vykdymą ir teisės aktų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;
 • sprendžiant teisės klausimus atstovauja RRT teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose;
 • atstovauja RRT tarptautinių organizacijų darbo grupėse elektroninių ryšių ir pašto veiklos klausimais, dalyvauja rengiant pozicijas svarstomais klausimais;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Teisės departamento veiklą.

Pagrindiniai veiklos 2022 m. uždaviniai (užduotys):

 • užtikrinti RRT rengiamų teisės aktų projektų rengimo ir derinimo funkcijų vykdymą ir jų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams, ypatingą dėmesį skiriant 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, perkėlimo į nacionalinę teisę pagal RRT kompetenciją darbams;
 • kontroliuoti išvadų dėl RRT pateiktų derinti teisės aktų projektų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • organizuoti RRT siūlymų dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos teisminių institucijų svarstomas bylas rengimą ir pateikimą Teisingumo ministerijai ir užtikrinti RRT atstovavimą Europos Sąjungos reikalų darbo grupėje dėl pastabų pateikimo bylose ir pozicijos formavimo;
 • kontroliuoti procesinių dokumentų parengimą Lietuvos Respublikos teismuose svarstant bylas, kuriose RRT yra įtraukta kaip proceso dalyvis;
 • užtikrinti kokybišką ir laiku atliekamą ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų RRT nagrinėjimą;
 • užtikrinti ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo RRT teisėtumą.
Aridana JurčiukonienėL. e. departamento vyriausiojo patarėjo pareigas8 (5) 210 5694Funkcijos

Siekdama užtikrinti pažangaus ir teisės normomis grįsto RRT veiklos reguliavimo, apginti RRT interesus teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose:

 • koordinuoja RRT rengiamų teisės aktų projektų rengimo ir derinimo funkcijų vykdymą ir teisės aktų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;
 • sprendžiant teisės klausimus atstovauja RRT teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose;
 • atstovauja RRT tarptautinių organizacijų darbo grupėse elektroninių ryšių ir pašto veiklos klausimais, dalyvauja rengiant pozicijas svarstomais klausimais;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Teisės departamento veiklą.
Kristina MasiulytėL. e. departamento vyriausiojo patarėjo pareigas(8 5) 210 5659Funkcijos

Siekdama užtikrinti RRT rengiamų teisės aktų projektų teisėtumą, kokybę ir praktinį jų veiksmingumą bei Europos Sąjungos teisės (lot. acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą RRT kompetencijai priskirtais klausimais:

 • rengia ir derina RRT teisės aktų, reguliuojančių elektroninių ryšių, pašto, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo, elektroninio parašo ir viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo veiklą, projektus, taip pat teisės aktų projektus kitais RRT veiklos klausimais;
 • rengia RRT siūlymus dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos teisminių institucijų svarstomas bylas ir pozicijų jose;
 • užtikrina, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus;
 • koordinuoja teisinių išvadų dėl RRT rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų RRT veiklos klausimais rengimą;
 • koordinuoja teisinių išvadų pagal RRT kompetenciją dėl viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengtų ir RRT išvadoms pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams rengimą;
 • koordinuoja, kad būtų tinkamai ir laiku atliekami Europos Sąjungos teisės (lot. acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo RRT kompetencijai priskirtais klausimais darbai;
 • teikia pasiūlymus dėl RRT veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo;
 • atstovauja RRT interesams valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse teisės aktų projektams parengti;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Teisėkūros skyriaus veiklą.
Gintarė LapkauskienėDepartamento vyriausioji patarėja (motinystės atostogose)(8 5) 210 5627Funkcijos

Siekdama užtikrinti pažangaus ir teisės normomis grįsto RRT veiklos reguliavimo, apginti RRT interesus teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose:

 • koordinuoja RRT rengiamų teisės aktų projektų rengimo ir derinimo funkcijų vykdymą ir teisės aktų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;
 • sprendžiant teisės klausimus atstovauja RRT teisminės valdžios ir kitose valstybės valdžios institucijose;
 • atstovauja RRT tarptautinių organizacijų darbo grupėse elektroninių ryšių ir pašto veiklos klausimais, dalyvauja rengiant pozicijas svarstomais klausimais;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Teisės departamento veiklą.
Teisės taikymo skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Ugnė GaluškaL. e. skyriaus vedėjo pareigas(8 5) 210 5658Funkcijos

Siekdama užtikrinti paslaugų gavėjų teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir tinkamą teisės aktų taikymą:

 • koordinuoja, prižiūri ginčų tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų nagrinėjimo teisėtumą;
 • rengia ir teikia procesinius dokumentus teismams;
 • atstovauja RRT interesams teismuose bei kitose valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant teisėsaugos institucijas;
 • konsultuoja RRT administraciją ir struktūrinių padalinių tarnautojus ar darbuotojus su jų veikla susijusiais teisiniais klausimais;
 • vykdo elektroninių ryšių rinkų tyrimų teisinę priežiūrą;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą.
Kotryna PūrienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5658Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą:

 • vertina RRT rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams;
 • teikia teisines išvadas dėl RRT struktūrinių padalinių rengiamų raštų, teisės aktų projektų;
 • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
 • rengia ir teikia procesinius dokumentus teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo, atlyginimo už informacinių sistemų dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už duomenų ir (arba) dokumentų teikimą bei duomenų ir (arba) dokumentų teikimą pakartotinai dydžių apskaičiavimo reguliavimo klausimais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 • sprendžia RRT kylančius teisinius klausimus, konsultuoja Tarnybos administraciją ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus su jų veikla susijusiais teisiniais klausimais;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus;
 • atstovauja RRT Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

 

Marija KurjanVyriausioji specialistė8 (5) 210 5658Funkcijos

Siekdama užtikrinti, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus:

 • vertina RRT rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams;
 • teikia teisines išvadas dėl RRT struktūrinių padalinių rengiamų raštų, teisės aktų projektų;
 • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
 • rengia ir teikia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.) teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 • užtikrina teismų sprendimų, nutarčių vykdymą RRT;
 • atstovauja RRT Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • atstovauja RRT interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
 • vykdo skolų RRT išieškojimą;
 • sprendžia RRT kylančius teisinius klausimus, konsultuoja RRT administraciją ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus su jų veikla susijusiais teisiniais klausimais;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus;
 • atstovauja RRT Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

 

Kristina BaltauskienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5658Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą:

 • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
 • vertina RRT rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos ar aiškinami teisės aktai, atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • vykdo elektroninių ryšių išteklių (telefono ryšio numerių, radijo dažnių, kt.) skyrimo ir naudojimo teisėtumo priežiūrą;
 • rengia pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo ir / arba ieškinius, susijusius su skolų RRT išieškojimu, ir užtikrina tinkamą atstovavimą RRT kaip kreditoriaus interesams; pateikia kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriams ir balsavimus bankrutuojančių / restruktūrizuojamų įmonių kreditorių susirinkimuose.
Lina StankevičienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5658Funkcijos

Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą:

 • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
 • vertina RRT rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos ar aiškinami teisės aktai, atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • vykdo elektroninių ryšių išteklių (telefono ryšio numerių, radijo dažnių, kt.) skyrimo ir naudojimo teisėtumo priežiūrą;
 • rengia pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo ir / arba ieškinius, susijusius su skolų RRT išieškojimu, ir užtikrina tinkamą atstovavimą RRT kaip kreditoriaus interesams; pateikia kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriams ir balsavimus bankrutuojančių / restruktūrizuojamų įmonių kreditorių susirinkimuose.
Teisėkūros skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Dovilė SereičikaitėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5659Funkcijos

Siekdama užtikrinti, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus:

 • derina teisės aktų, reguliuojančių elektroninių ryšių veiklą, elektroninio parašo naudojimą, projektus, taip pat rengia ir derina teisės aktų projektus kitais RRT veiklos klausimais;
 • vertina RRT rengiamus teisės aktų projektus teisinės technikos požiūriu ir jų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;
 • rengia teisines išvadas dėl RRT rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų RRT veiklos klausimais;
 • rengia teisines išvadas pagal RRT kompetenciją dėl viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengtų ir RRT išvadoms pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams;
 • skelbia RRT priimtus individualius teisės aktus RRT interneto svetainės skyriuje „Teisės aktų paieška“.
Ruslanas GerasimovasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5659Funkcijos

Siekdamas užtikrinti, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus:

 • rengia ir derina teisės aktų, reguliuojančių elektroninių ryšių, pašto veiklą, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo, projektus, taip pat teisės aktų projektus kitais RRT veiklos klausimais;
 • vertina RRT rengiamus teisės aktų projektus teisinės technikos požiūriu bei jų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams;
 • rengia teisines išvadas dėl RRT rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų RRT veiklos klausimais;
 • rengia teisines išvadas pagal RRT kompetenciją dėl viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengtų ir RRT išvadoms pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams;
 • rengia norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir skelbia RRT teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas RRT interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“.

 

Elena Navickaitė-ZalieckienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5659Funkcijos

Siekdama užtikrinti, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus:

 • rengia ir derina teisės aktų, reguliuojančių elektroninių ryšių, pašto veiklą, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo, projektus, taip pat teisės aktų projektus kitais RRT klausimais;
 • vertina RRT rengiamus teisės aktų projektus teisinės technikos požiūriu bei jų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams;
 • rengia teisines išvadas dėl RRT rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų RRT klausimais;
 • rengia teisines išvadas pagal RRT kompetenciją dėl viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengtų ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išvadoms pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams;
 • rengia norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir skelbia RRT teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas RRT interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“.
Laura VareikienėVyriausioji specialistė+370 5 210 5659Funkcijos

Siekdama užtikrinti, kad RRT rengiami teisės aktų projektai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus:

 • rengia ir derina teisės aktų, reguliuojančių elektroninių ryšių, pašto veiklą, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo, projektus, taip pat teisės aktų projektus kitais RRT veiklos klausimais;
 • vertina RRT rengiamus teisės aktų projektus teisinės technikos požiūriu bei jų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams;
 • rengia teisines išvadas dėl RRT rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų RRT veiklos klausimais;
 • rengia teisines išvadas pagal RRT kompetenciją dėl viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengtų ir RRT išvadoms pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams;
 • rengia norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir skelbia RRT teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas RRT interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“.
Radijo ryšio departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • sudaro radijo spektro naudojimo planus;
 • atstovauja Tarnybai, sudarant sutartis su kaimyninių šalių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis radijo spektro naudojimo klausimais;
 • ruošia nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, jos pakeitimus, atlieka jos priežiūrą;
 • nagrinėja paraiškas, skirti radijo dažnius (kanalus) radijo ryšio stotims (tinklams) bei transliavimo stotims;
 • ruošia duomenis ir atlieka Lietuvos radijo ryšio stočių, transliavimo stočių, palydovinių pozicijų tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių stočių, palydovinių pozicijų koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • išduoda leidimus radijo dažnių (kanalų) naudojimui radijo ryšio stotyse, transliavimo stotyse, nustato jų naudojimo sąlygas, išduoda leidimus stotims, atlieka radijo ryšio stočių, radijo ryšio tinklų, kabelinės televizijos tinklų, transliavimo stočių projektų radijo dalies ekspertizę bei derinimą , priima kabelinės televizijos tinklus eksploatavimui;
 • dalyvauja tiriant pareiškimus (skundus) dėl radijo trukdžių, dalyvauja atliekant trukdžių atsiradimo ekspertizę ir priimant sprendimus juos pašalinti;
 • atlieka kitus darbus, susijusius su elektromagnetinio suderinamumo palaikymu;
 • kuria radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją ir strateginį planą bei atlieka jo pakeitimus;
 • atlieka radijo ryšio stočių (tinklų) ir transliavimo stočių, radijo dažnių diapazonų, palydovinių pozicijų tarptautinę apsaugą;
 • atlieka Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Elektroninių komunikacijų komiteto (ECC), Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI), Europos Komisijos ir kitų pasaulinių ar regioninių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertizes, ruošia dokumentus jų įgyvendinimui, atlieka kaimyninių šalių administracijų siūlymų dėl radijo spektro naudojimo, radijo stočių koordinavimo procedūrų ekspertizes ;
 • inicijuoja programinės įrangos, susijusios su Departamento vykdomomis funkcijomis, įsigijimą (sukūrimą);
 • prižiūri radijo stočių ir dažnių (kanalų) registrus;
 • pagal galiojančius tarifus, atlieka radijo dažnių (kanalų) eksploatacijos (priežiūros) užmokesčių skaičiavimą, sąskaitų išrašymą, paraiškų nagrinėjimo, registravimo, leidimo išdavimo užmokesčių skaičiavimą ir kitų užmokesčių, susijusių su radijo dažnių (kanalų) bei stočių priežiūra, skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • dalyvauja atliekant ekspertizes, dėl leidimų išdavimo nesertifikuotiems radijo bangas spinduliuojantiems įrenginiams;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Dr. Augutis ČėsnaDepartamento direktorius(8 5) 210 5640Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių paskirstymo ir naudojimo kontrolę, naujų informacijos ir ryšių technologijų diegimą, RRT turto valdymo priežiūrą bei efektyvią vidaus veiklą:

 • atlieka koordinuojamų departamentų rengiamų teisės aktų projektų ekspertizes;
 • vykdo RRT vidinių telekomunikacijos tinklų ir informacinių technologijų diegimo politiką;
 • organizuoja RRT darbą su radijo mėgėjais ir jų visuomeninėmis organizacijomis, atlieka rengiamų radijo mėgėjų tarnybos taisyklių ir kitų teisinių dokumentų analizę;
 • koordinuoja elektromagnetinio suderinamumo, radijo spektro kontrolės, radijo trukdžių paieškos veiklą;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT ir Lietuvos interesams tarptautinėse telekomunikacijų organizacijose;
 • pavaduoja RRT direktorių ir direktoriaus pavaduotojus jų nesant.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti pasirengimą 5G plėtrai skirtų radijo dažnių aukcionams, užtikrinti tinkamą radijo ryšio plėtros planų ir aukciono sąlygų aprašų parengimą;
 • koordinuoti  naujojo RRT pastato Kaune statybos eigos darbus;
 • nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka, išskyrus atvejus, kai administracinių nusižengimų bylas nagrinėja teismai kodekso 614 straipsnyje nustatyta tvarka;
 • atstovauti RRT Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių bei Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto (ECC) darbo grupių posėdžiuose.

 

Dr. Mindaugas ŽilinskasDepartamento vyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5677Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių spektro naudojimą bei radijo stočių tarptautinę apsaugą:

 • koordinuoja departamento Judriosios tarnybos skyriaus bei Palydovinės ir fiksuotos tarnybų skyriaus darbą bei užduotis, susijusias su dažnių priskyrimu radijo ryšio stotims ar sistemoms ir radijo ryšio stočių, sistemų registravimu;
 • organizuoja darbus, susijusius su radijo dažnių diapazonų paskirstymu radijo ryšio tarnyboms bei Nacionalinės radijo dažnių lentelės priežiūra;
 • atstovauja RRT tarptautinėse telekomunikacijų organizacijose ir derybose radijo spektro valdymo klausimais Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), NATO dažnių valdymo pakomitečio darbo grupėse, kitose regioninėse organizacijose;
 • atlieka darbus, susijusius su teisės aktų, standartų, taisyklių ekspertizėmis, teikia metodinę ir informacinę pagalbą kitiems RRT padaliniams Radijo ryšio reglamento, radijo dažnių diapazonų naudojimo klausimais.
Dr. Ričardas BudavičiusDepartamento vyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5643Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą elektroninių išteklių naudojimo planavimą, skyrimą ir naudojimo priežiūrą bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas naujausių radijo ryšio sistemų plėtrai:

 • koordinuoja radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių skyrimą ir naudojimo priežiūrą;
 • organizuoja radijo spektro planavimo darbus;
 • siūlo priemones dėl radijo dažnių naudojimo harmonizavimo Europos Sąjungoje bei NATO;
 • organizuoja Lietuvos radijo ryšio stočių, transliavimo stočių ir orbitinių išteklių tarptautinį koordinavimą;
 • dalyvauja rengiant radijo ryšį reglamentuojančius norminius teisės aktus, taisykles, kitus dokumentus;
 • užtikrina departamentui pavestų užduočių vykdymą.
Kęstutis BudrysDepartamento vyriausiasis patarėjas8 (5) 210 5649Funkcijos

Siekdamas planuoti transliavimo sistemų plėtrą, užtikrinančią harmoningą spinduliuojančių sistemų (aparatūros ir įrenginių) elektromagnetinį suderinamumą, organizuoti radijo ryšio stočių (tinklų), transliavimo stočių, radijo dažnių (kanalų) koordinavimą ir tarptautinę apsaugą:

 • koordinuoja radijo ryšio plėtros planų ir kitų, departamentui pavestų, radijo ryšį reglamentuojančių teisės aktų rengimą, kiek tai susiję su antžeminio radijo ir televizijos transliavimo ir siuntimo veikla;
 • koordinuoja departamento Radijo ir televizijos bei Spektro inžinerijos skyrių veiksmus, užtikrinančius elektromagnetinį suderinamumą tarp įvairių radijo ryšio tarnybų ir sistemų;
 • koordinuoja radijo dažnių juostų perplanavimą, susijusį su radijo dažnių juostų paskirčių keitimu;
 • atlieka RRT interneto svetainės transliavimo tarnybos dalies priežiūrą;
 • esant poreikiui, įgyvendina projektus, susijusius su programinės įrangos, skirtos transliavimo tarnybos radijo dažnių (kanalų) valdymo, planavimo ir koordinavimo uždaviniams spręsti, įsigijimu ir priežiūra;
 • prižiūri transliavimo stočių radijo dažnių tarptautinio koordinavimo procesą ir organizuoja notifikuotų radijo ryšio stočių priežiūrą;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT radijo dažnių ir orbitinių išteklių harmonizavimo klausimais Europos Komisijoje, Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, derybose su užsienio valstybių radijo ryšio administracijomis, nacionaliniais reguliuotojais;
 • rengia siūlymus Europos Komisijai, tarptautinėms radijo ryšio organizacijoms (Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT), „HCM sutarties“ šalių ir kt.) elektromagnetinio suderinamumo klausimais;
 • nagrinėja Europos Komisijos, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir kitų tarptautinių organizacijų pasiūlymus dėl elektromagnetinio suderinamumo;
 • dalyvauja vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektus, susijusius su departamento veikla;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT interesams radijo dažnių elektromagnetinio suderinamumo klausimais Lietuvos institucijose;
 • pavaduoja departamento direktorių;
 • vykdo kitus su RRT funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Raimundas JarmalisDepartamento vyresnysis patarėjas8 (5) 210 5641Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo dažnių (kanalų), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, ir valstybės reikmėms skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymo procedūras:

 • dalyvauja formuojant valstybės reikmėms skirtų elektroninių ryšių išteklių valdymo bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių reguliavimo politiką;
 • rengia radijo dažnių (kanalų), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, sąrašo periodinius atnaujinimus, nustato radijo ryšio sąsajų specifikacijas;
 • dalyvauja rengiant Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę ir radijo dažnių naudojimo planą bei radijo ryšio plėtros planus, jų pakeitimus;
 • nagrinėja paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, pagalbos tarnybomis ir kitomis valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis bei ekstremalių situacijų sistemos stotims, atliekant tarptautinį koordinavimą;
 • nagrinėja, ar radijo ryšio įrenginių naudojimo sąlygos atitinka nustatytas radijo sąsajas ir kitus nustatytus reikalavimams;
 • analizuoja medžiagą ir teikia pasiūlymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu (angl. Power Line Communications, PLC) ;
 • teikia departamento vadovybei informaciją apie naujas radijo ryšio sistemas ir, įvertinęs kitų šalių patirtį, teikia motyvuotus pasiūlymus dėl jų naudojimo perspektyvų Lietuvoje;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT radijo dažnių valdymo ir harmonizavimo klausimais Lietuvos Respublikos institucijose, Europos Komisijoje, Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, derybose su užsienio valstybių radijo ryšio administracijomis, nacionaliniais reguliuotojais, seminaruose, konferencijose ir darbo grupėse;
 • vykdo kitus su RRT ir departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Radijo dažnių valdymo skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Algirdas NaraškevičiusSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5646Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, kad optimaliai būtų tenkinami radijo spektro naudotojų poreikiai:

 • rengia ir dalyvauja rengiant RRT raštų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymu, projektus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų priežiūra, projektus;
 • dalyvauja rengiant Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę ir radijo dažnių naudojimo planą, radijo ryšio plėtros planus, jų pakeitimus;
 • vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų radijo dažnių (kanalų) registro priežiūrą;
 • vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų radijo šaukinių skyrimo priežiūrą;
 • vykdo jūros judriosios ir oreivystės judriosios tarnybų radijo dažnių tarptautinį koordinavimą ir registravimą;
 • atlieka Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Elektroninių komunikacijų komiteto (ECC), Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI), Europos Komisijos ir kitų pasaulinių bei regioninių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertizes, teikia pasiūlymus ir ruošia jų įgyvendinimo dokumentus, atlieka užsienio valstybių administracijų siūlymų dėl radijo spektro naudojimo, radijo stočių koordinavimo procedūrų ekspertizes;
 • RRT direktoriaus pavedimu dalyvauja Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Europos oro navigacijos saugumo organizacijos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos veikloje, vykdydamas tarnybai pavestų Nacionalinio oreivystės judriosios tarnybos radijo dažnių valdytojo funkcijų atstovo pareigas;
 • rengia skyriaus veiklos planus, jų pakeitimus bei tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimus;
 • vadovauja skyriaus darbui;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Arvydas SujetaSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5696Funkcijos

Siekdamas užtikrinti optimalias radijo ryšio įrenginių naudojimo sąlygas bei jų laikymosi priežiūrą:

 • nagrinėja paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus);
 • atlieka tarptautinį radijo dažnių koordinavimą;
 • rengia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo projektus;
 • rengia leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų projektus;
 • rengia radijo ryšio plėtros planų, kitų teisės aktų, susijusių su radijo dažnių valdymu, projektus.
Mindaugas MačiukasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5642Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą transliavimo tarnybai skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • rengia radijo ryšio plėtros planus radijo dažnių juostoms, kuriose išduodamų leidimų skaičius ribotas;
 • nagrinėja paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti leidimų skaičius yra ribotas, išduoda leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) ir leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniais tikslais, nustato radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir jas prižiūri, rengia direktoriaus įsakymų dėl šių radijo dažnių (kanalų) skyrimo (atsisakymo skirti) projektus;
 • atlieka mobiliųjų radijo ryšio tinklų padengimų skaičiavimus ir elektromagnetinio suderinamumo skaičiavimus;
 • analizuoja mobiliųjų tinklų elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, kad būtų  išvengta žalingųjų trukdžių radijo ryšio stotims;
 • analizuoja radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktį nustatytiems privalomiesiems reikalavimams bei nagrinėja, ar radijo ryšio įrenginių naudojimo sąlygos atitinka nustatytas radijo ryšio sąsajas ir kitus nustatytus reikalavimus;
 • rengia atsakymus į teikiamus pranešimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1999/5/EB direktyvos 6.4 straipsnį;
 • prižiūri Lietuvos Respublikoje notifikuotų įrenginių registrą ir pagal kompetenciją teikia su tuo susijusią informaciją;
 • prižiūri radijo dažnių (kanalų), kuriuos naudoti išduodamų leidimų skaičius ribotas, registrus;
 • atlieka leidimo dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų užmokesčių skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • prižiūri radijo mėgėjų veiklos aprašą, kad būtų užtikrintas efektyvus radijo mėgėjų veiklos reguliavimas;
 • siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, atlieka skyriaus bendrosios dokumentacijos tvarkymą ir priežiūrą;
 • atnaujina informaciją ir prižiūri tarnybos interneto svetainės skyrių, susijusį su radijo dažnių (kanalų) valdymu;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Alma TrilupaitienėVyresnioji specialistė(8 5) 210 5654Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo mėgėjams ir transliavimo tarnyboms skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • prižiūri radijo mėgėjų registrą;
 • registruoja radijo mėgėjus ir jų klubus;
 • skiria radijo mėgėjams šaukinius;
 • išduoda leidimus ir sertifikatus radijo mėgėjams;
 • skaičiuoja užmokesčius už  antžeminės televizijos ir radijo stočių radijo dažnių priežiūrą.
Judriosios tarnybos skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Kęstutis RepečkaSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5655Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių (kanalų), naudojamų judriojoje ir fiksuotojoje tarnybose, valdymą:

 • organizuoja sausumos judriajai tarnybai ir telemetrijai priskirtų radijo dažnių (kanalų), kuriems naudoti išduodamų leidimų skaičius nėra apribotas, skyrimą laiku, naudojimosi sąlygų keitimą, naudojimo teisės perleidimą ar panaikinimą;
 • užtikrina užmokesčio už judriosios tarnybos radijo ryšio tinkluose naudojamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą apskaitą laiku, sąskaitų išrašymą ir pateikimą;
 • rengia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sausumos judriosios tarnybos bei telemetrijos stotyse ir radijo ryšio tinkluose sąlygas, prižiūri leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytų sąlygų laikymąsi;
 • atlieka sausumos judriajai tarnybai skirtų radijo dažnių (kanalų) tarptautinį koordinavimą;
 • rengia leidimus (registruoja) sausumos judriosios tarnybos viešojo radijo ryšio tinklo stotims;
 • vadovauja skyriaus darbui.
Jorūnė Mikulėnaitė-BaušienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5648Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą transliavimo tarnybai skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • nagrinėja paraiškas, susijusias su televizijos transliavimo radijo dažnių (kanalų) skyrimu ir naudojimu, atsižvelgdama į jas rengia atitinkamus RRT direktoriaus įsakymus;
 • atlieka televizijos stočių radiotechninės dalies projektų ekspertizes;
 • rengia paklausimus ir atsakymus dėl antžeminės televizijos transliavimui naudojamų ir planuojamų naudoti televizijos kanalų tarptautinio koordinavimo, vykdo atitinkamas tarptautinio koordinavimo procedūras;
 • atlieka televizijos transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą;
 • nustato radijo transliavimui trumpųjų bangų diapazone numatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, rengia jų skyrimą įforminančius dokumentus, užtikrina jų registravimą, priežiūrą, tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • planuoja ir koordinuoja transliavimui trumpųjų bangų diapazone numatytus radijo dažnius (kanalus) bei užtikrina neinterferencinę aplinką Lietuvos trumpųjų bangų radijo transliavimo stotims;
 • skaičiuoja užmokesčius bei pasirašo sąskaitas televizijos transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT su transliavimo tarnyba susijusiais klausimais Europos Komisijoje, Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, derybose su užsienio valstybių radijo ryšio administracijomis, nacionaliniais reguliuotojais;
 • dalyvauja vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektus su televizijos transliavimu susijusiais klausimais ir rengiant tarptautinių susitarimų dėl televizijos transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudojimo projektus;
 • formuluoja ir sprendžia antžeminės televizijos transliavimui naudojamo radijo dažnių spektro panaudojimo optimizavimo uždavinius;
 • pavaduoja skyriaus vedėją;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Rimvydas PliuškevičiusSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5655Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklams skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • nagrinėja radijo dažnių (kanalų) skyrimo sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklams ir telemetrijai paraiškas;
 • atlieka radijo dažnių (kanalų) parinkimą;
 • rengia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinkluose ir telemetrijos stotyse bei radijo ryšio tinkluose sąlygas;
 • atlieka sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklams skirtų radijo dažnių (kanalų) tarptautinį koordinavimą.
Kotryna NacienėSpecialistė(8 5) 210 5656Funkcijos

Siekdama užtikrinti teisėtą, harmoningą ir elektromagnetiniu požiūriu suderintą radijo dažnių (kanalų) naudojimą viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose:

 • rengia pasiūlymus dėl viešųjų judriojo ryšio tinklų naudojimo sąlygų nustatymo;
 • rengia pasiūlymus dėl viešiesiems judriojo ryšio tinklams skiriamų radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo kitų šalių atžvilgiu ir kitų valstybių judriųjų tarnybų radijo ryšio stočių tarptautinio koordinavimo Lietuvos atžvilgiu;
 • atlieka viešųjų judriojo ryšio tinklų elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja tiriant pareiškimus (skundus) dėl radijo trukdžių viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, atlieka trukdžių atsiradimo ekspertizę ir teikia pasiūlymus juos pašalinti;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

 

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Irmantas ČečkauskasSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5647Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių (kanalų), naudojamų fiksuotoje ir palydovinėje tarnybose, valdymą:

 • organizuoja radijo dažnių (kanalų) skyrimą laiku palydovinės tarnybos radijo stotims, jų registravimą, priežiūrą, tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • organizuoja radijo dažnių (kanalų) skyrimą laiku fiksuotosios tarnybos radijo stotims, jų registravimą, priežiūrą, tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja šalies interesams tarptautinėse derybose su užsienio šalių ryšių administracijomis;
 • vadovauja skyriaus darbui.
Audronė Žemaitytė-Alsienė (motinystės atostogose)Vyriausioji specialistė(8 5) 2105647Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą vidaus radijo ryšio tinklų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • registruoja paskirtas stotis (tinklus), išduoda leidimus naudoti radijo dažnius, nustato radijo dažnių naudojimo sąlygas ir jas prižiūri;
 • atlieka radijo dažnių (kanalų) parinkimą radijo ryšio stotims, išduoda leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) paskirtoms stotims, atlieka užmokesčio už fiksuotosios tarnybos leidimo išdavimą skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo stočių tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių radijo stočių koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių notifikavimą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre, vykdo notifikuotų fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių priežiūrą.
Jurgita DanieliūtėVyriausioji specialistė(8 5) 2105647Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą vidaus radijo ryšio tinklų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • registruoja paskirtas stotis (tinklus), išduoda leidimus naudoti radijo dažnius, nustato radijo dažnių naudojimo sąlygas ir jas prižiūri;
 • atlieka radijo dažnių (kanalų) parinkimą radijo ryšio stotims, išduoda leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) paskirtoms stotims, atlieka užmokesčio už fiksuotosios tarnybos leidimo išdavimą skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo stočių tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių radijo stočių koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių notifikavimą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre, vykdo notifikuotų fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių priežiūrą.
Mindaugas SruogiusSkyriaus patarėjas (ilgalaikėse atostogose)(8 5) 210 5647Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių (kanalų), naudojamų fiksuotoje ir palydovinėje tarnybose, valdymą:

 • analizuoja radijo dažnių ir orbitinių išteklių panaudojimo perspektyvas ir tendencijas Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasauliniu mastu;
 • užtikrina radijo dažnių parinkimą ir skyrimą palydovinės ir fiksuotosios tarnybų radijo stotims, jų registravimą, priežiūrą, tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • užtikrina radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, paskirstymą, naudojimą ir reguliavimą;
 • atlieka koordinuojamų žemės stočių elektromagnetinio suderinamumo analizę;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja šalies interesams tarptautinėse telekomunikacijų organizacijose, Europos Sąjungos institucijose ir derybose su užsienio šalių ryšių administracijomis ir operatoriais;
 • teikia siūlymus, susijusius su palydovinės ir fiksuotosios tarnybų norminių aktų, standartų, taisyklių tobulinimu;
 • teikia Lietuvos institucijoms ir RRT padaliniams informacinę ir metodinę pagalbą dėl radijo spektro ir orbitinių išteklių naudojimo;
 • rengia ir teikia siūlymus tarptautinėms darbo grupėms, nustatančioms palydovinių sistemų naudojimo sąlygas ir reikalavimus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei Radijo ryšio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Leta GedutienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5647Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą vidaus radijo ryšio tinklų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • administruoja fiksuotosios ir sausumos judriosios tarnybų vidaus radijo ryšio tinklams skirtų radijo dažnių (kanalų) registravimo bazę;
 • išrašo sąskaitas radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
 • rengia leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus), paskirtus naudoti sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinkluose.
Spektro inžinerijos skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Linas SprauniusSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5644Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo ryšio stočių elektromagnetinį suderinamumą:

 • atlieka elektromagnetinio suderinamumo tarp įvairių radijo ryšio tarnybų stočių analizę;
 • vykdo fiksuotosios tarnybos stočių tarptautinį koordinavimą bei notifikavimą;
 • vadovauja skyriaus darbui.
Šarūnas OberauskasSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5639Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo ryšio stočių elektromagnetinį suderinamumą:

 • atlieka judriojo ryšio stočių elektromagnetinio suderinamumo ekspertizę bei skaičiavimus, nustato ryšio aprėptį;
 • rengia judriosios tarnybos sistemų plėtros planus, taip pat techninius kriterijus ir koordinavimo principus tarptautiniams susitarimams;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant.
Rimgaudas BaležentisSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5645Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo ryšio stočių elektromagnetinį suderinamumą:

 • vykdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemų elektromagnetinio suderinamumo analizę;
 • vykdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemų tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • atlieka pavestas skaitmeninės radiofonijos stočių elektromagnetinio suderinamumo įvertinimo užduotis.
Vaidas BanevičiusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5639Funkcijos

Siekdamas užtikrinti radijo ryšio stočių elektromagnetinį suderinamumą:

 • dalyvauja vykdant fiksuotosios tarnybos stočių koordinavimą, vykdo Lietuvos fiksuotosios tarnybos stočių notifikavimą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre, taip pat atlieka notifikuotų stočių priežiūrą bei programinės įrangos stočių notifikavimui tobulinimą;
 • atlieka fiksuotosios tarnybos stočių elektromagnetinio suderinamumo analizę, susijusią su RRT rengiamais radijo ryšio plėtros planais, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, Radijo dažnių naudojimo planu;
 • pagal savo kompetenciją vykdo fiksuotosios tarnybos bei Žemės stočių radijo dažnių registro priežiūrą, reikalingą efektyviam radijo spektro valdymui;
 • atlieka Lietuvos ir užsienio šalių fiksuotosios tarnybos stočių elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą;
 • atlieka oreivystės radijo navigacijos ir transliavimo stočių elektromagnetinio suderinamumo analizę;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT radijo dažnių spektro naudojimo ir harmonizavimo klausimais Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT), „HCM sutarties“ ir kitose tarptautinėse darbo grupėse bei derybose su užsienio valstybių ryšių administracijomis, nacionaliniais reguliuotojais;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Radijo ir televizijos skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Valdas KiršaSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5648Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą transliavimo tarnybai skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • atlieka elektromagnetinio suderinamumo analizes ir teikia pasiūlymus dėl radijo transliavimui naudojamų ir planuojamų naudoti radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo, vykdo atitinkamas tarptautinio koordinavimo procedūras, rengia ir derina tarptautinio koordinavimo paklausimus ir atsakymus;
 • pildo, atnaujina ir prižiūri radijo transliavimui skirtų radijo dažnių (kanalų) duomenų bazes ir leidimų registrus;
 • teikia pasiūlymus dėl programinės įrangos, naudojamos radijo transliavimo stočių suderinamumui įvertinti, tobulinimo ir trūkumų šalinimo;
 • atlieka tarptautinių radijo transliavimo radijo dažnių (kanalų) planų, įskaitant Stokholmo 1961 m., Ženevos 1975 m., 1984 m. ir 2006 m. planus, ir Pagrindinio tarptautinio dažnių registro (MIFR) priežiūrą bei vykdo jų keitimo procedūras, kiek tai susiję su radijo transliavimui Lietuvoje naudojamais radijo dažniais (kanalais) ir stotimis bei jų apsauga;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT radijo transliavimo stočių tarpusavio elektromagnetinio suderinamumo klausimais tarptautinio koordinavimo derybose su užsienio valstybių radijo ryšio administracijomis;
 • tvarko skyriaus raštvedybą;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Rimvydas StasiulionisSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5649Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą transliavimo tarnybai skirtų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • bendradarbiaudamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, rengia Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano pakeitimus;
 • nagrinėja paraiškas, susijusias su radijo dažnių (kanalų) radijo programoms transliuoti ir siųsti skyrimu ir naudojimu, atsižvelgdamas į jas rengia atitinkamus RRT direktoriaus įsakymus bei RRT leidimus;
 • atlieka radijo transliavimo stočių radiotechninės dalies projektų ekspertizes;
 • planuoja radijo dažnius (kanalus) antžeminio radijo transliavimui bei nustato tokių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas;
 • atsižvelgdamas į tarnautojų atliktas analizes, priima sprendimus ir teikia nurodymus dėl antžeminio radijo transliavimui naudojamų ir planuojamų naudoti radijo dažnių tarptautinio koordinavimo;
 • atlieka radijo transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą;
 • atlieka teorinius vertinimus ir jų pagrindu teikia siūlymus tiriant pranešimus (skundus) dėl radijo trukdžių radijo transliavimo stotims, dalyvauja priimant sprendimus dėl tokių trukdžių šalinimo;
 • skaičiuoja užmokesčius bei pasirašo sąskaitas radijo transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT su radijo transliavimu susijusiais klausimais Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, derybose su užsienio valstybių radijo ryšio administracijomis, nacionaliniais reguliuotojais;
 • dalyvauja vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektus su radijo transliavimu susijusiais klausimais ir rengiant tarptautinių susitarimų dėl radijo transliavimo radijo dažnių (kanalų) naudojimo projektus;
 • dalyvauja vykdant radijo transliavimo ir oreivystės radionavigacijos stočių elektromagnetinio suderinamumo analizę;
 • formuluoja ir sprendžia antžeminio radijo transliavimui naudojamo radijo dažnių spektro panaudojimo optimizavimo uždavinius;
 • atnaujina informaciją RRT interneto svetainėje radijo transliavimo skiltyje bei skelbia skyriaus parengtus individualių teisės aktų projektus viešosioms konsultacijoms;
 • rengia skyriaus veiklos planus, jų pakeitimus bei tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimus;
 • vadovauja skyriaus darbui;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Mantas BarcysSpecialistas(8 5) 210 5654Funkcijos

Siekdamas gerinti televizijos transliavimui numatytų radijo dažnių (kanalų) efektyvų naudojimą:

 • rengia radijo dažnių (kanalų) naudojimo televizijos transliavimo tinkluose ir stotyse sąlygas;
 • atlieka teorinius vertinimus ir jų pagrindu teikia siūlymus tiriant pranešimus (skundus) dėl radijo trukdžių televizijos stotims;
 • atlieka elektromagnetinio suderinamumo analizes ir teikia pasiūlymus dėl antžeminės televizijos transliavimui naudojamų ir planuojamų naudoti radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo;
 • rengia transliavimo tarnybos stočių ir tinklų aprėpties teritorijų žemėlapius;
 • pildo, atnaujina ir prižiūri televizijos transliavimui skirtų radijo dažnių (kanalų) duomenų bazes ir leidimų registrus;
 • atlieka tarptautinių televizijos transliavimo radijo dažnių (kanalų) planų, įskaitant Stokholmo 1961 m. planą, Ženevos 2006 m. planą, ir Pagrindinio tarptautinio dažnių registro (MIFR) priežiūrą, teikia siūlymus dėl jų keitimo, kiek tai susiję su Lietuvos televizijos transliavimui naudojamais radijo dažniais (kanalais) ir stotimis bei jų apsauga;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Tinklų reguliavimo departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • prižiūri, kaip laikomasi pašto įstatymo, elektroninių ryšių įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų;
 • rengia bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas;
 • rengia elektroninių ryšių veiklų, apie kurių pradžią ir pabaigą ūkio subjektas turi pranešti Tarybai, rūšių sąrašą;
 • rengia sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo taisykles, pasiūlymus nustatyti su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų ir reikalavimą atlikti nepriklausomą auditą;
 • rengia pagal pašto siuntų svorio pakopas universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus bei teikia pasiūlymus dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų aukščiausios kainų ribos nustatymo;
 • rengia elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, pašto paslaugos teikimo, universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles, ir prižiūri, kaip laikomasi jose nustatytų reikalavimų;
 • rengia ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugų teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sprendimo taisykles, dalyvauja rengiant ginčų pagal galutinių paslaugų gavėjų skundus sprendimo Tarnyboje taisykles;
 • analizuoja didelę įtaką elektroninių ryšių rinkose turinčių viešųjų tinklų operatorių bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kuriems nustatyti su apskaita ir kainodara susiję įpareigojimai, pateiktus kainų ir tarifų pagrindimo dokumentus, rengia išvadas;
 • kartu su kitais padaliniais rengia prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisykles, teikia pasiūlymus dėl prieigos ir susijusių priemonių suteikimo;
 • skelbia informaciją, reikalingą atviros ir konkurencingos pašto ir elektroninių ryšių rinkų plėtrai, atsižvelgdamas į teisės aktus, reglamentuojančius konfidencialios informacijos apsaugą;
 • dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp operatorių dėl elektroninių ryšių tinklų sujungimo bei vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, šulinių, atraminių konstrukcijų, įskaitant bokštus, stiebų, statinių, statinių įvadų, statinių inžinerinių sistemų, ir kitokių įrenginių, bendro naudojimo, prieigos ir atliekant elektroninių ryšių rinkų tyrimus;
 • kartu su kitais padaliniais rengia pasiūlymus dėl viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdų, darbų atlikimo šiose zonose, bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo tvarkos ir sąlygų, rengia minimaliuosius viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybės reikalavimus;
 • rengia teisės aktų projektus dėl Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano pakeitimų, rengia telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kartu su kitais padaliniais prižiūri jų įgyvendinimą;
 • rengia pasiūlymus dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų; rengia universaliosios pašto paslaugos nuostolių apskaičiavimo taisykles;
 • rengia teisės aktus, susijusius su abonento teise naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis bei abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, kai jis keičia telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą bei būdą, užtikrinimu, teikia pasiūlymus ir įgyvendina teisės aktų reikalavimus šiais klausimais;
 • rengia tvarkos aprašą, pagal kurią visi viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo užtikrinti savo abonentų ir (ar) naudotojų skambučių siuntimą į pagalbos tarnybų numerius;
 • rengia nuostolingos universaliosios pašto paslaugos bei periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių, įskaitant nepagrįstai didelės finansinės naštos nustatymo kriterijus, projektus; rengia universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, įpareigojimus nepaskirtiems teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas ūkio subjektams, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas bei rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, reglamentuojančias universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų mastą, kokybės reikalavimus, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, įpareigojimų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas nustatymo tvarką bei atvejus;
 • prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas laikosi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytų universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų, universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų;
 • prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir vieną kartą per metus viešai skelbia šio patikrinimo rezultatus;
 • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, tarptautinių ir Europos specifikacijų ir (ar) rekomendacijų, susijusių su pašto paslaugos teikimu, privalomo taikymo;
 • savo kompetencijos ribose konsultuoja viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus bei paslaugų gavėjus;
 • savo kompetencijos ribose konsultuoja viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus bei paslaugų gavėjus;
 • bendradarbiauja su užsienio valstybių pašto bei elektroninių ryšių paslaugų reguliavimo institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, bendradarbiauja, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos institucijomis;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, funkcijas.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Indrė JurgelionienėDepartamento direktorė(8 5) 210 5680Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvią priežiūrą, kaip didelę įtaką rinkose turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų įpareigojimų, ir veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių srityje sąlygas ir paslaugų gavėjų teisių bei teisėtų interesų apsaugą:

 • koordinuoja darbus, susijusius su RRT įpareigojimų didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems ūkio subjektams vykdymo priežiūra, vertimosi elektroninių ryšių veikla priežiūra, bendru elektroninių ryšių tinklų naudojimu bei priemonių, sudarančių palankias sąlygas elektroninių ryšių tinklų plėtrai, įgyvendinimu;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis siekiant plėsti informacinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas visiems elektroninių ryšių rinkos dalyviams gauti elektroninę prieigą prie savivaldybių valdomos informacijos apie infrastruktūrą, tinkamą elektroninių ryšių tinklams įrengti;
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja veiksmus, užtikrinančius, kad elektroninių ryšių paslaugų gavėjai nebūtų diskriminuojami, dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp elektroninių ryšių operatorių ir gavėjų;
 • koordinuoja naujų vartotojų poreikių (išskyrus radijo dažnius ir orbitinius išteklius) nustatymą ir jiems įgyvendinti reikalingų dokumentų ir teisės aktų projektų rengimą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sprendžiant klausimus, kad viešųjų tinklų operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti krašto apsaugos, nacionalinio saugumo bei viešosios tvarkos palaikymo tikslais, taip pat ypatingų situacijų atvejais.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti, kad per einamuosius metus būtų įvykdytos Tinklų reguliavimo departamentui pavestos 2022 metu strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano priemonės, ir užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių paslaugas teikiančių subjektų keliamų probleminių klausimų, susijusių sudepartamento veikla, sprendimą;
 • koordinuoti paslaugų gavėjų, įskaitant galutinius paslaugų gavėjus, skundų nagrinėjimą dėl elektroninių ryšių paslaugų ir tinklo teikimo, užtikrinant vartotojų teisiu apsaugą ir konkurenciją;
 • koordinuoti darbus, susijusius su pašto veiklos reguliavimo organizavimu ir priežiūra, koordinuoti naudotojų skundų dėl pašto paslaugos teikimo nagrinėjimą;
 • koordinuoti numeracijos išteklių valdymą ir darbus, susijusius su bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų laikymusi;
 • koordinuoti ūkio subjektų skundų nagrinėjimą dėl elektroninių ryšių tinklo teikimo, tinklų sujungimo ir prieigos užtikrinant konkurenciją.
Marijus BalnysDepartamento vyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5664Funkcijos

Siekdamas sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių srityje užtikrinti, ir įgyvendindamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimą:

 • koordinuoja darbus, susijusius su RRT įpareigojimų, nustatytų didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems ūkio subjektams, vykdymo priežiūra;
 • koordinuoja darbus, susijusius su bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų priežiūra;
 • koordinuoja darbus, susijusius su bendru elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimu bei priemonių, sudarančių palankias sąlygas elektroninių ryšių tinklų plėtrai, įgyvendinimu;
 • koordinuoja viešųjų ryšių tinklų vientisumo reikalavimų priežiūrą;
 • departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja darbus, susijusius su geležinkelių transporto veiklos reguliavimo organizavimu ir priežiūra;
 • analizuoja Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų rekomendacijas bei sprendimus dėl elektroninių ryšių veiklos, geležinkelių transporto veiklos reguliavimo ir teikia šiais klausimais pasiūlymus, siekdamas skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderinti elektroninių ryšių veiklos ir geležinkelių transporto veiklos reguliavimą Europos Sąjungoje bei plėtoti bendradarbiavimą;
 • esant poreikiui, dalyvauja ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, nagrinėjime, siekiant užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 • pagal savo kompetenciją, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl departamento skyrių, bei kitų RRT padalinių parengtų teisės aktų ir raštų projektų;
 • RRT direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauja RRT kitose Lietuvos institucijose, dalyvauja tarpinstitucinių komisijų darbo grupių veikloje;
 • RRT direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauja RRT tarptautinių elektroninių ryšių, geležinkelių transporto organizacijų, komitetų bei darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus su RRT ir departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus bei RRT vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Išteklių ir paslaugų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Darijus MickusSkyriaus vedėjas8 610 11319Funkcijos

Siekdamas užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkoje, užtikrinti:

 • prižiūri, kaip laikomasi universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų;
 • direktoriaus pavedimu atstovauja RRT Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų ir abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis reguliavimo srityse;
 • analizuoja elektroninio sektoriaus vystymosi tendencijas Lietuvoje ir užsienyje bei teikia pasiūlymus universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo reguliavimo bei  abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis klausimais.
Edita RadvanskienėSkyriaus patarėja8 659 78 118Funkcijos

Siekdama užtikrinti, kad viešųjų elektroninių ryšių tinklų operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai laikytųsi teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninių ryšių veiklą, nustatytų sąlygų:

 • organizuoja ir koordinuoja iškilusių problemų sprendimą elektroninių ryšių reguliavimo srityje su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pagal savo kompetenciją reguliuojančiomis elektroninių ryšių rinką;
 • koordinuoja ir vykdo vertimosi elektroninių ryšių veikla bendrųjų sąlygų priežiūrą;
 • nagrinėja ir registruoja ūkio subjektų pranešimus apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir pabaigą.
Jelena ChomaniukVyriausioji specialistė (motinystės atostogose)8 (5) 210 5668Funkcijos

Siekdama tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas:

 • prižiūri, kaip laikomasi universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų;
 • direktoriaus pavedimu atstovauja RRT Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų ir abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis reguliavimo srityse;
 • analizuoja elektroninio sektoriaus vystymosi tendencijas Lietuvoje ir užsienyje bei teikia pasiūlymus universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo reguliavimo bei  abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis klausimais.
Jurgis VilkasVyriausiasis specialistas8 659 78 119Funkcijos

Siekdamas užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą:

 • prižiūri, kaip elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, teikdami elektroninių ryšių paslaugas, laikosi elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • prižiūri, kaip pašto paslaugos teikėjai, teikdami pašto paslaugą, laikosi pašto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, tipines elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų sutartis ir rengia raštų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl šių sutarčių sąlygų pakeitimo projektus;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų gavėjų skundus, raštus, pretenzijas, paklausimus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir pašto paslaugos teikimo tvarkos ir sąlygų;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo klausimais, stebi ir analizuoja situaciją bei pagal poreikį rengia apžvalgas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl poveikio priemonių taikymo, teisės aktų pakeitimų poreikio, atsižvelgdamas į pokyčius elektroninių ryšių ir pašto rinkose.
Skundų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Ugnė KarbočiūtėSkyriaus vedėja8 (5) 210 5667Funkcijos

Siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą:

 • koordinuoja elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatų, nustatančių elektroninių ryšių paslaugų teikimo reikalavimus, įgyvendinimą;
 • koordinuoja pašto paslaugos teikimo priežiūrą, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo nuostatų, nustatančių pašto paslaugos teikimo reikalavimus, įgyvendinimą; koordinuoja atsakymų į asmenų prašymus, pranešimus elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo klausimais rengimą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja RRT raštų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų priežiūra, projektų rengimą;
 • prižiūri ir kontroliuoja, kad tipinės elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams, teikimo sutartys ir taisyklės atitiktų teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja pasitikėjimo telefono ryšio linijos veiklą, kad būtų užtikrinamas vienodas ir kokybiškas konsultavimas telefonu dėl elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, kylančius dėl elektroninių ryšių ir pašto paslaugų teikimo;
 • atstovauja RRT Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, teismuose skyriaus kompetencijai priskirtais elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą.
Audra NarūnėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5667Funkcijos

Siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą:

 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, tipines elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir vartotojų sutartis ir rengia pasiūlymus dėl šių sutarčių sąlygų pakeitimo;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų gavėjų raštus, pretenzijas, skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų bei įgyvendina tam numatytas priemones, pagal savo kompetenciją planuoja ir teikia užklausas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, rengia atsakymus į paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų užklausimus;
 • stebi bei analizuoja naujų vartotojams teikiamų elektroninių ryšių technologijų bei paslaugų vystymąsi, naujai atėjusių į rinką paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pasiūlą, pagal poreikį rengia apžvalgas bei teikia pasiūlymus dėl reikiamų teisės aktų pakeitimų, atsižvelgdama į pokyčius elektroninių ryšių rinkoje;
 • bendradarbiauja su vartotojų teisių gynimo institucijomis bei kitų šalių reguliavimo institucijomis, nagrinėjant bei sprendžiant vartotojų teisių apsaugos klausimus, teikia informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje;
 • konsultuoja elektroninių ryšių paslaugų gavėjus bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjus elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais.
Sondra KasperavičienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5667Funkcijos

Siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą:

 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, tipines elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir vartotojų sutartis ir rengia pasiūlymus dėl šių sutarčių sąlygų pakeitimo;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų gavėjų raštus, pretenzijas, skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų bei įgyvendina tam numatytas priemones, pagal savo kompetenciją planuoja ir teikia užklausas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, rengia atsakymus į paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų užklausimus;
 • stebi bei analizuoja naujų vartotojams teikiamų elektroninių ryšių technologijų bei paslaugų vystymąsi, naujai atėjusių į rinką paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pasiūlą, pagal poreikį rengia apžvalgas bei teikia pasiūlymus dėl reikiamų teisės aktų pakeitimų, atsižvelgdama į pokyčius elektroninių ryšių rinkoje;
 • bendradarbiauja su vartotojų teisių gynimo institucijomis bei kitų šalių reguliavimo institucijomis, nagrinėjant bei sprendžiant vartotojų teisių apsaugos klausimus, teikia informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje;
 • konsultuoja elektroninių ryšių paslaugų gavėjus bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjus elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais.
Viktorija GoferienėVyriausioji specialistė (motinystės atostogose)(8 5) 210 5667Funkcijos

Siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą:

 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, tipines elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir vartotojų sutartis ir rengia pasiūlymus dėl šių sutarčių sąlygų pakeitimo;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų gavėjų raštus, pretenzijas, skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų bei įgyvendina tam numatytas priemones, pagal savo kompetenciją planuoja ir teikia užklausas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, rengia atsakymus į paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų užklausimus;
 • stebi bei analizuoja naujų vartotojams teikiamų elektroninių ryšių technologijų bei paslaugų vystymąsi, naujai atėjusių į rinką paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pasiūlą, pagal poreikį rengia apžvalgas bei teikia pasiūlymus dėl reikiamų teisės aktų pakeitimų, atsižvelgdama į pokyčius elektroninių ryšių rinkoje;
 • bendradarbiauja su vartotojų teisių gynimo institucijomis bei kitų šalių reguliavimo institucijomis, nagrinėjant bei sprendžiant vartotojų teisių apsaugos klausimus, teikia informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje;
 • konsultuoja elektroninių ryšių paslaugų gavėjus bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjus elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais.
Prieigų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Ričardas JakubauskasL. e. skyriaus vedėjo pareigas(8 5) 210 5666Funkcijos

Siekdamas užtikrinti pašto ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikimo priežiūrą:

 • koordinuoja pašto ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikimo priežiūrą, kad būtų skatinama konkurencija ir užtikrinama, jog didelę įtaką atitinkamose mažmeninės ir didmeninėse rinkose turintys ūkio subjektai laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų suteikti prieigą, nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimų;
 • koordinuoja elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą, kad būtų užtikrinamas bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo reikalavimų laikymąsis;
 • koordinuoja ginčų tarp ūkio subjektų nagrinėjimą: dėl bendro infrastruktūros naudojimo, dėl prieigos prie elektroninių ryšių paslaugų ir (arba) elektroninių ryšių tinklo; koordinuoja ginčų tarp pašto tinklo valdytojų ir pašto tinklo naudotojų dėl galimybės naudotis pašto tinklu nagrinėjimą;
 • koordinuoja pašto veiklą ir universaliosios pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi priežiūrą, pasiūlymų teikimą teisės aktų tobulinimo klausimais, užtikrina skyriui pavestų iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2018/644 „Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų“ kylančių užduočių vykdymą;
 • tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja tarnybai kitose Lietuvos institucijose, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su elektroninių ryšių paslaugų ir (ar) tinklų reguliavimu, pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos teikimo priežiūra bei pašto rinkos reguliavimu.
Žydrūnė Zabulionienė (motinystės atostogose)Skyriaus vedėja8 (5) 210 5661Funkcijos

Siekdama užtikrinti pašto ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikimo priežiūrą:

 • koordinuoja pašto ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikimo priežiūrą, kad būtų skatinama konkurencija ir užtikrinama, jog didelę įtaką atitinkamose mažmeninės ir didmeninėse rinkose turintys ūkio subjektai laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų suteikti prieigą, nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimų;
 • koordinuoja elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą, kad būtų užtikrinamas bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo reikalavimų laikymąsis;
 • koordinuoja ginčų tarp ūkio subjektų nagrinėjimą: dėl bendro infrastruktūros naudojimo, dėl prieigos prie elektroninių ryšių paslaugų ir (arba) elektroninių ryšių tinklo; koordinuoja ginčų tarp pašto tinklo valdytojų ir pašto tinklo naudotojų dėl galimybės naudotis pašto tinklu nagrinėjimą;
 • koordinuoja pašto veiklą ir universaliosios pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi priežiūrą, pasiūlymų teikimą teisės aktų tobulinimo klausimais, užtikrina skyriui pavestų iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2018/644 „Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų“ kylančių užduočių vykdymą;
 • tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja tarnybai kitose Lietuvos institucijose, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su elektroninių ryšių paslaugų ir (ar) tinklų reguliavimu, pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos teikimo priežiūra bei pašto rinkos reguliavimu.

 

 

Daiva Rasa SarulienėSkyriaus patarėja(8 5) 210 5666Funkcijos

Siekdama, kad pašto paslaugų gavėjai gautų kokybiškesnes paslaugas ir būtų užtikrinamos jų teisės bei teisėti interesai:

 • prižiūri, kaip laikomasi universaliosios pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų;
 • prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą, rengia informaciją apie priežiūros rezultatus, užtikrina priežiūros rezultatų skelbimą viešai;
 • vertina universaliosios pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų aktualumą ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • analizuoja pašto sektoriaus vystymosi tendencijas Lietuvoje ir užsienyje bei teikia pasiūlymus pašto rinkos reguliavimo bei pašto ir universaliosios pašto paslaugos teikimo reguliavimo klausimais;
 • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Lietuvos pašto rinkos dalyviams universaliosios pašto paslaugos teikimo ir reguliavimo klausimais;
 • analizuoja ES, tarptautinių organizacijų pašto veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
Aneta MaksimovičL. e. skyriaus patarėjo pareigas8 (5) 210 5667Funkcijos

Skyriaus patarėja vykdo šias funkcijas:

 • prižiūri, kaip laikomasi pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų;
 • vykdo elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad didelę įtaką atitinkamose mažmeninės ir didmeninėse rinkose turintys ūkio subjektai laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų suteikti prieigą, nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimų;
 • vykdo elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad bendrojo naudojimo elektroninių ryšių infrastruktūra būtų suteikiama laikantis teisės aktų reikalavimų;
 • nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą;
 • konsultuoja pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais.
Nerijus GrigasSpecialistas8 (5) 210 5666Funkcijos

Skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas:

 • tikrina, ar didelę įtaką atitinkamose mažmeninėse ir didmeninėse rinkose turintys ūkio subjektai viešai skelbia standartinius pasiūlymus suteikti prieigą, vykdo stebėseną ir teikia ekspertinę nuomonę, užtikrindamas atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • pildo anketas ir klausimynus, konsultuoja asmenis elektroninių ryšių paslaugų, pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos teikimo ir reguliavimo klausimais;
 • prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas laikosi nustatytų teikėjo pašto tinklo charakteristikų;
 • RRT interneto svetainėje skelbia ir atnaujina informaciją, susijusią su elektroninių ryšių paslaugų, pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos teikimu ir reguliavimu;
 • analizuoja naujų technologijų, tinklų bei paslaugų vystymąsi, nagrinėja kitų šalių reguliavimo praktiką bei teikia pasiūlymus reguliavimo tobulinimo klausimais, sistemina informaciją apie elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimą ES šalyse.

 

Ekonominio reguliavimo departamentas
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rita LiuokaitytėDepartamento direktorė(8 5) 210 5663Funkcijos

Siekdama užtikrinanti veiksmingos konkurencijos sąlygas ekonominėje srityje elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto rinkose ir organizuojant atlyginimo už registrų ir informacinių sistemų duomenų ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūrą:

 • koordinuoja elektroninių ryšių sąnaudų apskaitos, apskaitos atskyrimo, kainų kontrolės reguliavimą ir užtikrinimą, kad elektroninių ryšių operatoriai nebūtų diskriminuojami kainų atžvilgiu ir turėtų lygias galimybes gauti reguliuojamas paslaugas pagal nustatytas reguliavimo priemones;
 • koordinuoja pašto sektoriaus sąnaudų apskaitos ir kainų kontrolės reguliavimą;
 • koordinuoja geležinkelių sektoriaus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių įrenginių operatorių teikiamų paslaugų kainų pagrįstumo sąnaudomis užtikrinimą, geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių apskaitos atskyrimo įgyvendinimo kontrolę;
 • koordinuoja atlyginimo už informacinių sistemų dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už duomenų ir (arba) dokumentų teikimą bei duomenų ir (arba) dokumentų teikimą pakartotinai dydžių apskaičiavimo stebėseną ir analizę.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti, kad per einamuosius metus būtų įvykdytas Ekonominio reguliavimo departamentui (toliau – ERD) pavestas 2021 metų strateginio veiklos planas;
 • koordinuoti ir kontroliuoti sprendimų dėl atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo priėmimą bei RRT išvados tvarkytojui ar registro tvarkytojui dėl iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumo pateikimą;
 • koordinuoti ir kontroliuoti RRT direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-7 viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūrą, kartu užtikrinant 2022 m. RRT su AB „LTG Infra“ pasirašytos taikos sutartyje numatytų etapų atlikimo priežiūrą;
 • koordinuoti ir kontroliuoti, kad RRT reguliuojamų elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių rinkų paslaugų teikėjai, vykdytų jiems nustatytus įpareigojimus, susijusius su kainų kontrole, sąnaudų apskaita ir apskaitos atskyrimu, finansinio skaidrumo reikalavimų laikymusi;
 • užtikrinti RRT, kaip Lietuvos geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo, atstovavimą ir dalyvavimą, Europos Sąjungos (ENRRB, SERAC RMMS WG, SERAC RFC) ir kitose tarptautinėse organizacijose (Geležinkelių nepriklausomų reguliuotojų grupė (IRG-RAIL), 8-asis krovinių vežimo koridorius „Šiaurės jūra – Baltijos jūra“ (RFC8) ir kt. departamentui priskirtais klausimais.
Jurga Grudzinskaitė – GainovskėVyriausioji patarėjaFunkcijos

• Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
• Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą, rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
• Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
• Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
• Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.
• Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
• Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
• Rengia ir teikia pasiūlymus dėl apskaitos atskyrimo ir sąnaudų skirstymo metodikų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų reguliuojamiems ūkio subjektams nustatymo.
• Rengia ir teikia pasiūlymus dėl reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo ir nuostolių kompensavimo metodikos.
• Pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą kitose Lietuvos institucijose, dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių elektroninių ryšių, pašto organizacijų, komitetų bei darbo grupių veikloje.

Agnė ČižienėVyriausioji patarėja8 (5) 210 5686Funkcijos

Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 • Konsultuoja srities klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
 • Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Informacinių išteklių kainų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jolanta ŠtikonienėL. e. skyriaus vedėjo pareigas(8 5) 210 5693Funkcijos

Siekdama tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimą ir pateikti išvadas dėl šių atlyginimų dydžių teisingumo bei kompensuojamųjų sąnaudų dydžių pagrįstumo:

 • teisės aktuose nustatytais terminais atlieka atlyginimo priežiūrą;
 • atlieka atlyginimų dydžių pagrįstumo vertinimus;
 • atlieka neatlygintinų dydžių sąnaudų priskyrimo pagrįstumo vertinimus;
 • koordinuoja ir organizuoja, o esant poreikiui, surenka ir nustatytais terminais paskelbia apibendrintą informaciją apie Atlyginimo už dokumentų teikimą apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą;
 • prižiūrėdama teisės aktų, susijusių su atlyginimo priežiūra, reikalavimų laikymąsi, nagrinėja institucijų, organizacijų raštus dėl atitinkamų taikomų atlyginimų;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, projektus tam, kad būtų užtikrinta efektyvi skyriaus veikla kadą būtų laiku įvykdytos skyriui pavestos užduotys.
Živilė Baziliauskaitė (motinystės atostogose)Skyriaus vedėja(8 5) 210 5693Funkcijos

Siekdama tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimą ir pateikti išvadas dėl šių atlyginimų dydžių teisingumo bei kompensuojamųjų sąnaudų dydžių pagrįstumo:

 • teisės aktuose nustatytais terminais atlieka atlyginimo priežiūrą;
 • atlieka atlyginimų dydžių pagrįstumo vertinimus;
 • atlieka neatlygintinų dydžių sąnaudų priskyrimo pagrįstumo vertinimus;
 • koordinuoja ir organizuoja, o esant poreikiui, surenka ir nustatytais terminais paskelbia apibendrintą informaciją apie Atlyginimo už dokumentų teikimą apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą;
 • prižiūrėdama teisės aktų, susijusių su atlyginimo priežiūra, reikalavimų laikymąsi, nagrinėja institucijų, organizacijų raštus dėl atitinkamų taikomų atlyginimų;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, projektus tam, kad būtų užtikrinta efektyvi skyriaus veikla ir kad laiku būtų įvykdytos skyriui pavestos užduotys.
Gitana UrbonienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5693Funkcijos

Siekdama tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimą ir pateikti išvadas dėl šių atlyginimų dydžių teisingumo bei kompensuojamųjų sąnaudų dydžių pagrįstumo, teisės aktuose nustatytais terminais atlieka atlyginimo priežiūrą:

•atlieka atlyginimų dydžių pagrįstumo vertinimus;
• atlieka neatlygintinų dydžių sąnaudų priskyrimo pagrįstumo vertinimus;
• surenka ir nustatytais terminais paskelbia apibendrintą informaciją apie Atlyginimo už dokumentų teikimą apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą;
• prižiūrėdama teisės aktų, susijusių su atlyginimo priežiūra, reikalavimų laikymąsi, nagrinėja institucijų, organizacijų raštus dėl atitinkamų taikomų atlyginimų;
• atlieka viešai skelbiamų atlyginimų vertinimą, palyginimus;
• pagal kompetenciją rengia raštus, projektus tam, kad būtų užtikrinta efektyvi skyriaus veikla ir kad laiku būtų įvykdytos skyriui pavestos užduotys;
• vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

Pašto ir geležinkelių kainų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Evaldas ŠmaukštaSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5686Funkcijos
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
 • rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą
 • vertina viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir (ar) geležinkelio įmonių (vežėjų) sąnaudų apskaitos ir (ar) apskaitos atskyrimo sistemų rezultatus, siūlo sąnaudų apskaitos ir (ar) apskaitos atskyrimo sistemų trūkumų šalinimo alternatyvas;
 • vertina, ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai, nustatydami teikiamų paslaugų kainas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir kituose atitinkamuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais;
 • vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamų, finansinių srautų, įsiskolinimų, vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų tarpusavio paskolų ir sandorių stebėseną;
 • įstaigos vadovo pavedimu, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis, Europos Sąjungos valstybių narių rinkos reguliuotojais ir atstovauja įstaigą Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Rūtenis VanagasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5686Funkcijos

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 • atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą;
 • nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
 • prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą;
 • inicijuoja sankcijų už įstaigos priimtų sprendimų nevykdymą skyrimo procedūras;
 • įstaigos vadovo pavedimu, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis, Europos Sąjungos valstybių narių rinkos reguliuotojais ir atstovauja įstaigą Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Danielė KazilionytėSpecialistė+370 5 210 56 86Funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • renka, kaupia, sistemina ir analizuoja geležinkelių transporto rinkos dalyvių RRT pateiktus duomenis apie jų vykdytą veiklą;
  • teikia statistinių duomenų ataskaitas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijoms, Europos Komisijai, Europos Sąjungos geležinkelių transporto rinkos reguliuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
  • teikia ekonominio pobūdžio vertinimus ir išvadas dėl užmokesčio už minimalaus prieigos paketo skaičiavimo metodikų, šio užmokesčio dydžio ar sudedamųjų dalių, geležinkelių infrastruktūros valdytojo taikomos sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo, ir kitais susijusiais klausimais;
  • vykdo iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklos gautų pajamų, įskaitant valstybės biudžeto lėšas, finansinius srautus, vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų tarpusavio paskolas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo įsiskolinimus, stebėseną;
  • rengia Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus vystymosi analitines apžvalgas, analizuoja geležinkelių transporto rinkos vystymosi tendencijas, prognozuoja šio sektoriaus vystymąsi;
  • nagrinėja kitų šalių pašto ir geležinkelio transporto reguliavimo praktiką;
  • dalyvauja pašto srities tarptautinių organizacijų, institucijų veikloje, darbo grupėse; pildo anketas ir klausimynus kainodaros, nuostolių kompensavimo, sąnaudų apskaitos klausimais;
  • rengia universaliosios pašto paslaugos tarifų palyginimų bei analizių metodikas, metodus (modelius), projektus, universaliosios pašto paslaugos nuostolių apskaičiavimo modelius;
  • atnaujina Skyriaus kuruojamų sričių informaciją interneto tinklapyje, susistemintą ir nuasmenintą informaciją kelia į duomenų bazes.
Elektroninių ryšių kainų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Tomas KaluževičiusL. e. skyriaus vedėjo pareigas8 (5) 210 5691Funkcijos

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas efektyvaus reguliavimo bei skatindamas Europos Bendrijos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių paslaugų reguliavimą Europos Bendrijoje, analizuoja Europos Sąjungos šalių, tarptautinių ryšių organizacijų patirtį bei atitinkamus elektroninių ryšių paslaugų kainų reguliavimą reglamentuojančius teisės aktus bei susijusius dokumentus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo Lietuvoje;
 • siekdamas užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių paslaugų teikimo srityje vystyti, pagal RRT kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo, universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo, nuostolių kompensavimo, nuostolių apskaičiavimo tvarkų;
 • siekdamas užtikrinti atitinkamose rinkose nustatytų su kainų kontrole, sąnaudų apskaita, apskaitos atskyrimu susijusių įpareigojimų vykdymą, vykdo praktinį sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų pritaikymą bei priežiūrą, vertina sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų rezultatus, siūlo sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų trūkumų šalinimo alternatyvas, atlieka skaičiavimus, reikalingus nustatant elektroninių ryšių paslaugų kainas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytais atvejais;
 • vykdo visų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų nustatytų kainų priežiūrą pagal RRT priskirtą kompetenciją tam, kad sudarytų sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių srityje;
 • teikia ekonominio pobūdžio vertinimus ir išvadas dėl RRT priimamų sprendimų sąnaudų apskaitos, tarifų priežiūros ir kitais susijusiais klausimais;
 • siekdamas nustatyti geriausią užsienio valstybių praktiką reguliuojant elektroninių ryšių paslaugų kainas bei galimybes pritaikyti tą praktiką Lietuvoje, analizuoja elektroninių ryšių paslaugų kainodarą Lietuvoje ir užsienio šalyse;
 • prisideda prie raštų, privalomų skyriui, projektų rengimo tam, kad būtų užtikrinta efektyvi skyriaus veikla ir laiku įvykdytos skyriui pavestos užduotys;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Lina BARTKIENĖPatarėjaFunkcijos
Ernesta VagonienėSkyriaus patarėja (motinystės atostogose)(8 5) 210 5691Funkcijos

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • palaikydama ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pagal savo kompetenciją reguliuojančiomis elektroninių ryšių rinką, organizuoja ir koordinuoja iškilusių problemų sprendimą, kad būtų užtikrintas suderintas elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimas;
 • siekdama užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių srityje, prižiūri ir kontroliuoja, kad paslaugų teikėjai, kuriems, vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu nustatyti su sąnaudų apskaita, kainodara, apskaitos atskyrimu, nediskriminavimu susiję įpareigojimai, įgyvendintų atitinkamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • siekdama užtikrinti konkurenciją elektroninių ryšių rinkoje, atlieka didmeninių ir mažmeninių elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymui reikalingus skaičiavimus ir rengia atitinkamų teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintos sąlygos nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų vykdymui bei užtikrinta elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsauga bei  vykdo priežiūrą Skyriaus kompetencijos ribose;
 • vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės RRT pavestas funkcijas, skyriaus kompetencijos ribose koordinuoja Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo atvejų bei tvarkos nustatymą, rengia išvadas bei reikalingų dokumentų projektus;
 • siekdama skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių rinkos reguliavimą Europos Sąjungoje, dalyvauja tarpžinybinių bei tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje sąnaudų apskaitos, kainų bei susijusiais klausimais;
 • siekdama sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkoje, koordinuoja teisės aktų, reglamentuojančių sąnaudų apskaitą bei paslaugų šiose srityse kainodarą, bei kitų susijusių dokumentų rengimą;
 • siekdama sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkoje, koordinuoja sąnaudų apskaitos modelio (-ių) kūrimo procesus bei konsultuojasi sąnaudų apskaitos modelio (-ių) kūrimo klausimais su rinkos dalyviais bei kitų šalių reguliavimo institucijomis;
 • siekdamas užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikia pasiūlymus, nagrinėjant ginčus tarp operatorių ar paslaugų teikėjų dėl tinklų sujungimo bei susijusių priemonių kainų;
 • siekdama užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių sektoriaus srityje, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja bei koordinuoja pasiūlymų teisės aktų projektams bendraisiais elektroninių ryšių sektoriaus veiklos reguliavimo klausimais teikimą, teikia šių teisės aktų taikymo išaiškinimus;
 • siekdama skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimą Europos Sąjungoje bei plėtodama bendradarbiavimą tarp institucijų, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja atsakymų į užklausimus elektroninių ryšių veiklos klausimais parengimą bei savalaikį pateikimą;
 • siekdama, kad būtų tinkamai ir laiku atliekami skyriui pavesti darbai, rengia ir teikia Ekonominio reguliavimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriui metinius akyriaus veiklos planus bei jų pakeitimus, koordinuoja ataskaitų apie elektroninių ryšių rinką rengimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • siekdama, kad skyriui skirti žmogiškieji bei materialiniai ištekliai būtų panaudoti kuo efektyviau, planuoja, organizuoja skyriaus veiklą, skirsto užduotis, koordinuoja ir kontroliuoja užduočių vykdymą, motyvuoja darbuotojus, vykdo tarnautojų veiklos vertinimus;
 • vykdydama Departamento direktoriaus pavedimus, rengia ir teikia Departamento direktoriui suvestinę informaciją apie skyriui pavestų uždavinių bei suteiktų funkcijų vykdymo eigą ir rezultatus;
 • įgyvendindama teisės aktų reikalavimus bei siekdamas kuo efektyviau panaudoti skyriui paskirtus išteklius, koordinuoja bendrosios dokumentacijos bei raštvedybos tvarkymą;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Violeta MitkienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5691Funkcijos

 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • priežiūri ir kontroliuoja veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja jų rengimą;
 • rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja tokios informacijos  rengimą ir teikimą;
 • analizuoja Europos Sąjungos šalių, tarptautinių ryšių organizacijų patirtį bei atitinkamus elektroninių ryšių paslaugų kainų reguliavimą reglamentuojančius teisės aktus bei susijusius dokumentus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių įgyvendinimo Lietuvoje;
 • vykdo praktinį sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų pritaikymą bei priežiūrą, vertina sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų rezultatus, siūlo sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų trūkumų šalinimo alternatyvas, atlieka skaičiavimus, reikalingus nustatant elektroninių ryšių paslaugų kainas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytais atvejais;
 • teikia ekonominio pobūdžio vertinimus ir išvadas dėl RRT priimamų sprendimų sąnaudų apskaitos, tarifų priežiūros ir kitais susijusiais klausimais;
 • vykdo visų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų nustatytų kainų priežiūrą pagal RRT priskirtą kompetenciją tam, kad sudarytų sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių srityje.
Pijus TarutisL. e. skyriaus patarėjo pareigas8 (5) 210 5691Funkcijos

Valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą vidaus radijo ryšio tinklų radijo dažnių (kanalų) valdymą, atlieka šias funkcijas:

 • registruoja paskirtas stotis (tinklus), išduoda leidimus naudoti radijo dažnius, nustato sąlygas radijo dažnių naudojimui ir juos prižiūri;
 • atlieka radijo dažnių (kanalų) parinkimą radijo ryšio stotims, išduoda leidimus radijo dažnių (kanalų) naudojimui paskirtoms stotims, atlieka fiksuotosios tarnybos leidimo išdavimo užmokesčio skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo stočių tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių radijo stočių koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių notifikavimą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre, vykdo notifikuotų fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių priežiūrą.
Skaitmeninių paslaugų departamentas
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Vaidotas RamonasDepartamento direktorius(8 5) 210 5698Funkcijos

Siekdamas užtikrinti tinkamą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra, interneto turinio priežiūrą bei nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą:

 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja departamento veiklą;
 • koordinuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros darbus;
 • koordinuoja nacionalinio patikimo sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo darbus;
 • koordinuoja kasmetinių apžvalgų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą ir naudojimą Lietuvoje bei kasmetinių ataskaitų Europos Komisijai rengimą;
 • koordinuoja interneto karštosios linijos, skirtos visuomenės pranešimams apie neteisėtą (draudžiamą skleisti) ar žalingą (darančią neigiamą poveikį nepilnamečiams) informaciją internete priimti ir analizuoti, veiklą;
 • koordinuoja darbus, kad neteisėta ir žalinga informacija būtų kuo greičiau pašalinta ar būtų panaikinta galimybė ją pasiekti;
 • koordinuoja žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių aprobavimo darbus ir priežiūrą, kaip prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys užtikrina aprobuotų filtravimo priemonių įdiegimą ir veikimą;
 • koordinuoja nacionalinių ir tarptautinių projektų, skirtų interneto karštosios linijos veiklai ir jos viešinimui užtikrinti, įgyvendinimo darbus;
 • koordinuoja visuomenės švietimo patikimumo užtikrinimo paslaugų, saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais darbus;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis patikimumo užtikrinimo paslaugų bei interneto turinio priežiūros srityse;
 • vykdo Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA) sekretoriaus funkcijas.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti, kad per einamuosius metus būtų įvykdytos Skaitmeninių paslaugų departamentui pavestos 2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano priemonės;
 • užtikrinti, kad visi Lietuvoje įsisteigę kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitiktų eIDAS reglamento reikalavimus ir būtų operatyviai reaguojama nustačius galimas neatitiktis bei suvaldomos kritinės situacijos rinkoje;
 • koordinuoti darbus, rengiant RRT pozicijas dėl naujai rengiamų bei keičiamų teisės aktų, susijusių su departamento veikla;
 • koordinuoti darbus, skirtus plėtoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros ir interneto karštosios linijos procesus;
 • koordinuoti visuomenės švietimo bei informavimo patikimumo užtikrinimo paslaugų, saugaus darbo internete ir švaraus interneto turinio klausimais darbus.
Patikimumo Užtikrinimo Paslaugų Skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Zita BanytėL. e. skyriaus vedėjo pareigas8 (5) 210 5634Funkcijos

Siekdama koordinuoti skyriaus veiklą:

 • organizuoja kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų RRT teikiamų atitikties 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau – eIDAS reglamentas) vertinimo ataskaitų, nurodytų eIDAS reglamento 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje, analizės darbus;
 • organizuoja išvados ir siūlymų suteikti ar panaikinti kvalifikacijos statusą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms pagal eIDAS reglamento 20 ir 21 straipsnius teikimo departamento direktoriui darbus;
 • organizuoja priežiūros, kaip kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai vykdo eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, darbus;
 • organizuoja kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito, siekiant įsitikinti, ar šie paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, darbus;
 • organizuoja tikrinimo, ar priimtos ir teisingai taikomos nuostatos dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų nutraukimo planų tais atvejais, kai kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai nutraukia savo veiklą (įskaitant ir tai, kai informacija laikoma prieinama pagal eIDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies h punktą), darbus;
 • organizuoja tikrinimo, kaip kvalifikuoto statuso neturintys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas, gavę pranešimą dėl eIDAS reglamente jiems keliamų reikalavimų galimo nesilaikymo, darbus;
 • organizuoja asmenų pareiškimų, skundų dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos nagrinėjimo darbus;
 • nustačius pažeidimus ar reikalavimų neatitikimus, organizuoja išvados su siūlymu reikalauti, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ištaisytų eIDAS reglamente nustatytų reikalavimų vykdymo pažeidimus, teikimą departamento direktoriui;
 • organizuoja kitų Europos Sąjungos šalių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų ir visuomenės apie saugumo ar vientisumo pažeidimus pagal eIDAS reglamento 19 straipsnio 2 dalį informavimo darbus.
 • organizuoja iš patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų gautų pranešimų apie saugumo ar vientisumo pažeidimus metinės suvestinės rengimą ir teikimą Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrai (ENISA);
 • organizuoja metinės apžvalgos apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą ir naudojimą Lietuvoje bei metinės ataskaitos Europos Komisijai, numatytos eIDAS reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, rengimą ir teikimą;
 • organizuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinių aspektų, standartų ir rekomendacijų, rengiant su patikimumo užtikrinimo paslaugomis ar šių paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus, analizavimo darbus ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar naujų teisės aktų poreikio;
 • organizuoja nacionalinio patikimo sąrašo, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas (toliau – nacionalinis patikimas sąrašas) sudarymą ir tvarkymą;
 • organizuoja nacionalinio patikimo sąrašo pasiekiamumo, kaip tai nurodyta eIDAS reglamente ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, užtikrinimo darbus.
 • organizuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų konsultavimo patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimais darbus, organizuoja seminarus, mokymus;
 • organizuoja nuotolinės elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemos ir specializuotos patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros interneto svetainės administravimo darbus;
 • organizuoja bendradarbiavimo su kitomis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigomis darbus ir pagalbos joms teikimą pagal eIDAS reglamento 18 straipsnį;
 • organizuoja bendradarbiavimo su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija darbus, nedelsiant ją informuojant apie kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito rezultatus, kai tikėtina, kad buvo pažeistos asmens duomenų apsaugos taisyklės, bei kitais pagrįstais atvejais pagal poreikį;
 • organizuoja bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis darbus patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros, naudojimo, teisinio reglamentavimo bei techninio suderinamumo klausimais;
 • RRT direktoriaus pavedimu, atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros klausimus;
 • rengia teisės aktų, skirtų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrai užtikrinti, projektus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT tikslai.
Irma KazlienėSkyriaus vedėja (motinystės atostogose)(8 5) 210 5634Funkcijos

Siekdama koordinuoti skyriaus veiklą:

 • organizuoja kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų RRT teikiamų atitikties 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau – eIDAS reglamentas) vertinimo ataskaitų, nurodytų eIDAS reglamento 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje, analizės darbus;
 • organizuoja išvados ir siūlymų suteikti ar panaikinti kvalifikacijos statusą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms pagal eIDAS reglamento 20 ir 21 straipsnius teikimo departamento direktoriui darbus;
 • organizuoja priežiūros, kaip kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai vykdo eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, darbus;
 • organizuoja kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito, siekiant įsitikinti, ar šie paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, darbus;
 • organizuoja tikrinimo, ar priimtos ir teisingai taikomos nuostatos dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų nutraukimo planų tais atvejais, kai kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai nutraukia savo veiklą (įskaitant ir tai, kai informacija laikoma prieinama pagal eIDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies h punktą), darbus;
 • organizuoja tikrinimo, kaip kvalifikuoto statuso neturintys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas, gavę pranešimą dėl eIDAS reglamente jiems keliamų reikalavimų galimo nesilaikymo, darbus;
 • organizuoja asmenų pareiškimų, skundų dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos nagrinėjimo darbus;
 • nustačius pažeidimus ar reikalavimų neatitikimus, organizuoja išvados su siūlymu reikalauti, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ištaisytų eIDAS reglamente nustatytų reikalavimų vykdymo pažeidimus, teikimą departamento direktoriui;
 • organizuoja kitų Europos Sąjungos šalių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų ir visuomenės apie saugumo ar vientisumo pažeidimus pagal eIDAS reglamento 19 straipsnio 2 dalį informavimo darbus.
 • organizuoja iš patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų gautų pranešimų apie saugumo ar vientisumo pažeidimus metinės suvestinės rengimą ir teikimą Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrai (ENISA);
 • organizuoja metinės apžvalgos apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą ir naudojimą Lietuvoje bei metinės ataskaitos Europos Komisijai, numatytos eIDAS reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, rengimą ir teikimą;
 • organizuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinių aspektų, standartų ir rekomendacijų, rengiant su patikimumo užtikrinimo paslaugomis ar šių paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus, analizavimo darbus ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar naujų teisės aktų poreikio;
 • organizuoja nacionalinio patikimo sąrašo, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas (toliau – nacionalinis patikimas sąrašas) sudarymą ir tvarkymą;
 • organizuoja nacionalinio patikimo sąrašo pasiekiamumo, kaip tai nurodyta eIDAS reglamente ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, užtikrinimo darbus.
 • organizuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų konsultavimo patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimais darbus, organizuoja seminarus, mokymus;
 • organizuoja nuotolinės elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemos ir specializuotos patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros interneto svetainės administravimo darbus;
 • organizuoja bendradarbiavimo su kitomis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigomis darbus ir pagalbos joms teikimą pagal eIDAS reglamento 18 straipsnį;
 • organizuoja bendradarbiavimo su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija darbus, nedelsiant ją informuojant apie kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito rezultatus, kai tikėtina, kad buvo pažeistos asmens duomenų apsaugos taisyklės, bei kitais pagrįstais atvejais pagal poreikį;
 • organizuoja bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis darbus patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros, naudojimo, teisinio reglamentavimo bei techninio suderinamumo klausimais;
 • RRT direktoriaus pavedimu, atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros klausimus;
 • rengia teisės aktų, skirtų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrai užtikrinti, projektus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT tikslai.

 

Paulius DičkusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5634Funkcijos

Siekdamas prižiūrėti, kaip kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas:

 • analizuoja kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų RRT teikiamą informaciją, įskaitant atitikties 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau – eIDAS reglamentas) vertinimo ataskaitas, nurodytas eIDAS reglamento 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje;
 • esant poreikiui, atlieka kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditą, siekdamas įsitikinti, ar šie paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus;
 • tikrina, kaip kvalifikuoto statuso neturintys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas, gavę pranešimą dėl eIDAS reglamente jiems keliamų reikalavimų galimo nesilaikymo;
 • tikrina, ar priimtos ir teisingai taikomos nuostatos dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų nutraukimo planų tais atvejais, kai kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai nutraukia savo veiklą;
 • informuoja kitų Europos Sąjungos šalių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigas ir visuomenę apie saugumo ar vientisumo pažeidimus pagal eIDAS reglamento 19 straipsnio 2 dalį;
 • parengia iš patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų gautų pranešimų apie saugumo ar vientisumo pažeidimus metinę suvestinę Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrai (ENISA);
 • rengia metinę apžvalgą apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą ir naudojimą Lietuvoje bei dalyvauja metinės ataskaitos Europos Komisijai, numatytos eIDAS reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, rengime;
 • sudaro ir tvarko patikimą sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje prižiūrimų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas;
 • užtikrina nacionalinio patikimo sąrašo pasiekiamumą, kaip tai nurodyta eIDAS reglamente ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose;
 • administruoja nuotolinę elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemą ir specializuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros interneto svetainę;
 • teikia pasiūlymus dėl kvalifikacijos statuso patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms suteikimo ar panaikinimo pagal eIDAS reglamento 20 ir 21 straipsnius;
 • analizuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinius aspektus, standartus ir rekomendacijas, rengia su patikimumo užtikrinimo paslaugomis ar šių paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar naujų teisės aktų poreikio;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su kitomis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigomis ir teikiant joms pagalbą pagal eIDAS reglamento 18 straipsnį;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir nedelsdamas ją informuoja apie kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito rezultatus, kai tikėtina, kad buvo pažeistos asmens duomenų apsaugos taisyklės, bei kitais pagrįstais atvejais pagal poreikį;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros, naudojimo bei techninio suderinamumo klausimais;
 • RRT direktoriaus pavedimu, atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros klausimus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos;
 • pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, valstybės institucijas ir įstaigas, organizuoja seminarus, mokymus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT tikslai.
Žygimantas ZabarskasSpecialistas8 (5) 210 5634Funkcijos

Informacinių technologijų ir ryšių specialistas vykdo šias  funkcijas:

 • vykdo technologinius priežiūros ir tikrinimo, kaip kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas, darbus;
 • dalyvauja analizuojant patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų RRT teikiamas atitikties eIDAS reglamentui vertinimo ataskaitas;
 • sudaro ir tvarko patikimą sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje prižiūrimų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas;
 • užtikrina nacionalinio patikimo sąrašo pasiekiamumą, kaip tai nurodyta eIDAS reglamente ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
 • administruoja nuotolinę elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemą ir specializuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros  interneto svetainę;
 • vykdo elektroninio parašo / spaudo kūrimo ir tikrinimo techninės bei programinės įrangos  testavimo darbus;
 • analizuoja techninius standartus, rekomendacijas ir kitų Europos Sąjungos šalių patirtį patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros srityje;
 • dalyvauja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja informuojant kitų Europos Sąjungos šalių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigas ir visuomenę apie saugumo ar vientisumo pažeidimus pagal eIDAS reglamento 19 straipsnio 2 dalį ir rengiant suvestinę apie šiuos pažeidimus Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrai (ENISA);
 • dalyvauja metinės ataskaitos Europos Komisijai, numatytos eIDAS reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, rengime;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su kitomis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigomis ir teikia joms pagalbą pagal eIDAS reglamento 18 straipsnį;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir nedelsdamas ją informuoja apie kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų audito rezultatus, kai tikėtina, kad buvo pažeistos asmens duomenų apsaugos taisyklės, bei kitais pagrįstais atvejais pagal poreikį;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros, naudojimo bei techninio suderinamumo klausimais;
 • RRT direktoriaus pavedimu, atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros klausimus;
 • pagal kompetenciją patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimais konsultuoja patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus bei kitus juridinius ir fizinius asmenis;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT tikslai.
Saugesnio interneto skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Domas JanulisSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5676Funkcijos

Siekdamas užtikrinti interneto turinio priežiūros funkcijų vykdymą, šviesti visuomenę saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais:

 • organizuoja interneto karštosios linijos, skirtos visuomenės pranešimams apie neteisėtą (draudžiamą skleisti) ar žalingą (darančią neigiamą poveikį nepilnamečiams) viešąją informaciją internete priimti ir analizuoti, veiklą;
 • organizuoja veiklą, susijusią su neskelbtinos informacijos kontrole viešo naudojimo kompiuterių tinkluose ir ribojamos viešosios informacijos platinimo srities priežiūra;
 • organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, taip pat Lietuvoje veikiančiais elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjais bei viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjais (toliau – paslaugų teikėjai) interneto turinio priežiūros klausimais, siekdamas užkirsti kelią neskelbtinos ir ribojamos informacijos platinimui viešo naudojimo kompiuterių tinkluose;
 • organizuoja priežiūros darbus, kaip prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys užtikrina RRT aprobuotų žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių įdiegimą ir veikimą;
 • organizuoja žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių testavimo darbus, teikia pasiūlymus dėl jų aprobavimo;
 • organizuoja darbus, susijusius su neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kompiuteriniuose žaidimuose žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų priežiūra;
 • organizuoja Europos Komisijos pagal CEF (angl. Connecting Europe Facility) programą bendrai finansuojamo projekto ,,Saugesnis internetas“ darbus, skirtus interneto karštosios linijos veiklai ir jos viešinimui užtikrinti;
 • organizuoja švietimo bei fizinių ir juridinių asmenų, taip pat paslaugų teikėjų informavimo saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais, darbus;
 • RRT direktoriaus pavedimu, atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant saugesnio interneto turinio klausimus.

 

Vilius NakutisSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5676Funkcijos

Siekdamas užtikrinti interneto turinio priežiūros funkcijų vykdymą, šviesti bei informuoti visuomenę saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais:

 • vykdo Europos Komisijos pagal CEF (angl. Connecting Europe Facility) programą bendrai finansuojamo projekto ,,Saugesnis internetas“ darbus, skirtus užtikrinti interneto karštosios linijos veiklą ir jos viešinimą, organizuoja projekto įgyvendinimo planų bei ataskaitų Europos Komisijai rengimą;
 • analizuoja interneto turinio priežiūros teisinius aspektus, standartus ir rekomendacijas bei teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar naujų teisės aktų poreikio;
 • vykdo interneto karštosios linijos, skirtos interneto naudotojų pranešimams apie neteisėtą (draudžiamą skleisti) ar žalingą (darančią neigiamą poveikį nepilnamečiams) viešąją informaciją internete priimti ir analizuoti, tyrėjo funkcijas;
 • kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos pažeidimus;
 • bendradarbiauja ir operatyviai keičiasi informacija su kompetentingomis Lietuvos ir kitų šalių institucijomis, Lietuvoje veikiančiais elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjais bei viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjais (toliau – paslaugų teikėjai), tam, kad neteisėta ir žalinga informacija būtų kuo greičiau pašalinta ar būtų panaikinta galimybė ją pasiekti;
 • dalyvauja vykdant žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių testavimo darbus, teikia pasiūlymus dėl jų aprobavimo;
 • rengia rekomendacijas dėl filtravimo priemonių naudojimo ir skelbia jas RRT svetainėse www.rrt.lt ir www.esaugumas.lt;
 • dalyvauja užtikrinant prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių įdiegimo ir veikimo priežiūrą;
 • teikia konsultacijas saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais paslaugų teikėjams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • prižiūri ir tobulina RRT interneto karštosios linijos svetainę www.svarusinternetas.lt ir specializuotą interneto svetainę, skirtą informacijai apie saugų ir atsakingą naudojimąsi internetu pateikti, www.esaugumas.lt;
 • dalyvauja Standartizacijos departamento TK 79 ,,Informacijos saugumas“ veikloje;
 • RRT Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant saugesnio interneto turinio klausimus.
Rasma MezginienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5676Funkcijos

Siekdama užtikrinti interneto turinio priežiūros funkcijų vykdymą, šviesti bei informuoti visuomenę saugaus naudojimosi internetu ir interneto turinio priežiūros klausimais:

 • kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos pažeidimus;
 • dalyvauja užtikrinant prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių įdiegimo ir veikimo priežiūrą;
 • vykdo neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kompiuteriniuose žaidimuose žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų priežiūrą;
 • analizuoja interneto turinio priežiūros teisinius aspektus, standartus ir rekomendacijas, rengia su interneto turinio priežiūra susijusius teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar naujų teisės aktų poreikio;
 • vykdo Europos Komisijos bendrai finansuojamo projekto ,,Saugesnis internetas“ darbus, skirtus interneto karštosios linijos veiklai ir jos viešinimui užtikrinti, rengia projekto įgyvendinimo planus bei ataskaitas Europos Komisijai;
 • teikia konsultacijas tinklo paslaugų teikėjams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, organizuoja seminarus, mokymus;
 • pagal poreikį organizuoja tinklo paslaugų teikėjų ir viešo naudojimo kompiuterių tinklų vartotojų susitikimus, kad būtų steigiamos jų asociacijos ir rengiamas tinklo paslaugų teikėjų etikos kodeksas;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja RRT Lietuvos, ES ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjant saugesnio interneto turinio klausimus.
Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo elektroninių ryšių infrastruktūros (statinių ir sistemų) atitikties Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimams priežiūrą;
 • tikrina elektroninių ryšių infrastruktūros (tinklų ir linijų) techninius parametrus;
 • matuoja ir vertina elektroninių ryšių paslaugų kokybės parametrus;
 • atlieka matavimus, skirtus nustatyti, ar radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių bei aparatūros ir įrenginių techniniai parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose techniniuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
 • atlieka juridinių ar fizinių asmenų užsakytus radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių bei aparatūros ir įrenginių efektyvaus spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo parametrų matavimus pagal jų nurodytų standartų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl naujų matavimo įrenginių ar kitų įrenginių, skirtų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų kokybės parametrų kontrolei, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei Elektromagnetinio suderinamumo techninių reglamentų priežiūrai įsigijimo;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių standartų ir kitų standartizacijos dokumentų priėmimo ir taikymo Lietuvos Respublikoje, atstovauja Tarnybai atitinkamuose Lietuvos Respublikos standartizacijos technikos komitetuose;
 • analizuoja tarptautinių elektroninių ryšių organizacijų rekomendacijas, sprendimus Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais, teikia pasiūlymus;
 • teikia pasiūlymus dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių ir Elektromagnetinio suderinamumo techninių reglamentų, elektroninių ryšių infrastruktūros, elektroninių ryšių paslaugų kokybės ir kitų, departamento kompetencijai priklausančių teisės aktų projektų;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis, vykdančiomis radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių priežiūrą, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo priežiūrą, elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūrą, elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolę;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir priežiūros komitete TCAM, Elektromagnetinio suderinamumo grupėje prie EK ir priežiūros institucijų administracinio bendradarbiavimo grupėje EMC ADCO) ir kitose tarptautinėse organizacijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Dr.Virgilijus StundžiaDepartamento direktorius(8 5) 210 5670Funkcijos

Siekdamas užtikrinti veiksmingą konkurenciją ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą vykdant elektroninių ryšių infrastruktūros (statinių, tinklų, linijų ir kt.), radijo ryšio įrenginių ir kitos elektroninės aparatūros ir įrenginių bei elektroninių ryšių paslaugų kokybės atitikties Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartuose ar kituose normatyviniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kontrolės (priežiūros) funkcijas:

 • organizuoja ir vadovauja departamento darbui, vykdant jam priskirtas funkcijas;
 • rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl departamento kompetencijos sričiai priskirtų teisės aktų projektų;
 • rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl standartizavimo dokumentų (standartų, techninių specifikacijų ir kitų normatyvinių dokumentų);
 • teikia pasiūlymus RRT vadovybei dėl departamento materialinės-techninės bazės stiprinimo/atnaujinimo, personalo kompetencijos stiprinimo bei skyrių akreditacijos Lietuvos nacionaliniame akreditacijos biure palaikymo;
 • plėtoja bendradarbiavimą su šalies ir ES atitinkamomis kontrolės (priežiūros) institucijomis;
 • RRT vadovybės pavedimu atstovauja RRT ir (ar) šalies interesams Lietuvoje ir užsienyje departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus RRT vadovybės pavedimus.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • užtikrinti RRT 2022 m. strateginio plano departamentui priskirtų užduočių, susijusių su elektroninių ryšių paslaugų kokybės, infrastruktūros ir įrenginių kontrole (priežiūra) ir kt. įgyvendinimą;
 • užtikrinti, kad akredituoto departamento padalinio (skyriaus) materialinė – techninė bazė (viešieji pirkimai), personalo kompetencijos lygis (mokymai) ir metrologinis aprūpinimas visuomet atitiktų Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro keliamus reikalavimus, siekiant efektyviai vykdyti elektroninių ryšių įrenginių kontrolę;
 • dalyvauti RRT įgyvendinant ERĮ 40 str. 16 dalies nuostatas, t.y. sudarant galimybę galutiniams paslaugų gavėjams jų galiniuose įrenginiuose su eSIM gauti ir keisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugas nuotoliniu būdu;
 • užtikrinti tinkamą RRT atstovavimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES Tarybos WP Techninis harmonizavimas (RED), TCAM, EG RE, CEPT,  BEREC OI,  EMC WP, EMC ADCO ir RED ADCO) ir kitose tarptautinėse institucijose departamentui priskirtais klausimais.
Infrastruktūros priežiūros skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Linas PakšysSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5675Funkcijos

Siekdamas, kad elektroninių ryšių infrastruktūra ir tinklai atitiktų Lietuvos Respublikoje nustatytus privalomuosius reikalavimus, o elektroninių ryšių ir universaliųjų paslaugų gavėjai gautų kokybiškesnes paslaugas ir būtų užtikrinamos jų teisės bei teisėti interesai:

 • vadovauja skyriaus veiklai atliekant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atviros interneto prieigos reikalavimais, priežiūrą;
 • vadovauja skyriaus veiklai atliekant Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų priežiūrą;
 • vadovauja skyriaus veiklai atliekant elektroninių ryšių paslaugų kokybės rodiklių bei elektroninių ryšių tinklų techninių parametrų matavimus ir įvertinimus;
 • tvirtina skyriuje atliekamų matavimų ir bandymų ataskaitas.
Mindaugas StankevičiusSkyriaus patarėjas+370 5 210 5674
Vaidotas RadzevičiusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5674Funkcijos

Siekdamas, kad elektroninių ryšių ir universaliųjų paslaugų gavėjai būtų geriau informuoti paslaugų kokybės ir interneto prieigos paslaugų klausimais, gautų kokybiškesnes paslaugas ir būtų užtikrinamos jų teisės bei teisėti interesai:

 • atlieka elektroninių ryšių paslaugų kokybės rodiklių matavimus ir įvertinimus, rengia ketvirtines ir (ar) metines ataskaitas ir skelbia jas viešai;
 • remdamasis skyriuje atliekamų interneto prieigos paslaugų kokybės matavimų ir atliekamos stebėsenos rezultatais, rengia kasmetines ataskaitas, skelbia jas viešai bei pateikia Europos Komisijai ir BEREC pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120 reikalavimus;
 • atlieka aparatūros ir įrenginių technines ekspertizes (vertinimą), matuodamas jų parametrus ir charakteristikas, parengia atliktų matavimų ataskaitas;
 • atlieka matavimus ir vertinimus, tirdamas paslaugų gavėjų skundus dėl teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybės.
Audrius StaišiūnasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5674Funkcijos

Siekdamas, kad elektroninių ryšių infrastruktūra būtų įrengiama tinkamai ir vadovaujantis nustatytais saugos ir paskirties reikalavimais, taip pat kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir universaliųjų paslaugų teikėjai vykdytų jiems nustatytus reikalavimus, o teikiamos paslaugos būtų kokybiškesnės:

 • atlieka Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų vykdymo priežiūrą;
 • atlieka elektroninių ryšių infrastruktūros patikrinimus ir įrengimo tinkamumo įvertinimus tirdamas paslaugų gavėjų skundus dėl galimai Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų nevykdymo;
 • atlieka matavimus, ar viešaisiais fiksuotojo telefono ryšio tinklais teikiamų paslaugų kokybės rodikliai atitinka universaliųjų paslaugų teikėjams nustatytus reikalavimus;
 • atlieka matavimus, tirdamas paslaugų gavėjų skundus dėl teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybės.
Gintautas GaidelisVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5674Funkcijos

Siekdamas, kad elektroninių ryšių ir universaliųjų paslaugų gavėjai gautų kokybiškesnes paslaugas ir būtų užtikrinamos jų teisės bei teisėti interesai:

 • atlieka elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėseną bei techninius matavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, reikalavimus;
 • tikrina, ar kabelinės televizijos ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklų techniniai parametrai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius techninius ir normatyvinius dokumentus;
 • atlieka viešaisiais judriojo telefono ryšio tinklais teikiamų paslaugų kokybės tyrimus (matavimus);
 • atlieka matavimus, tirdamas paslaugų gavėjų skundus dėl teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybės.
Ramūnas MaksimovasSpecialistas(8 5) 210 5674Funkcijos

Siekdamas, kad elektroninių ryšių ir universaliųjų paslaugų gavėjai gautų kokybiškesnes paslaugas ir būtų užtikrinamos jų teisės bei teisėti interesai:

 • atlieka elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėseną bei techninius matavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, reikalavimus;
 • atlieka interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių matavimus;
 • atlieka Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų vykdymo priežiūrą;
 • konsultuoja asmenis techniniais elektroninių ryšių infrastruktūros ir elektroninių ryšių paslaugų kokybės įvertinimo klausimais.
Radijo spektro kontrolės departamentas

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka radijo spektro stebėsenos darbus;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • atlieka radijo stočių ir radijo tinklų aprėpties zonų tyrimus;
 • analizuoja bei apibendrina gautus duomenis;

Teikia:

 • radijo stebėsenos duomenis kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams, tiesiogiai susijusiems su radijo spektro valdymu;
 • pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, nustatančių radijo dažnių (kanalų) naudojimą bei radijo stebėsenos atlikimo procedūras;
 • pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl teisės aktų, susijusių su radijo dažnių naudojimo taip pat dėl norminių dokumentų, reglamentuojančių Departamento darbą, pakeitimų ir papildymų;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai tarptautinių elektroninių ryšių organizacijų (ITU, CEPT, ETSI ir kt.) darbo grupėse, teikia pasiūlymus šioms organizacijoms;
 • analizuoja radijo spektro kontrolės tendencijas (problemas) Lietuvoje ir užsienyje, nagrinėja tarptautinių organizacijų norminius dokumentus ir teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei Departamento veiklos klausimais;
 • rengia pasiūlymus dėl matavimų ir programinės įrangos, būtinos Departamento funkcijų vykdymui, įsigijimo planų;
 • koordinuoja Departamente naudojamų matavimo priemonių metrologinę priežiūrą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Saulius GelžinisDepartamento direktorius(8 37) 33 41 14Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų radijo spektro naudojimą bei reikalavimų, taikomų radijo spektro naudotojams, laikymosi kontrolę:

 • vadovauja ir koordinuoja departamento darbą;
 • dalyvauja formuojant radijo dažnių valdymo politiką;
 • organizuoja teisės aktų, reikalingų radijo spektro kontrolės efektyvumui didinti, rengimą;
 • analizuoja radijo spektro kontrolės tendencijas (problemas) Lietuvoje ir užsienyje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su ES šalių ryšio administracijomis ir tarptautinėmis organizacijomis radijo spektro kontrolės klausimais;
 • rūpinasi departamento veiklai vykdyti būtinos materialinės ir techninės bazės stiprinimu.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti radijo ryšio tinklų ir transliavimo stočių kontrolės priemonių įgyvendinimą;
 • parengti techninės bazės plėtros specifikacijas;
 • vykdyti naujų radijo spektro kontrolės metodų įdiegimą;
 • dalyvauti Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto darbo grupės FM22 posėdžiuose.

 

 

Raimundas KuzelisDepartamento vyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5697Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą:

 • organizuoja ir esant būtinybei atlieka radijo spektro stebėsenos darbus, kad būtų užtikrinama Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi priežiūrą;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • vykdo programų transliavimo stočių patikimo priėmimo zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetencija dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Dr. Georgij LeontjevDepartamento patarėjas(8 5) 210 5650Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų radijo spektro naudojimą bei reikalavimų, taikomų radijo spektro naudotojams, laikymosi kontrolę:

 • vadovauja ir koordinuoja departamento darbą;
 • dalyvauja formuojant radijo dažnių valdymo politiką;
 • organizuoja teisės aktų, reikalingų radijo spektro kontrolės efektyvumui didinti, rengimą;
 • analizuoja radijo spektro kontrolės tendencijas (problemas) Lietuvoje ir užsienyje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su ES šalių ryšio administracijomis ir tarptautinėmis organizacijomis radijo spektro kontrolės klausimais;
 • rūpinasi departamento veiklai vykdyti būtinos materialinės ir techninės bazės stiprinimu.
Radijo spektro kontrolės departamento Vilniaus kontrolės skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Virginijus PetraškaSkyriaus vedėjas(8 5) 210 5657Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą Vilniaus kontrolės skyriui priskirtame regione:

 • atlieka radijo stebėsenos darbus: radijo signalų parametrų matavimus, neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką, radijo tinklų ir stočių inspektavimą, radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus, kad būtų užtikrinama Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklių laikymosi priežiūra priskirtame Lietuvos Respublikos regione;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus;
 • tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų.
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Raimund StefanovičSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5697Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų.
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Žygimantas BaušysSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5697Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Rimantas RimkevičiusSkyriaus patarėjas(8 5) 210 5653Funkcijos

Siekdamas užtikrinti kokybiškus ir laiku departamento atliekamus radijo spektro stebėsenos darbus:

 • koordinuoja radijo kontrolės skyrių bendrai atliekamus radijo spektro stebėsenos darbus;
 • atlieka automatinius ir nuotolinius radijo stebėsenos darbus;
 • kontroliuoja fiksuotųjų radijo stebėsenos stočių apsaugą nuo stiprių elektromagnetinių laukų, kuriuos gali sukelti jų aplinkoje veikiantys radijo siųstuvai.
Kazimir KlimaševskijVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5653Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Jonas Povilas BanysVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5653Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Raimundas PilipasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5697Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėsenos darbus skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Radijo spektro kontrolės departamento Kauno kontrolės skyrius

Zarasų g. 38, LT-44140, Kaunas
Tel. (+370 37) 33 41 14
Faks. (+370 37) 33 41 14

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rimgaudas Antanas KavaliūnasSkyriaus vedėjas(8 37) 33 41 14Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą Kauno kontrolės skyriui priskirtame regione (Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių rajonuose), organizuoja skyriaus veiklą:

 • radijo trukdžių registravimą, paiešką, šalinimą;
 • neteisėtai veikiančių radijo įrenginių paiešką;
 • turinčių leidimą naudoti radijo dažnius subjektų kontrolę;
 • radijo mėgėjų egzaminavimą.
Vilius PranaitisSkyriaus patarėjas(8 37) 33 41 14Funkcijos

Kauno kontrolės skyriui priskirtame regione (Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių rajonuose) vykdo:

 • neteisėtai veikiančių radijo įrenginių paiešką;
 • radijo signalų parametrų kontrolinius matavimus;
 • radijo trukdžių registravimą, paiešką, šalinimą.
Andrius JuškauskasVyriausiasis specialistas(8 37) 33 41 14Funkcijos

Siekdamas užtikrinti operatyvų radijo trukdžių šalinimą Kauno kontrolės skyriui priskirtame regione (Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių rajonuose):

 • vykdo neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • atlieka tinklų ir radijo stočių inspektavimą;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų, tiekėjų arba prekybos vietų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Augustinas LiepuonisVyriausiasis specialistas(8 37) 33 41 14Funkcijos

Kauno kontrolės skyriui priskirtame regione (Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių rajonuose) vykdo:

 • turinčių leidimą naudoti radijo dažnius subjektų kontrolę;
 • radijo signalų parametrų kontrolinius matavimus;
 • radijo trukdžių registravimą, paiešką, šalinimą;
 • radijo mėgėjų egzaminavimą (komisijos narys).
Radijo spektro kontrolės departamento Klaipėdos kontrolės skyrius

Statybininkų pr. 47, Klaipėda
Tel. (8 46) 34 62 01
Faks. (8 46) 34 62 02

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Audrius SukauskisSkyriaus vedėjas(8 46) 34 62 01Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, elektroninių ryšių, pašto, aparatūros ir įrenginių rinkos priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą Klaipėdos kontrolės skyriui priskirtame regione:

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;
 • organizuoja ir esant būtinybei atlieka radijo spektro stebėsenos darbus, kad būtų užtikrinama nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi priežiūra;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • vykdo programų transliavimo stočių patikimo priėmimo zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Vilijus PučkoriusSkyriaus patarėjas(8 46) 34 62 01Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą:

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;
 • organizuoja ir esant būtinybei atlieka radijo spektro stebėsenos darbus, kad būtų užtikrinama Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi priežiūra;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • vykdo programų transliavimo stočių patikimo priėmimo zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Narsetas RimkusVyriausiasis specialistas(8 46) 34 62 01Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą:

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;
 • organizuoja ir esant būtinybei atlieka radijo spektro stebėsenos darbus, kad būtų užtikrinama Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi priežiūra;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • vykdo programų transliavimo stočių patikimo priėmimo zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Viktor FedorovskijSpecialistas(8 46) 34 62 01Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų bei elektroninių ryšių ir pašto rinkos priežiūrą ir radijo stebėseną Klaipėdos kontrolės skyriui priskirtame regione:

 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo tinklų ir radijo stočių inspektavimą;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų, tiekėjų arba prekybos vietų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Radijo spektro kontrolės departamento Šiaulių kontrolės skyrius

Darbininkų 2D, LT-76328, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 35 91
Faks. (8 41) 20 05 59

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Regimantas GruslysSkyriaus vedėjas(8 41) 52 35 91Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, elektroninių ryšių, pašto, aparatūros ir įrenginių rinkos priežiūrą bei operatyvų radijo trukdžių šalinimą Šiaulių kontrolės skyriui priskirtame regione:

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;
 • organizuoja ir esant būtinybei atlieka radijo spektro stebėsenos darbus, kad būtų užtikrinama Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi priežiūra;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • atlieka programų transliavimo stočių patikimo priėmimo zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Aurimas PetrauskasSkyriaus patarėjas(8 45) 43 07 12Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėdeną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione :

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus.
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

 

Egidijus NorkusVyriausiasis specialistas(8 41) 52 35 91Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Valė MirklienėVyriausioji specialistė(8 45) 43 07 12Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Vidmantas SagatysVyriausiasis specialistas(8 41) 52 35 91Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijos stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • atlieka radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinois suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Bronislovas DzindzelėtaVyriausiasis specialistas(8 45) 43 07 12Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijo stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Juozas RutkauskasVyriausiasis specialistas(8 41) 52 35 91Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų priežiūrą ir radijos stebėseną skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione:

 • atlieka radijo signalų parametrų matavimus;
 • atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką;
 • vykdo radijo tinklų ir stočių inspektavimo darbus;
 • atlieka radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus;
 • atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus, kad būtų užtikrintas elektromagnetinois suderinamumas;
 • kartu su kitais RRT struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus, kad būtų užtikrinama elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;
 • surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus;
 • įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
INFRASTRUKTŪROS IR ĮRENGINIŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTo Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius

Zarasų g. 38, LT-44140, Kaunas
Faksas: (8-37) 211 907

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Arvydas GiedraitisSkyriaus vedėjas(8 37) 33 4040Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvią Lietuvos (ir ES) elektrinių bei elektroninių įrenginių rinkos priežiūrą bei efektyvų RRT dalyvavimą priimant sprendimus ES ir tarptautinėse institucijose elektromagnetinio suderinamumo srityje, kad būtų apsaugoti šalyje naudojami telekomunikacijų tinklai, kiti įrenginiai ir vartotojai nuo nepageidaujamų elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių:

 • teikia informaciją bei konsultacijas Lietuvos ar ES gamintojams dėl įrenginių teikimo į rinką bei atitikties vertinimo procedūrų;
 • rengia ir teikia informaciją bei koordinuoja veiksmus su kitų ES šalių administracijomis, taip pat su Lietuvos institucijomis įrenginių elektromagnetinio suderinamumo srityje, rengia teisės aktų projektus;
 • analizuoja bei teikia pastabas CENELEC EN standartų projektams, kitiems ES dokumentams, analizuoja bei rengia technines naujos matavimų technikos sąlygas;
 • atstovauja RRT Europos Komisijos elektromagnetinio suderinamumo bei ES šalių EMS administracijų darbo grupėse ir kitų tarptautinių organizacijų struktūrose elektromagnetinio suderinamumo reguliavimo klausimais;
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus veiklą, tvirtina bandymų protokolus.
Raimondas ŠtulasSkyriaus patarėjas(8 37) 33 4040Funkcijos

Siekdamas efektyvaus darbo elektrinių bei elektroninių įrenginių rinkos priežiūros srityje, kad būtų apsaugoti šalyje naudojami telekomunikacijų tinklai bei kiti įrenginiai nuo nepageidaujamų elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių:

 • seka pasaulyje vykstančias naujoves ir pokyčius elektromagnetinio suderinamumo srityje ir taiko jas skyriaus veikloje;
 • studijuoja naujus Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus ir juose pateikiamus naujus elektromagnetinio suderinamumo bandymų metodus;
 • dalyvauja įgyvendinant elektromagnetinio suderinamumo ir radijo ryšio įrenginių direktyvas Lietuvoje;
 • dalyvauja atliekant rinkos priežiūros funkcijas pagal elektromagnetinio suderinamumo ir radijo ryšio įrenginių reglamentus.
Vaidotas StankusVyriausiasis specialistas(8 37) 33 4040Funkcijos

Siekdamas, kad skyriaus veikla atitiktų tarptautinių standartų reikalavimus ir kad elektromagnetinio suderinamumo bandymai būtų atliekami kokybiškai, taip apsaugant šalyje naudojamus telekomunikacijų tinklus bei kitus įrenginius nuo nepageidaujamų elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių:

 • vysto skyriaus akredituotą kokybės vadybos sistemą;
 • tvarko vadybos sistemos ir norminius dokumentus;
 • organizuoja ir vykdo skyriaus vidaus auditą pagal kokybės vadybos standartą EN17025;
 • rengia išvadas, ar aparatai atitinka nustatytus privalomuosius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus;
 • rengia bandymų protokolus.
Vygintas GudkovasVyriausiasis specialistas(8 37) 33 4040Funkcijos

Siekdamas užtikrinti kokybišką elektrinių bei elektroninių įrenginių priežiūrą elektromagnetinio suderinamumo srityje, kad būtų apsaugoti šalyje naudojami telekomunikacijų tinklai bei kiti įrenginiai nuo nepageidaujamų elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių, atlieka:

 • bandomųjų objektų priėmimą iš užsakovų, jų identifikavimą;
 • pasiruošimą elektromagnetinio suderinamumo bandymams, jų vykdymą laiku, užtikrina matavimo tikslumą, užrašo gautus bandymų duomenis;
 • aparatūros ir įrenginių techninę priežiūrą bei apskaitos darbus, jų saugojimo sąlygų priežiūrą bandymų patalpose;
 • naujos programinės įrangos ir bandymų įrengimų įdiegimo darbus.
Mantas RėklysVyriausiasis specialistas8 (37) 33 40 40Funkcijos

Siekdamas užtikrinti kokybišką elektrinių bei elektroninių įrenginių priežiūrą elektromagnetinio suderinamumo srityje, kad būtų apsaugoti šalyje naudojami telekomunikacijų tinklai bei kiti įrenginiai nuo nepageidaujamų elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių, atlieka:

 • radijo ryšio įrenginių efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymus, užtikrina matavimo tikslumą bei atlieka reikalingus skaičiavimus;
 • radijo ryšio įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bandymus, užtikrina matavimų tikslumą;
 • darbus, susijusius su efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymų aparatūros pateikimu eksploatuoti;
 • naujos programinės įrangos ir bandymų įrengimų įdiegimo darbus.
Inspektavimo skyrius

Funkcijos

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina įmonių ūkinės veiklos ir apskaitos sistemų tikrinimą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja tiriant: elektroninių ryšių, pašto paslaugų ir su kompiuterinių žaidimų žymėjimu ir platinimu susijusių teikėjų ir naudotojų skundus bei skundus dėl kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos;
 • tikrina teikiamų į Lietuvos Respublikos rinką radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitikimą Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniam reglamentui ir Elektromagnetinio suderinamumo techniniam reglamentui;
 • tikrina Lietuvos Respublikoje platinamų kompiuterinių žaidimų žymėjimo reikalavimų laikymąsi;
 • rengia ir teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl aparatūros ir (arba) įrenginių teikimo į rinką stabdymo, šalinimo iš rinkos ir Europos Komisijos informavimo;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų priežiūra, kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais bei reikalavimų kompiuterinių žaidimų žymėjimui priežiūros klausimais;
 • analizuoja tarptautinių organizacijų rekomendacijas, sprendimus elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų priežiūros klausimais, teikia pasiūlymus;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, apklausos protokolus ir kitus dokumentus;
 • inicijuoja ekonomines sankcijas;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, Radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių ADCO grupėje ir kitose Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Loreta SereičikienėSkyriaus vedėja(8 5) 210 5672Funkcijos

Organizuodama elektroninių ryšių, pašto paslaugos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus, elektrinių ir elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo VI skyriaus „Kompiuterių žaidimų žymėjimas“ reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą: 

 • dalyvauja formuojant  elektroninių ryšių paslaugų, pašto paslaugos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo, elektrinių ir elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūros bei Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamų kompiuterinių žaidimų rinkos politiką;
 • organizuoja elektroninių ryšių, pašto paslaugos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus; vykdo ūkio subjektų veiklos patikrinimų vykdymo kontrolę;
 • dalyvauja Administracinio bendradarbiavimo grupės veikloje (RED ADCO) ir organizuojamose ES šalių radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūros kampanijose bei Administracinio bendradarbiavimo grupės veikloje (EMC ADCO) ir organizuojamose ES šalių elektrinių ir elektroninių aparatų rinkos priežiūros kampanijose;
 • dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai apie Tarnybos vykdomą rinkos priežiūrą, susijusią su Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ir Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento (techninių reglamentų) įgyvendinimu ir apie pasiektą atitiktį techninių reglamentų reikalavimams, ypač dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus į tarptautinių organizacijų ir kitų šalių reguliuotojų paklausimus, klausimynus elektroninių ryšių, pašto ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo reguliavimo klausimais.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • organizuoti elektroninių ryšių, pašto paslaugos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus, vadovaujantis patikrinimų planu, parengtu Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio pagrindu; organizuoti kontrolinių klausimynų, naudojamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu, rengimą ir atnaujinimą;
 • užtikrinti, kad RRT būtų pasiektas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslas ir uždaviniai, bendradarbiaujant priežiūros funkcijų optimizavimo klausimais su kitomis institucijomis, ekspertų komisija, priežiūros funkcijų optimizavimą koordinuojančiomis ministerijomis;
 • organizuoti elektrinių bei elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo VI skyriaus „Kompiuterių žaidimų žymėjimas“ reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;
 • rengti teisės aktų projektus, teisės aktų pakeitimų projektus, siekiant tobulinti Lietuvos Respublikos ryšių rinkų reguliavimo ir teisinę aplinką.
Andrius StanaitisVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5673Funkcijos

Vykdydamas prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūrą, elektrinių ir elektroninių aparatų, radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą bei dalyvaudamas ES Administracinio bendradarbiavimo grupių RED ADCO ir EMC ADCO veikoje:

 • dalyvauja atliekant elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus;
 • planuoja elektrinių ir elektroninių aparatų bei radijo ryšio įrenginių patikrinimus dėl atitikties administraciniams techninių reglamentų reikalavimams;
 • vykdo elektrinių ir elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo VI skyriaus „Kompiuterių žaidimų žymėjimas“ reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal kompetenciją ir poreikį inicijuoja teisės aktų projektų rengimą ir (ar) jų pakeitimus vykdomų funkcijų veiklos srityse; konsultuoja asmenis, teikiančius į Lietuvos Respublikos rinką kompiuterinius žaidimus, elektrinius ir elektroninius aparatus ir radijo ryšio įrenginius jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų klausimais;
 • dalyvauja Administracinio bendradarbiavimo grupės veikloje (RED ADCO) ir organizuojamose ES šalių radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūros kampanijose bei Administracinio bendradarbiavimo grupės veikloje (EMC ADCO) ir organizuojamose ES šalių elektrinių ir elektroninių aparatų rinkos priežiūros kampanijose;
 • dalyvauja rengiant ir teikiant Europos Komisijai metinę ataskaitą dėl konkurencijos įrenginių rinkoje; rengia ataskaitas Europos Komisijai apie RRT vykdomą rinkos priežiūrą, susijusią su Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ir Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento (techninių reglamentų) įgyvendinimu ir apie pasiektą atitiktį techninių reglamentų reikalavimams, ypač dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo;
 • kaupia ir analizuoja duomenų bazėje iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gaunamus duomenis apie į Lietuvos Respublikos rinką įvežamus radijo ryšio įrenginius ir elektrinius bei elektroninius aparatus;
 • talpina informaciją apie tikrinimų metu iš Lietuvos  Respublikos rinkos paimtų radijo ryšio įrenginių ir elektrinių bei elektroninių aparatų, kuriems buvo taikomas vienas iš techninių reglamentų, neatitikimus esminiams reikalavimams Bendrosios rinkos priežiūros informacijos archyvavimo ir informacijos mainų bazėje (angl. ICSMS).
Edmundas MikelionisL. e. skyriaus patarėjo pareigas(8 5) 210 5673Funkcijos

Vykdydamas prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūrą, elektrinių ir elektroninių aparatų, radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą bei dalyvaudamas ES Administracinio bendradarbiavimo grupių RED ADCO ir EMC ADCO veikoje:

 • dalyvauja atliekant elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus;
 • dalyvauja atliekant elektrinių ir elektroninių aparatų bei radijo ryšio įrenginių patikrinimus dėl atitikties administraciniams techninių reglamentų reikalavimams;
 • pagal kompetenciją ir poreikį inicijuoja teisės aktų projektų rengimą ir (ar) jų pakeitimus vykdomų funkcijų veiklos srityse;
 • rengia atsakymus į elektroninių ryšių paslaugų, pašto paslaugos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų paklausimus, konsultuoja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų klausimais;
 • dalyvauja Administracinio bendradarbiavimo grupės (RED ADCO) organizuojamose ES šalių radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūros kampanijose bei Administracinio bendradarbiavimo grupės (EMC ADCO) organizuojamose ES šalių elektrinių ir elektroninių aparatų rinkos priežiūros kampanijose;
 • dalyvauja rengiant ataskaitas Europos Komisijai apie RRT vykdomą rinkos priežiūrą, susijusią su Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ir Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento (techninių reglamentų) įgyvendinimu, ir informuoja Europos Komisiją apie pasiektą atitiktį techninių reglamentų reikalavimams, ypač dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo;
 • kaupia ir analizuoja duomenų bazėje iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gaunamus duomenis apie į Lietuvos Respublikos rinką įvežamus radijo ryšio įrenginius ir elektrinius bei elektroninius aparatus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

 

Lilija NefienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5673Funkcijos

Vykdydama prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei elektrinių ir elektroninių aparatų, radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą:

 • atlieka elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus;
 • vykdo elektrinių ir elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • pagal kompetenciją ir poreikį inicijuoja teisės aktų projektų rengimą ir (ar) jų pakeitimus vykdomų funkcijų veiklos srityse; dalyvauja rengiant planuojamų tikrinti ūkio subjektų, besiverčiančių elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos veiklomis teikėjų sąrašą (patikrinimų planą), patikrinimų metu naudojamus kontrolinius klausimynus;
 • rengia atsakymus į elektroninių ryšių paslaugų, pašto paslaugos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų paklausimus, konsultuoja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų klausimais;
 • vykdo ketvirtinių ataskaitų apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą ir apie suteiktą pašto paslaugą, rinkų tyrimų anketų pateikimą iki nurodyto termino kontrolę ir pateikia reikalavimus elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikėjams, laiku nepateikusiems ataskaitų apie vykdytą veiklą, tokias ataskaitas pateikti.

RRT struktūra (2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-263)