VEIKLOS SRITYS:

Kontaktai ir struktūra

Vartotojai jiems rūpimais klausimais kviečiami konsultuotis nemokamu pasitikėjimo ir  pagalbos telefonu 8 800 20030.

Ūkio  subjektams (paslaugų teikėjams) skirtas konsultacijos telefono numeris  8 700 70090.

Asmenys, nemokantys lietuvių kalbos, RRT konsultuojami anglų kalba.

Prašome dokumentus teikti el. paštu [email protected] arba paštu adresu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius.


Kontaktinis asmuo bendravimui su žiniasklaida  – Rima Aukštuolytė, el. paštas [email protected]

 

ASMENŲ aptarnavimas
Pirmadienis
8:00–17:00
Antradienis
8:00–17:00
Trečiadienis
8:00–18:00
Ketvirtadienis
8:00–17:00
Penktadienis
8:00–15:45


Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda

Prašymai ir skundai, pateikti RRT raštu, turi būti išdėstyti valstybine kalba arba anglų kalba. Kitomis kalbomis parašyti prašymai ir skundai turi turėti vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus kai į RRT raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais.

RRT darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų rašmenų pagal šią formą: [email protected]

Padaliniai ir bendrieji kontaktai

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS TARYBA
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jūratė ŠovienėRRT tarybos pirmininkė+370 5 210 5620Funkcijos
 • Vadovauja RRT tarybos darbui;
 • kuruoja RRT Strategijos departamento, Administracinio departamento ir Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos sritis.
Darius KuliešiusRRT tarybos pirmininko pavaduotojas+370 5 210 5624Funkcijos
 • Kuruoja RRT Radijo ryšio departamento ir Radijo spektro kontrolės departamento veiklos sritis.
 • Kuruoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimo RRT sritis.
Giedrius PūrasRRT tarybos narys+370 5 210 5622Funkcijos
 • Kuruoja RRT Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamento ir Ekonominio reguliavimo departamento veiklos sritis.
Kristina MikoliūnienėRRT tarybos narė+370 5 210 5621Funkcijos
 • Kuruoja RRT Tinklų reguliavimo departamento ir Skaitmeninių paslaugų departamento veiklos sritis.
Vygantas VaitkusRRT tarybos narys+370 5 210 5628Funkcijos
 • Kuruoja RRT Teisės departamento ir Inspektavimo skyriaus veiklos sritis;
 • kuruoja informacinių technologijų taikymo, informacinių išteklių plėtros RRT, informacinių sistemų saugos ir asmens duomenų apsaugos sritis.
Giedrė JarmalytėVyriausioji patarėja (organizacijos veiklos kokybės klausimais)Funkcijos
 • Vertina RRT veiklos kokybės gerinimo galimybes, įskaitant susijusias su veiklos procesų optimizavimu, efektyvumo didinimu, korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina veiklos kokybės užtikrinimo ir gerinimo priemones;
 • vertina RRT vidaus kontrolės įgyvendinimo ir priežiūros gerinimo galimybes, teikia su tuo susijusias rekomendacijas, pagal kompetenciją įgyvendina vidaus kontrolės priemones;
 • dalyvauja rengiant RRT strateginio planavimo dokumentus, nustatant RRT veiklos kokybės rodiklius, pagal kompetenciją prisideda prie jų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus RRT ar kitų institucijų rengiamiems teisės aktų, kitų dokumentų projektams;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, kitą aktualią medžiagą;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl naujų ar pasikeitusių teisės aktų bei praktikos;
 • RRT kompetencijos srityje įtakoja RRT veiklai vykdant jai pavestas funkcijas.
Nadežda MaciejevskaPatarėja+370 5 210 5623
FINANSŲ SKYRIUS

Funkcijos

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • organizuoja apskaitą taip, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, apskaitos dokumentai įforminti tinkamai ir laiku fiksuojami buhalterinės apskaitos dokumentuose, ūkinės operacijos būtų teisėtos, o lėšų naudojimas atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • pagal sąskaitų duomenis kontroliuoja biudžeto programų sąmatų vykdymą, rengia sąmatų vykdymo finansines ir statistines ataskaitas bei teikia jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • užtikrina teisingą ir laiku mokesčių ir įmokų į biudžetą, socialinio draudimo ir kitus pensinius fondus sumokėjimą;
 • kontroliuoja projektų, finansuojamų iš tarptautinių programų ir įvairių fondų, lėšų panaudojimą;
 • teikia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus pagal pareikalavimą – Tarnybos vadovybei, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • teikia direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • rengia ir teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, reikalauja iš Tarnybos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugojimas, racionalus naudojimas;
 • tiesiogiai bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais ir tarnautojais ekonomikos, finansų, apskaitos, analizės, darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir kitais klausimais;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais dalyvauja derinant Tarnybos darbo apmokėjimo fondo, išlaidų planavimo, apskaitos analizės ir kontrolės užduotis, darbų, paslaugų ir pirkimų sutartis, programinį biudžeto asignavimų projektą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Janina KlimovičienėSkyriaus vedėja+370 5 210 5625
Viktorija KuklienėSkyriaus vyresnioji patarėja+370 5 210 5626
Lina PranarauskienėVyresnioji patarėja+370 5 210 5629
Ana AleksienėSpecialistė+370 5 210 5626
VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTAS

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Tarnybos administracijos veiklą;
 • kontroliuoja Tarnybos vadovybės pavedimų vykdymą;
 • padeda Tarnybos direktoriui organizuoti darbą;
 • sprendžia Tarnybos socialinius klausimus;
 • užtikrina Tarnybos klientų aptarnavimą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Ingrida ŽaltauskaitėDepartamento direktorė
Gerda Štaraitė-BarsulienėPatarėja
Auksė BlažienėPatarėja(8 5) 210 5632
Vitalija Baimler-SaveikienėVyriausioji specialistė
Rima SerapinienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5632
Lina KazlauskaitėSpecialistė(8 5) 210 5632
Informacinių technologijų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Audrius GrinysInformacinių technologijų skyriaus vedėjas
Rytis VerbaitisIT sistemų administratorius+370 5 210 5687
Ieva DavalgaitėInformacinių technologijų sistemų administratorė
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rūta ValantinaitėSkyriaus vedėja8 (5) 210 5636
Jūratė Barsulytė-GirgždienėSpecialistė
Džiuljeta OleškevičienėPatarėja(8 5) 210 5636
Kristina JuodikienėPatarėja8 (5) 210 5635Funkcijos

Siekdama tinkamai organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, patarti skyriaus vedėjui rengiant išvadas dėl turto valdymo, pateiktų derinti teisės aktų projektų atitikties galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams:

 • padeda skyriaus vedėjui rengti RRT vidaus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, derina juos su pirkimų iniciatoriais ir teikia RRT Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija);
 • VPĮ nustatyta tvarka rengia ir teikia skelbimus, ataskaitas ir sisteminę informaciją apie tarnybos viešuosius pirkimus;
 • RRT interneto svetainėje skelbia supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimus, informaciją apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, sudarytą pirkimo sutartį ir kitą informaciją apie viešuosius pirkimus;
 • organizuoja elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, joje skelbia su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus;
 • tvarko įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių) ataskaitų registrą;
 • atlieka Komisijos sekretoriaus funkcijas: rengia RRT direktoriaus įsakymus dėl Komisijos sudarymo, kviečia Komisijos narius į Komisijos posėdžius, rašo Komisijos posėdžių protokolus ir tvarko Komisijos posėdžių protokolų registrą, rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie Komisijos sprendimus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir (ar) žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;
 • pagal kompetenciją konsultuoja RRT darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais ir teikia jiems reikiamą informaciją;
 • padeda skyriaus vedėjui užtikrinti skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai ir įgyvendintos skyriui priskirtos funkcijos.
Algis IlgisVairuotojas-mechanikas(8 5) 210 5637
STRATEGINIO VALDYMO GRUPĖ

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia Tarnybos strateginių, veiklos ir investicijų planų projektus bei jų vykdymo ataskaitas;
 • rengia Tarnybos metines veiklos ataskaitas, teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei skelbiamas visuomenei;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos informacinės visuomenės, elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros strategijas;
 • analizuoja elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros tendencijas bei vaidmenį viso Lietuvos ūkio vystymosi kontekste, teikia siūlymus dėl elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto sektorių ilgalaikio reguliavimo krypčių ir gairių;
 • analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES), tarptautinių ryšių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį ir atlieka ES šalyse narėse priimtų reguliavimo sprendimų ir praktikos pritaikymo Lietuvos ryšių sektoriaus reguliavimo praktikai galimybių analizes;
 • teikia esminių reguliavimo sprendimų ekonominės analizės išvadas ir galimo poveikio prognozes;
 • pagal ūkio subjektų pateiktą informaciją apie jų vykdytą elektroninių ryšių, pašto veiklą rengia periodines ataskaitas apie Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas, rengia ir teikia statistinę informaciją bei duomenis apie veiklą ryšių sektoriuje kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms, tarptautinėms organizacijoms;
 • atlieka Lietuvos ryšių sektoriaus ir ES šalių narių atitinkamų sektorių lyginamąją analizę;
 • atlieka elektroninių ryšių rinkų tyrimus, t. y. apibrėžia atitinkamas elektroninių ryšiųrinkas, kurių charakteristikos gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, atlieka konkurencijos veiksmingumo atitinkamose elektroninių ryšių rinkose analizę, nustato didelę įtaką atitinkamojerinkoje turinčius ūkio subjektus, nustato, pakeičia ir (arba) panaikina jiems taikomus įpareigojimus;
 • koordinuoja 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m.specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 7 straipsnio ir 2008 m. spalio 15 d. Europos Komisijos rekomendacijos 2008/850/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų (OL 2008 L 301, p. 23) nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Tarnybos padalinių veiklą, susijusią su naryste ES;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su ES šalių nacionalinėmis elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos reguliavimo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • koordinuoja Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo projektus;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai tarptautinių organizacijų darbo grupėse, komitetuose;
 • rengia metinius komandiruočių į užsienį planus, sistemina, analizuoja informaciją apie Tarnybos personalo komandiruotes į užsienį;
 • rengia Tarnybos ryšių su visuomene planus, organizuoja seminarus, pasitarimus, konferencijas, derybas ir kt. renginius Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia ir teikia informaciją viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • organizuoja skelbtinos informacijos, susijusios su Tarnybos veikla, pateikimą Tarnybos interneto svetainėje, koordinuoja Tarnybos valdomų interneto svetainių tobulinimą;
 • teikia Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams ir tarnautojams informaciją apie visuomenės informavimo priemonėse publikuojamą medžiagą elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių, informacinių technologijų klausimais;
 • organizuoja ir vykdo Tarnybos reprezentacinę veiklą;
 • inicijuoja ir koordinuoja pažangių veiklos valdymo metodų ir priemonių, viešojo valdymo tobulinimo sprendimų diegimą Tarnybos veikloje;
 • Tarnybos direktoriui teikia siūlymus dėl personalo motyvacijos priemonių, žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • kartu su Administraciniu departamentu padeda Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams įgyvendinti personalo valdymo politiką, darbuotojų adaptavimą ir integravimą įstaigoje, dalyvauja įgyvendinant bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis projektus personalo klausimais, pagal poreikį dalyvauja komisijų, susijusių su personalo valdymu, veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
 • padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • inicijuoja informacinės visuomenės plėtros priemonių įgyvendinimą Tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl šių priemonių įtraukimo į tarpinstitucines programas ir planus, pagal kompetenciją dalyvauja jas įgyvendinančiose darbo grupėse, vykdo šių priemonių įgyvendinimo stebėseną;
 • dalyvauja užtikrinant informacinių sistemų, naudojamų Tarnybos veikloje, sąveikumą, inicijuoja ir koordinuoja Tarnybos paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę diegimo projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų plėtros;
 • Tarnybos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai tarptautinėse organizacijose, jų darbo grupėse, komitetuose, ES, kitų šalių ryšių reguliavimo institucijų rengiamuose susitikimuose;
 • užtikrina ES teisės aktų įgyvendinimą reguliuojant Lietuvos ryšių sektorių Departamento kompetencijos ribose.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Indrė JurgelionienėGrupės vadovė+370 679 86 584
Rima AukštuolytėKomunikacijos projektų vadovė+370 649 51 634
Inga RimkevičienėPatarėja
Vaida JuknienėPatarėja
Paulius VainaPatarėjas
Jurgita KeblienėVyriausioji specialistė
Marija GrumblienėPatarėja
Jūratė ČiočienėVyriausioji specialistė
Gintarė RibinskienėVyriausioji specialistė
Lina StasiūnaitėSpecialistė
Daiva UrbelionienėSpecialistė
TEISĖS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS GRUPĖ

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • pagal savo kompetenciją rengia ir vizuoja teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų) projektus;
 • pagal savo kompetenciją derina ir vizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamus raštus, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir pareigos;
 • vertina, ar Tarnybos struktūrinių padalinių rengiami teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų) projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, bei Tarnybos vidaus darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;
 • vertina, kiek tai susiję su Tarnybos kompetencija, ar viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus;
 • skelbia Departamento parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje;
 • rengia Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas;
 • talpina Tarnybos teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“, o Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas – Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos Teisės aktų duomenų bazėje;
 • teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų raštų, teisės aktų projektų;
 • konsultuoja Tarnybos tarnautojus teisiniais klausimais;
 • vykdo elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo veiklos teisinę priežiūrą;
 • koordinuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo darbų Tarnybai priskirtais klausimais atlikimą;
 • teikia informaciją apie Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą;
 • pagal Tarnybos kompetenciją rengia Tarnybos  nuomonę dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų;
 • vykdo skolų Tarnybai išieškojimą, įskaitant vykdomųjų dokumentų antstoliams vykdyti pateikimą, Tarnybos interesų gynimą bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose ir kt.;
 • rengia bei teikia procesinius dokumentus teismams;
 • atstovauja Tarnybos interesams teismuose bei kitose valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant teisėsaugos institucijas;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose bei kitose institucijose elektroninių ryšių bei pašto veiklų reguliavimo klausimais;
 • dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, taip pat projektuose, susijusiuose su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) veikla;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, derybas ir kitus renginius Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją kaupia, analizuoja, sistemina duomenis;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Lina RainienėGrupės vadovėFunkcijos

Si

Aridana JurčiukonienėVyriausioji patarėja
Dovilė SereičikaitėVyresnioji patarėja
Kristina MasiulytėVyriausioji patarėja
Gintarė LapkauskienėVyriausioji patarėja
Ugnė KarbočiūtėPatarėja
Audra NarūnėVyriausioji specialistė
Marija KurjanPatarėja
Kotryna PūrienėPatarėjaFunkcijos

 

Aneta MaksimovičPatarėja
Elena Navickaitė-ZalieckienėVyriausioji specialistė
Laura VareikienėVyriausioji specialistė
Sondra KasperavičienėVyriausioji specialistė
Ruslanas GerasimovasVyriausiasis specialistasFunkcijos

 

 

Kristina BaltauskienėVyriausioji specialistė
Lina StankevičienėVyriausioji specialistė
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO GRUPĖ

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • sudaro radijo spektro naudojimo planus;
 • atstovauja Tarnybai, sudarant sutartis su kaimyninių šalių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis radijo spektro naudojimo klausimais;
 • ruošia nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, jos pakeitimus, atlieka jos priežiūrą;
 • nagrinėja paraiškas, skirti radijo dažnius (kanalus) radijo ryšio stotims (tinklams) bei transliavimo stotims;
 • ruošia duomenis ir atlieka Lietuvos radijo ryšio stočių, transliavimo stočių, palydovinių pozicijų tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių stočių, palydovinių pozicijų koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • išduoda leidimus radijo dažnių (kanalų) naudojimui radijo ryšio stotyse, transliavimo stotyse, nustato jų naudojimo sąlygas, išduoda leidimus stotims, atlieka radijo ryšio stočių, radijo ryšio tinklų, kabelinės televizijos tinklų, transliavimo stočių projektų radijo dalies ekspertizę bei derinimą , priima kabelinės televizijos tinklus eksploatavimui;
 • dalyvauja tiriant pareiškimus (skundus) dėl radijo trukdžių, dalyvauja atliekant trukdžių atsiradimo ekspertizę ir priimant sprendimus juos pašalinti;
 • atlieka kitus darbus, susijusius su elektromagnetinio suderinamumo palaikymu;
 • kuria radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją ir strateginį planą bei atlieka jo pakeitimus;
 • atlieka radijo ryšio stočių (tinklų) ir transliavimo stočių, radijo dažnių diapazonų, palydovinių pozicijų tarptautinę apsaugą;
 • atlieka Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Elektroninių komunikacijų komiteto (ECC), Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI), Europos Komisijos ir kitų pasaulinių ar regioninių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertizes, ruošia dokumentus jų įgyvendinimui, atlieka kaimyninių šalių administracijų siūlymų dėl radijo spektro naudojimo, radijo stočių koordinavimo procedūrų ekspertizes ;
 • inicijuoja programinės įrangos, susijusios su Departamento vykdomomis funkcijomis, įsigijimą (sukūrimą);
 • prižiūri radijo stočių ir dažnių (kanalų) registrus;
 • pagal galiojančius tarifus, atlieka radijo dažnių (kanalų) eksploatacijos (priežiūros) užmokesčių skaičiavimą, sąskaitų išrašymą, paraiškų nagrinėjimo, registravimo, leidimo išdavimo užmokesčių skaičiavimą ir kitų užmokesčių, susijusių su radijo dažnių (kanalų) bei stočių priežiūra, skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • dalyvauja atliekant ekspertizes, dėl leidimų išdavimo nesertifikuotiems radijo bangas spinduliuojantiems įrenginiams;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jorūnė Mikulėnaitė-BaušienėGrupės vadovė(8 5) 210 5648
Dr. Augutis ČėsnaVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5640Funkcijos

 

Dr. Ričardas BudavičiusVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5643
Kęstutis BudrysVyriausiasis patarėjas8 (5) 210 5649
Dr. Mindaugas ŽilinskasVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5677
Valdas KiršaPatarėjas(8 5) 210 5648
Linas SprauniusPatarėjas(8 5) 210 5644
Šarūnas OberauskasPatarėjas(8 5) 210 5639
Rimgaudas BaležentisPatarėjas(8 5) 210 5645
Rimvydas PliuškevičiusPatarėjas(8 5) 210 5655
Rimvydas StasiulionisPatarėjas(8 5) 210 5649
Darijus MickusPatarėjas8 610 11319
Irmantas ČečkauskasPatarėjas(8 5) 210 5647
Algirdas NaraškevičiusPatarėjas(8 5) 210 5646Funkcijos

 

 

Vaidas BanevičiusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5639
Arvydas SujetaPatarėjas(8 5) 210 5696
Mindaugas MačiukasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5642
Mantas BarcysSpecialistas(8 5) 210 5654
Kotryna NacienėSpecialistė(8 5) 210 5656Funkcijos

 

Kęstutis RepečkaPatarėjas(8 5) 210 5655
Raimundas JarmalisVyresnysis patarėjas8 (5) 210 5641
Alma TrilupaitienėVyresnioji specialistė(8 5) 210 5654
Audronė Žemaitytė-AlsienėVyriausioji specialistė(8 5) 2105647Funkcijos

Siekdama užtikrinti efektyvų ir veiksmingą vidaus radijo ryšio tinklų radijo dažnių (kanalų) valdymą:

 • registruoja paskirtas stotis (tinklus), išduoda leidimus naudoti radijo dažnius, nustato radijo dažnių naudojimo sąlygas ir jas prižiūri;
 • atlieka radijo dažnių (kanalų) parinkimą radijo ryšio stotims, išduoda leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) paskirtoms stotims, atlieka užmokesčio už fiksuotosios tarnybos leidimo išdavimą skaičiavimą ir sąskaitų išrašymą;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo stočių tarptautinį koordinavimą kitų šalių atžvilgiu ir kitų šalių radijo stočių koordinavimą Lietuvos atžvilgiu;
 • atlieka Lietuvos fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių notifikavimą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre, vykdo notifikuotų fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių priežiūrą.
Mindaugas SruogiusPatarėjas (ilgalaikėse atostogose)(8 5) 210 5647Funkcijos

Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių (kanalų), naudojamų fiksuotoje ir palydovinėje tarnybose, valdymą:

 • analizuoja radijo dažnių ir orbitinių išteklių panaudojimo perspektyvas ir tendencijas Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasauliniu mastu;
 • užtikrina radijo dažnių parinkimą ir skyrimą palydovinės ir fiksuotosios tarnybų radijo stotims, jų registravimą, priežiūrą, tarptautinį koordinavimą ir notifikavimą;
 • užtikrina radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, paskirstymą, naudojimą ir reguliavimą;
 • atlieka koordinuojamų žemės stočių elektromagnetinio suderinamumo analizę;
 • RRT direktoriaus pavedimu atstovauja šalies interesams tarptautinėse telekomunikacijų organizacijose, Europos Sąjungos institucijose ir derybose su užsienio šalių ryšių administracijomis ir operatoriais;
 • teikia siūlymus, susijusius su palydovinės ir fiksuotosios tarnybų norminių aktų, standartų, taisyklių tobulinimu;
 • teikia Lietuvos institucijoms ir RRT padaliniams informacinę ir metodinę pagalbą dėl radijo spektro ir orbitinių išteklių naudojimo;
 • rengia ir teikia siūlymus tarptautinėms darbo grupėms, nustatančioms palydovinių sistemų naudojimo sąlygas ir reikalavimus;
 • vykdo kitus su RRT ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei Radijo ryšio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.
Leta GedutienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5647
GELEŽINKELIŲ IR PAŠTO REGULIAVIMO GRUPĖ
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rita LiuokaitytėGrupės vadovė(8 5) 210 5663
Agnė ČižienėVyriausioji patarėja+370 5 210 5686
Linas BakutisVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5689
Daiva Rasa SarulienėPatarėja620 86 990
Evaldas ŠmaukštaPatarėjas(8 5) 210 5686Funkcijos

 

 

Lina BartkienėPatarėja+370 643 29 367
Ričardas JakubauskasPatarėjas691 21 009
Jolanta ŠtikonienėVyriausioji specialistė(8 5) 210 5693
Rūtenis VanagasVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5686
Violeta MitkienėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5691Funkcijos

 

 • .
Danielė KazilionytėEkonomistė analitikė+370 5 210 56 86
SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ REGULIAVIMO GRUPĖ
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Vaidotas RamonasGrupės vadovas(8 5) 210 5698
Vilius NakutisPatarėjas(8 5) 210 5676
Domas JanulisPatarėjas(8 5) 210 5676Funkcijos

 

Rasma MezginienėVyriausioji specialistė
Zita BanytėVyriausioji specialistė8 (5) 210 5634
Paulius DičkusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5634
Jurgita DanieliūtėVyriausioji specialistė(8 5) 2105647
Žygimantas ZabarskasInformacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas8 (5) 210 5634
Žilvinas GalinisInformacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ REGULIAVIMO GRUPĖ

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo elektroninių ryšių infrastruktūros (statinių ir sistemų) atitikties Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimams priežiūrą;
 • tikrina elektroninių ryšių infrastruktūros (tinklų ir linijų) techninius parametrus;
 • matuoja ir vertina elektroninių ryšių paslaugų kokybės parametrus;
 • atlieka matavimus, skirtus nustatyti, ar radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių bei aparatūros ir įrenginių techniniai parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose techniniuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
 • atlieka juridinių ar fizinių asmenų užsakytus radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių bei aparatūros ir įrenginių efektyvaus spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo parametrų matavimus pagal jų nurodytų standartų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl naujų matavimo įrenginių ar kitų įrenginių, skirtų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų kokybės parametrų kontrolei, Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei Elektromagnetinio suderinamumo techninių reglamentų priežiūrai įsigijimo;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių standartų ir kitų standartizacijos dokumentų priėmimo ir taikymo Lietuvos Respublikoje, atstovauja Tarnybai atitinkamuose Lietuvos Respublikos standartizacijos technikos komitetuose;
 • analizuoja tarptautinių elektroninių ryšių organizacijų rekomendacijas, sprendimus Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais, teikia pasiūlymus;
 • teikia pasiūlymus dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių ir Elektromagnetinio suderinamumo techninių reglamentų, elektroninių ryšių infrastruktūros, elektroninių ryšių paslaugų kokybės ir kitų, departamento kompetencijai priklausančių teisės aktų projektų;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis, vykdančiomis radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių priežiūrą, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo priežiūrą, elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūrą, elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolę;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir priežiūros komitete TCAM, Elektromagnetinio suderinamumo grupėje prie EK ir priežiūros institucijų administracinio bendradarbiavimo grupėje EMC ADCO) ir kitose tarptautinėse organizacijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, atsakingo už Departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jurga Grudzinskaitė – GainovskėGrupės vadovė
Dr.Virgilijus StundžiaVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5670
Marijus BalnysVyriausiasis patarėjas(8 5) 210 5664
Edita RadvanskienėPatarėja8 659 78 118
Raimonda PurvienėPatarėja+370 659 78085
Tomas KaluževičiusVyriausiasis specialistas8 (5) 210 5691
Jelena ChomaniukVyriausioji specialistė (tikslinėse atostogose)8 (5) 210 5668Funkcijos

Siekdama tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas:

 • prižiūri, kaip laikomasi universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų;
 • direktoriaus pavedimu atstovauja RRT Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų ir abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis reguliavimo srityse;
 • analizuoja elektroninio sektoriaus vystymosi tendencijas Lietuvoje ir užsienyje bei teikia pasiūlymus universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo reguliavimo bei  abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis klausimais.
Linas PakšysPatarėjas(8 5) 210 5675
Mindaugas StankevičiusPatarėjas+370 5 210 5674
Vaidotas RadzevičiusVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5674
Pijus TarutisVyriausiasis patarėjas8 (5) 210 5691
Nerijus GrigasSpecialistas8 (5) 210 5666Funkcijos

 

SPEKTRO IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Funkcijos

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka radijo spektro stebėsenos darbus;
 • atlieka radijo stočių ir radijo ryšio tinklų inspektavimą;
 • atlieka radijo stočių ir radijo tinklų aprėpties zonų tyrimus;
 • analizuoja bei apibendrina gautus duomenis;

Teikia:

 • radijo stebėsenos duomenis kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams, tiesiogiai susijusiems su radijo spektro valdymu;
 • pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, nustatančių radijo dažnių (kanalų) naudojimą bei radijo stebėsenos atlikimo procedūras;
 • pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl teisės aktų, susijusių su radijo dažnių naudojimo taip pat dėl norminių dokumentų, reglamentuojančių Departamento darbą, pakeitimų ir papildymų;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai tarptautinių elektroninių ryšių organizacijų (ITU, CEPT, ETSI ir kt.) darbo grupėse, teikia pasiūlymus šioms organizacijoms;
 • analizuoja radijo spektro kontrolės tendencijas (problemas) Lietuvoje ir užsienyje, nagrinėja tarptautinių organizacijų norminius dokumentus ir teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei Departamento veiklos klausimais;
 • rengia pasiūlymus dėl matavimų ir programinės įrangos, būtinos Departamento funkcijų vykdymui, įsigijimo planų;
 • koordinuoja Departamente naudojamų matavimo priemonių metrologinę priežiūrą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už departamento veiklą, pavedimus.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Saulius GelžinisDepartamento direktorius+370 37 33 41 14Funkcijos

 

 

 

Vilniaus skyrius
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Virginijus PetraškaSkyriaus vedėjas+370 5 210 5657
Dr. Georgij LeontjevPatarėjas+370 5 210 5650
Raimund StefanovičPatarėjas+370 5 210 5697
Žygimantas BaušysPatarėjas+370 5 210 5697
Audrius StaišiūnasVyriausiasis specialistas+370 5 210 5674
Gintautas GaidelisVyriausiasis specialistas+370 5 210 5674
Kazimir KlimaševskijVyriausiasis specialistas+370 5 210 5653
Jonas Povilas BanysVyriausiasis specialistas(8 5) 210 5653Funkcijos

 

 

Raimundas PilipasVyriausiasis specialistas+370 5 210 5697
Ramūnas MaksimovasSpecialistas+370 5 210 5674Funkcijos

 

 

Regionų skyrius

Zarasų g. 38, LT-44140, Kaunas
Tel. (+370 37) 33 41 14
Faks. (+370 37) 33 41 14

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Raimundas KuzelisSkyriaus vedėjas
Laurynas JurkevičiusRadijo ryšio technikas
Audrius SukauskisPatarėjas+370 46 34 62 01
Vilijus PučkoriusPatarėjas+370 46 34 62 01
Narsetas RimkusVyriausiasis specialistas+370 46 34 62 01
Rimgaudas Antanas KavaliūnasPatarėjas+370 37 33 41 14
Regimantas GruslysPatarėjas+370 41 52 35 91
Aurimas PetrauskasPatarėjas+370 45 43 07 12Funkcijos

 

 

Egidijus NorkusVyriausiasis specialistas+370 41 52 35 91
Vilius PranaitisPatarėjas+370 37 33 41 14
Valė MirklienėVyriausioji specialistė+370 45 43 07 12
Vidmantas SagatysVyriausiasis specialistas+370 41 52 35 91
Andrius JuškauskasVyriausiasis specialistas+370 37 33 41 14
Augustinas LiepuonisVyriausiasis specialistas(8 37) 33 41 14
Viktor FedorovskijSpecialistas+370 46 34 62 01
Juozas RutkauskasSpecialistas+370 41 52 35 91
Bronislovas DzindzelėtaSpecialistas+370 45 43 07 12
Laurynas JurkevičiusRadijo ryšio technikasFunkcijos

Kauno kontrolės skyriui priskirtame regione (Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių rajonuose) vykdo:

 •  radijo signalų parametrų matavimus;
 •  atlieka neregistruotų radijo stočių ir radijo trukdžių šaltinių paiešką;
 •  vairuoja tarnybinį automobilį;
 •  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Elektromagnetinio suderinamumo skyrius

Funkcijos

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina įmonių ūkinės veiklos ir apskaitos sistemų tikrinimą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja tiriant: elektroninių ryšių, pašto paslaugų ir su kompiuterinių žaidimų žymėjimu ir platinimu susijusių teikėjų ir naudotojų skundus bei skundus dėl kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos;
 • tikrina teikiamų į Lietuvos Respublikos rinką radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitikimą Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniam reglamentui ir Elektromagnetinio suderinamumo techniniam reglamentui;
 • tikrina Lietuvos Respublikoje platinamų kompiuterinių žaidimų žymėjimo reikalavimų laikymąsi;
 • rengia ir teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl aparatūros ir (arba) įrenginių teikimo į rinką stabdymo, šalinimo iš rinkos ir Europos Komisijos informavimo;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų priežiūra, kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais bei reikalavimų kompiuterinių žaidimų žymėjimui priežiūros klausimais;
 • analizuoja tarptautinių organizacijų rekomendacijas, sprendimus elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų priežiūros klausimais, teikia pasiūlymus;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, reikalavimus, patikros ir apžiūros aktus, apklausos protokolus ir kitus dokumentus;
 • inicijuoja ekonomines sankcijas;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, Radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių ADCO grupėje ir kitose Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Arvydas GiedraitisSkyriaus vedėjas+370 37 33 4040
Raimondas ŠtulasPatarėjas+370 37 33 4040
Vaidotas StankusVyriausiasis specialistas+370 37 33 4040
Loreta SereičikienėPatarėja+370 5 210 5672
Vygintas GudkovasVyriausiasis specialistas+370 37 33 4040
Andrius StanaitisVyriausiasis specialistas+370 5 210 5673
Mantas RėklysVyriausiasis specialistas+370 37 33 40 40
Edmundas Mikelionisvyriausiasis specialistas+370 5 210 5673Funkcijos

 

 

Lilija NefienėVyriausioji specialistė+370 5 210 5673