VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys vartotojų teisių apsaugą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875)

Kitų institucijų teisės aktai

Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-382)

RRT direktoriaus įsakymai

Europos sąjungos teisės aktai

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

Informacija atnaujinta 2021-01-05