VEIKLOS SRITYS:

Įpareigojimų priežiūra

RRT siekia, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingos konkurencijos plėtrai ir egzistavimui  elektroninių ryšių srityje ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užkertančių kelią ūkio subjektams piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje.

RRT nustato didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams įpareigojimus suteikti prieigą, laikytis skaidrumo, nediskriminavimo, apskaitos atskyrimo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos, funkcinio atskyrimo principų, atsižvelgdama į tai, kurie iš jų tinkami konkrečiu atveju, ir nustatydama tokių įpareigojimų vykdymo pradžią.

Didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčių ūkio subjektų sąrašas

 

Eil. Nr.RinkaDidelę įtaką atitinkamose rinkose turintis ūkio subjektasNuorodos į atitinkamus teisės aktus, susijusius dokumentus 
1.Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai
2.Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai
3.Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai
4.Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinka„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)

UAB „Bitė Lietuva“

UAB „TELE2“

UAB „CSC Telecom“

UAB „Mediafon Carrier Services“

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „Ecofon“

Rinkos apibrėžtis.

Rinkos tyrimo dokumentai.

DĮR nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų keitimas.

 

5.Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)

AB „Lietuvos geležinkeliai“

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „CSC Telecom“

UAB „Mediafon Carrier Services“

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „Ecofon“

Rinkos apibrėžtis.

Rinkos tyrimo dokumentai.

DĮR nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų keitimas.

 

 

PASLAUGŲ KAINŲ REGULIAVIMAS

Kainų spaudimo testas (KST)

 

Ryšių reguliavimo tarybos (toliau – RRT) direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1V-766 „Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje“ (toliau – Įsakymas) 4.2.2 papunktyje Telia Lietuva, AB nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje, įskaitant įpareigojimą Telia atlikti kainų spaudimo testą (toliau – KST). KST tikslas yra įsitikinti, jog Telia taikoma reguliuojama didmeninė kaina yra mažesnė nei jos taikomos mažmeninės kainos ir tas skirtumas yra protingo dydžio, leidžiančio kitiems operatoriams (reguliuojamos didmeninės paslaugos pirkėjams) konkuruoti su Telia Lietuva, AB mažmeniniais produktais.

Telia Lietuva, AB atlikusi ex-ante KST užpildo Įsakyme nustatytą formą ir ją pateikia RRT. RRT, siekdama skaidrinti patį procesą, ypač esamų ar potencialių didmeninės reguliuojamos paslaugos pirkėjų atžvilgiu, skelbia skaičiuoklę, kuri parengta Įsakymo 4.2.2 papunktyje nustatytos formos ir Telia Lietuva, AB teiktų duomenų pagrindu, detalizuojančią prielaidas, formules ir duomenis, naudotus atliekant KST (išskyrus konfidencialius duomenis).

Skaičiuoklę rasite čia.

Didmeninių paslaugų kainos, nustatomos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą (FDC)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, RRT vykdo didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčių ūkio subjektų kainų ir sąnaudų kontrolę:

Eil. Nr.PaslaugaĮpareigotas asmuo / didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektasNuorodos į atitinkamus teisės aktus, susijusius dokumentus 
1.Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams paslaugos„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai
2.Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai
3.Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos„Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“)Rinkos apibrėžtis, rinkos tyrimo dokumentai

Šių paslaugų kainos turi būti ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos visiškai paskirstytų (angl. Fully Distributed Cost, FDC) sąnaudų metodu ir pagal faktines įsigijimo (angl. Historical Cost Accounting, HCA) kainas.

Nustačius įpareigojimą kainas grįsti sąnaudomis, apskaičiuotomis visiškai paskirstytų sąnaudų metodu, paslaugų sąnaudos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis sąnaudų apskaitos taisyklėmis. Ūkio subjektams paprastai yra nustatomas ir apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Apskaitos atskyrimo taisykles galite rasti čia.

Informaciją apie ūkio subjektams ankstesniais metais galiojusius sąnaudų apskaitos, kainų kontrolės ir paskaitos atskyrimo įpareigojimus galite rasti RRT senoje svetainėje.

Skambučių užbaigimas mobiliojo telefono ir fiksuotojo ryšio tinkluose

Pagal 2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 papildoma nustatomu bendru didžiausiu Sąjungos masto judriojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu ir bendru didžiausiu Sąjungos masto fiksuotojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu (toliau – Reglamentas):

1.  Mobiliojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų teikėjai Lietuvoje galės taikyti šiuos didžiausius MTR (vadovaujantis Reglamento 4 straipsnio 2 dalimi)*:

  • nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,4 Eur ct/min. (be PVM);
  • nuo 2024 m. sausio 1 d. bendras didžiausias Europos Sąjungos masto MTR pasieks galutinę ribą – 0,2 Eur ct/min. (be PVM).

2.  Nuo 2022 m. sausio 1 d. bendras didžiausias Europos Sąjungos masto FTR pasiekė galutinę ribą – 0,07 Eur ct/min. (be PVM)*.

* Nuo 2024 m. sausio 1 d. didžiausi MTR ir FTR galios ir Moldovoje.

Didmeninės sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 11 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta metodika, RRT vertina valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifus ir teikia išvadas dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams.

Plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų šviesolaidinėmis skaidulomis, tarifai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu.

Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugos ir paslaugos, kurių reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti (toliau – LRT paslaugos), priskirtos visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui yra pavesta iki 2024 m. liepos 1 d. teikti LRT paslaugas ir užtikrinti, kad šių paslaugų kaina nebūtų didesnė, nei patirtos LRT paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą.

Vadovaudamasi LRT paslaugų teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašu, RRT tikrina AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamų LRT paslaugų kainų pagrįstumą sąnaudomis.

Sąnaudų apskaitos sistemos

Visiškai paskirstytų sąnaudų metodas (FDC). Taikant FDC, visos paslaugos teikėjo patiriamos sąnaudos paskirstomos teikiamoms paslaugoms, tokiu būdu nustatant kiekvienos paslaugos savikainą. Sąnaudų paskirstymas turi būti atliekamas remiantis priežastingumo kriterijumi – t. y. paslaugai turi būti priskirtos tos sąnaudos, kurias (ar kurių dalį) sąlygojo konkrečios paslaugos suteikimas. Paslaugai priskiriamos tiesiogiai su ja susijusios sąnaudos, netiesiogiai susijusių sąnaudų dalis ir dalis bendrųjų sąnaudų. Taikant šį metodą, sąnaudos vertinamos pagal faktines įsigijimo kainas (angl. Historical Cost Accounting, HCA).

Nustatant kainas pagal šį metodą, įvertinamos realiai ūkio subjekto patiriamos sąnaudos bei protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža.

Visiškai paskirstytos sąnaudos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąnaudų apskaitos taisyklėmis.

Nustačius įpareigojimus kainas grįsti sąnaudomis, apskaičiuotomis taikant visiškai paskirstytų sąnaudų metodą, paprastai nustatomas ir apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Apskaita turi būti atskirta vadovaujantis apskaitos atskyrimo taisyklėmis.

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų metodas (LRAIC). Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Long Run Average Incremental Cost, LRAIC) apskaitos metodas pasižymi šiais bruožais:

  • Skaičiuojamos efektyviai veikiančio ūkio subjekto sąnaudos, t.y. ūkio subjektui nėra kompensuojama už perteklinius pajėgumus, jei jie nereikalingi konkrečiam atitinkamų paslaugų kiekiui suteikti. Tokiu būdu yra skatinama efektyvi veikla.
  • Skaičiuojamos einamosios sąnaudos, t.y. imituojami sprendimai, kuriuos ūkio subjektas (ar jo konkurentas) darytų šią dieną esant efektyviai konkurencijai rinkoje. Tokiu būdu imituojama konkurencinė aplinka, kadangi tokioje rinkoje sprendimai yra priimami atsižvelgiant į esamą situaciją, o ne į praeities sprendimus.
  • Naudojant LRAIC apskaitos metodą, gali būti sumodeliuotos ir tų paslaugų, kurios dar nėra faktiškai teikiamos, sąnaudos.

Paslaugos sąnaudas nustatant LRAIC metodu, apskaitomos ekonominės sąnaudos, t.y. įvertinamos ir alternatyviosios sąnaudos (prarastų galimybių kaštai): ūkio subjektui užtikrinama protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža, kurią jis būtų gavęs, jei būtų investavęs kapitalą į alternatyvią panašaus rizikingumo rinką.

Sąnaudų apskaitos sistemų ir apskaitos atskyrimo sistemų auditas

RRT, vadovaudamasi Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių 55 punktu ir Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų 49 punktu, skelbia sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų ir metinių ataskaitų audito išvadas.

Atlikto nepriklausomo audito tikslas – patikrinti, ar „Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“) kartu su susijusiais juridiniais asmenimis ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centru kaip ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamose rinkose, laikosi jiems nustatytų su sąnaudų apskaita ir apskaitos atskyrimu susijusių įpareigojimų.

Nuorodos į auditorių išvadas dėl „Telia Lietuva“, AB (AB „TEO LT“) ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų, taikytų konkrečiais metais, pateikiamos lentelėje:

Sąnaudų skaičiavimo metaiAB „Telia Lietuva“ (AB „TEO LT“)AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2022Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2021Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2020Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2019Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2018Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2017Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2016Auditoriaus išvada    Auditoriaus išvada
2015Auditoriaus išvada   Auditoriaus išvada
2014Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2013Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2012Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2011IšvadaIšvada
2010Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2009Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2008Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2007Auditoriaus išvadaAuditoriaus išvada
2006Auditoriaus išvada
2005Auditoriaus išvada
2004Auditoriaus išvada
2003Auditoriaus išvada
Apskaitos atskyrimo informacija

Nuorodos į AB „Telia Lietuva“ (AB „TEO LT“) ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro apskaitos atskyrimo informaciją pateikiamos lentelėje:

Metai AB „Telia Lietuva“ (AB „TEO LT“) apskaitos atskyrimo informacijaAB Lietuvos radijo ir televizijos centro apskaitos atskyrimo informacija
2021Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija
2020Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija
2019Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija
2018Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija
2017Apskaitos atskyrimo informacija

Atnaujinta informacija po audito:

Apskaitos atskyrimo informacija

Apskaitos atskyrimo informacija
2016Apskaitos atskyrimo informacija Apskaitos atskyrimo informacija 
2015Apskaitos atskyrimo informacija Apskaitos atskyrimo informacija 
Europos Komisijos rekomendacijos ir sąnaudų apskaitos sistemų apžvalgos

Europos Komisijos rekomendacijos dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų reguliavimo:

  • Rekomendacija dėl nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai sukurti, taikymo;
  • Rekomendacija dėl naujos kartos prieigos (NKP) tinklų prieigos reguliavimo;
  • Rekomendacija dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio tinkluose kainų reguliavimo Europos Sąjungoje;
  • Rekomendacija dėl sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo.

Pranešimas dėl senosios infrastruktūros kapitalo kainos apskaičiavimo skelbiamas Komisijai peržiūrėjus nacionalinius pranešimus ES elektroninių ryšių sektoriuje.

Europos Sąjungoje elektroninių ryšių reguliavimo tikslais naudojamų sąnaudų apskaitos sistemų apžvalgos:

PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖ

Paslaugų teikimo kokybės parametrai

 

Eil. Nr.PaslaugaĮpareigotas asmuo / didelę įtaką atitinkamose rinkose turintis ūkio subjektasNuoroda į kokybės parametrus
1.Prieigos prie ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) paslaugaTelia Lietuva, ABRKKS
2.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos (DPP) paslaugaTelia Lietuva, ABDPP

 

Informacija atnaujinta 2024-05-17