VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų teikėjų teisės ir pareigos

Paslaugų teikėjų teises ir pareigas reglamentuoja Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas.

Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas nustato:

 • pranešimo apie elektroninių ryšių veiklos pradžią pateikimo tvarką;
 • pagrindines vykdomos elektroninių ryšių veiklos sąlygas;
 • informacijos apie galinio įrenginio numerį, jo įrengimo vietą ir kam jis priklauso pateikimo tvarką;
 • reikalavimus dėl informacijos apie sąsajų technines specifikacijas ir galinių įrenginių, įskaitant telekomunikacijų galinius įrenginius ir žemės stočių įrenginius, prijungimą pateikimo tvarkos;
 • informacijos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą pateikimo RRT tvarką;
 • RRT skelbiamos informacijos, reikalingos atviros ir konkurencingos rinkos plėtrai, skelbimo tvarką ir sąlygas, įskaitant apimtį, turinį, skelbimo terminus, formą bei būdą.
Rezervuokite laiką su RRT ekspertais

Kviečiame registruotis į kasmėnesinį susitikimą su Elektroninių ryšių reguliavimo grupės ekspertais.

Susitikimai skirti elektroninių ryšių veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Registracija čia.

Pranešimas apie elektroninių ryšių veiklos pradžią

Ūkio subjektai, ketinantys verstis toliau išvardinta veikla, turi pateikti RRT pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią (už pranešimo pateikimą ir nagrinėjimą mokestis neimamas):

 • dėl viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimo;
 • dėl viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimo;
 • dėl viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimo, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas;
 • dėl viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimo.

Pranešimo apie elektroninių ryšiu veiklos pradžią forma

Paslaugų teikėjų teisės

Ūkio subjektas, pateikęs pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią, turi teisę:

 • teikti viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugas;
 • teikti viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugas;
 • Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis derėtis dėl tinklų sujungimo ir (ar) gauti prieigą;
 • Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą.
Paslaugų teikėjų pareigos

Paslaugų teikėjai privalo mokėti užmokesčius RRT už elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą

Užmokestį už elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą moka ūkio subjektai, kurie per metus yra gavę pajamų iš šių veiklų:

 • Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo 5 punkte nurodytų veiklų;
 • elektroninių ryšių tinklų sujungimo veiklos;
 • radijo ir (ar) televizijos (kabelinės, mikrobangų daugiakanalės, interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos) paslaugų teikimo.

Pagal ūkio subjektų RRT pateiktas ataskaitas apie praėjusiais metais vykdytą elektroninių ryšių veiklą, pajamos  iš aukščiau minėtų veiklų viršijo 289 620,02 Eur.

Šis užmokestis mokamas nuo kiekvienų einamųjų metų kovo 1 d. iki kiekvienų kitų metų kovo 1 d. kas mėnesį už kiekvieną atskirą veiklą, jeigu ūkio subjekto pajamos iš atitinkamos atskiros veiklos pagal pateiktas ataskaitas apie praėjusiais metais vykdytą elektroninių ryšių veiklą viršijo 28 962 Eur.

Galiojantis elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tarifo už kiekvieną veiklą užmokesčio dydis ya 72,41 Eur/mėn.

Periodinių ataskaitų teikimas

Ūkio subjektai, besiverčiantys toliau išvardintomis veiklomis, turi periodiškai Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų  aprašo V skyriuje nustatyta tvarka kas 3 mėnesius pateikti RRT ataskaitas apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą :

 • apie viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą;
 • apie viešojo mobiliojo tinklo, naudojamo viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugų teikimą;
 • apie viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas;
 • apie viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešojo palydovinio ryšio paslaugų teikimą;
 • apie skirtųjų linijų teikimą, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimą;
 • apie televizijos (palydovinės, kabelinės, mikrobangų daugiakanalės (MDTV), skaitmeninės antžeminės, interneto protokolo technologijomis pagrįstos (IPTV) paslaugų teikimą;
 • apie laidinio radijo paslaugų teikimą;
 • apie fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimą;
 • apie radijo ir (ar) televizijos programų siuntimą.

Ataskaitos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą forma

Ketvirtinės ataskaitos pildymo paaiškinimai

Ataskaitas RRT galima teikti per Periodinių ataskaitų teikimo informacinę sistemą, o nesant galimybės to padaryti, elektroniniu būdu (jeigu galima identifikuoti parašą, taip pat jeigu ataskaitos pasirašytos elektroniniu parašu arba jei teikiamos per elektroninių dokumentų sistemą).

Memorandumas dėl operatorių bendradarbiavimo

Pastebimi atvejai, kai iš Lietuvoje viešąsias telefono ryšio paslaugas teikiančių viešųjų ryšių tinklų teikėjų (toliau – operatoriai) fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio tinklų į kitus tinklus yra siunčiami skambučių ir trumpųjų žinučių (SMS) srautai, kurie kelia abejonių dėl tikrosios jų kilmės ir operatorių vykdomos veiklos sąžiningumo (toliau – srautas), tuo, be kita ko, sukeliant nepatogumų galutiniams paslaugų gavėjams, kuriems dėl šios veiklos gali būti ribojamas naudojimasis paslaugomis.

Siekdami spręsti susidariusią visiems Lietuvoje veikiantiems operatoriams nepalankią situaciją ir galutiniams paslaugų gavėjams užtikrinti operatoriams skirtų telefono ryšio numerių pasiekiamumą, kad būtų išvengta telefono ryšio numerių, kuriais dėl įtariamo srauto blokuojamos galimybės skambinti ar prisiskambinti, įtraukimo į juoduosius sąrašus, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir „Telia Lietuva“, AB, kaip vieną iš priemonių, pasiūlė memorandumo dėl operatorių bendradarbiavimo užkertant kelią nesąžiningai elektroninių ryšių veiklai (toliau – Memorandumas) idėją.

Memorandumo tikslas – užtikrinti veiksmingą operatoriams skirtų ribotų elektroninių ryšių išteklių (valstybės turto) – telefono ryšio numerių – tinkamą panaudojimą ir sudaryti prielaidas operatoriams geranoriškai spręsti iš nesąžiningos elektroninių ryšių veiklos kylančias problemas. Memorandume siūloma operatoriams gera valia prisijungti prie Memorandumo, kurį pasirašę galėtų tikėtis, jog šalys vykdys sąžiningą elektroninių ryšių veiklą ir joms skirtus elektroninių ryšių išteklius naudos teisėtai ir sąžiningai.

MEMORANDUMAS DEL BENDRADARBIAVIMO UŽKERTANT KELIĄ NESĄŽININGAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLAI

Prisijungusių operatorių sąrašas:

Telia Lietuva, AB, prisijungimo data 2019 m. lapkričio 22 d.;
UAB „Tele2″,  prisijungimo data 2019 m. lapkričio 26 d.;
UAB „Bitė Lietuva“, prisijungimo data 2019 m. gruodžio 3 d.

 

 

Informacija atnaujinta 2024-04-17