VEIKLOS SRITYS:

Infrastruktūros įrengimas ir naudojimas

Visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, elektroninių ryšių infrastruktūros savininkams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, yra privalomos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės nustato:

 • pagrindinius elektroninių ryšių infrastruktūros ar esamų statinių (jei darbai yra susiję su elektroninių ryšių infrastruktūros šiuose statiniuose įrengimu) projektavimo, statybos, tiesimo, įrengimo ar rekonstravimo ir remontavimo  reikalavimus;
 • viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdus;
 • viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose  vykdomų darbų tvarką;
 • elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros bendro įrengimo ir (arba) naudojimo tvarką ir sąlygas, siekiant plėtoti elektroninių, taip pat sparčiųjų elektroninių ryšių tinklus.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsauga

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zoną sudaro žemės, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, ruožas, esantis išilgai viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų ir aplink elektroninių ryšių infrastruktūros objektus, su jame esančia augmenija ir statiniais. Šioje zonoje draudžiama statyti statinius, sandėliuoti įrenginius ir medžiagas, kasinėti, gręžti gręžinius, sprogdinti ir atlikti kitus darbus, kurių metu ar dėl jų gali būti pažeista elektroninių ryšių infrastruktūra, be išankstinio elektroninių ryšių infrastruktūros savininkų sutikimo.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų matmenis nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdai, darbų atlikimo šiose zonose tvarka nustatyta Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėse.

Už viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūrą yra atsakingi infrastruktūros savininkai.

Sutarties sudarymas dėl infrastruktūros naudojimo

Jeigu infrastruktūros naudotojas negali įsirengti reikalingos elektroninių ryšių infrastruktūros arba jeigu įrengimo išlaidos yra neproporcingai didelės ir iš infrastruktūros valdytojo nereikalauja papildomų esminių darbų, infrastruktūros valdytojas privalo, laikydamasis nediskriminavimo ir skaidrumo principų, su infrastruktūros naudotoju sudaryti sutartį dėl  esamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros bendro įrengimo ir (arba) naudojimo.

Infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti su infrastruktūros naudotoju sutarties dėl bendro infrastruktūros naudojimo, nebent yra bent viena toliau nurodyta priežastis, atitinkanti objektyvumo skaidrumo ir proporcingumo principus:

 1. Infrastruktūros naudotojas gali įsirengti reikalingą elektroninių ryšių infrastruktūrą naudodamas techniškai ir ekonomiškai pagrįstas naujos elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo alternatyvas ir tokio įrengimo išlaidos nėra neproporcingai didelės.
 2. Sutarties dėl bendro infrastruktūros naudojimo sudarymas ir (arba) jos vykdymas pažeistų teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimą ir (arba) naudojimą, reikalavimus.
 3. Sutarties dėl bendro infrastruktūros naudojimo sudarymas ir (arba) jos vykdymas sukeltų grėsmę viešųjų ryšių tinklų saugumui ir (arba) vientisumui, visuomenės saugumui ir (arba) sveikatai.
 4. Elektroninių ryšių infrastruktūroje ir (arba) tinkamos paskirties fizinėje infrastruktūroje nėra pakankamai vietos infrastruktūros naudotojo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir nėra galimybės pakeisti seną ir nenaudojamą elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą ar ją išmontuoti, kad atsirastų pakankamai vietos infrastruktūros naudotojo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti.
 5. Infrastruktūros valdytojo patvirtintuose elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros plėtros projektuose numatyta per artimiausius 24 mėnesius vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros plėtrą (pvz., tiesti elektroninių ryšių linijas, įrengti aparatūrą ir įrenginius, kitą elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą), o esamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros bendras naudojimas ir (arba) infrastruktūros naudotojo įrengta elektroninių ryšių infrastruktūra trukdys įgyvendinti šiuos projektus.
 6. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimas sukeltų nepriimtinus esamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros arba anksčiau įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros, skirtos bendrai naudotis šia elektroninių ryšių infrastruktūra ir (arba) tinkamos paskirties fizine infrastruktūra, veikimo trukdžius.
 7. Esama elektroninių ryšių infrastruktūra ir (arba) tinkamos paskirties fizinė infrastruktūra, kuria pageidaujama bendrai naudotis, nėra tinkama infrastruktūros naudotojo nurodytiems esamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros bendro naudojimo tikslams įgyvendinti (pvz., elektroninių ryšių linijoms tiesti, aparatūrai, įrenginiams ar kitai elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti).
Informacijos gavimas apie elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą

RRT sudaro sąlygas infrastruktūros naudotojams proporcingomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis elektroniniu būdu gauti valstybės ar savivaldybių institucijų, valstybės ar savivaldybių įstaigų, valstybės ar savivaldybių įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, elektroniniu būdu valdomą ir (arba) tvarkomą informaciją apie esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą.

Tuo atveju, jei infrastruktūros naudotojams reikalinga informacija valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų yra valdoma ir (arba) tvarkoma ne elektroniniu būdu, infrastruktūros naudotojai pateikę prašymą šią informaciją turi teisę gauti iš infrastruktūros valdytojų proporcingomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės)  nustatyta tvarka.

Infrastruktūros naudotojai turi teisę apžiūrėti esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Esamą informaciją apie infrastruktūrą ir planuojamą įrengti infrastrukrūrą galima rasti LR Aplinkos ministerijos puslapyje https://www.planuojustatau.lt/

Skundų nagrinėjimas

Vykdydama Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų valstybinę kontrolę ir priežiūrą, RRT nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamo elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo.

Dažnai užduodami klausimai
Ar ūkio subjektas, prieš pradėdamas naujų ryšio tinklų įrengimą, privalo vykdomus darbus ir papildomų kabelių tiesimą užimtuose namų kabelių kanaluose suderinti su kitais kanalų naudotojais?

Nei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, nei Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės nenustato reikalavimo viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjui su kitais kanalų naudotojais iš anksto suderinti vykdomus darbus, įskaitant ir naujų ryšių kabelių įrengimą užimtuose namų kabelių kanaluose.

Kokių priemonių reikia imtis, kai ūkio subjektas visiškai užpildytuose kanaluose savavališkai nutiesia naujus kabelius ir sudaro trukdymus kitiems kanalų naudotojams eksploatuoti elektroninių ryšių tinklus, vykdyti jų remontą ir modernizavimą?

Vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 322 ir 338 punktais, naudojimosi infrastruktūra tvarka ir sąlygos nustatomos bendro naudojimosi elektroninių ryšių infrastruktūra sutartyje, kurioje turi būti išdėstytos techninės, komercinės, finansinės sąlygos, taip pat šalių įsipareigojimai ir atsakomybė. Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už bendrai naudojamos Infrastruktūros priežiūrą, todėl privalo užtikrinti, kad planuojami atlikti darbai nepažeistų kitų šios infrastruktūros naudotojų teisių ir nekliudytų jiems naudotis šios infrastruktūros objektais. Infrastruktūros naudojimosi tvarka ir sąlygos yra nustatomos sutartyje ir tik nuo jos turinio priklauso, ar turite teisę kreiptis į naudojamos infrastruktūros valdytoją ir reikalauti sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

Ar ūkio subjektas, prieš pradėdamas naujų ryšio tinklų įrengimą, privalo gauti namų bendrasavininkų (administratorių) sutikimą?

Bendrosios dalinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimai yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) reguliavimo dalykas. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektai yra bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys). CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, o pagal 5 dalį, sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, jei savininkai raštu pareiškia apie savo sprendimą. Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad siekiant įrengti elektroninių ryšių tinklus daugiabučiame name, būtinas šio namo butų savininkų sutikimas ir sutarties su elektroninių ryšių infrastruktūros naudotoju sudarymas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal bendrijos įstatus yra nustatyta, jog teisė sudaryti sandorius dėl tokios infrastruktūros suteikiama bendrijos pirmininkui arba bendrijos valdybai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad elektroninių ryšių infrastuktūros bendras naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 39 straipsnyje ir Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygos, kuriomis vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojai gali bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, bokštais, stiebais, patalpomis ir kitokiais įrenginiais. Elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti sutartį, jei ji atitinka Taisyklių 309 punkte nurodytas sąlygas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nei Įstatymas, nei Taisyklės nenustato jokių išimčių daugiabučių namų infrastruktūrai.

Informacija atnaujinta 2024-02-14