VEIKLOS SRITYS:

Paslaugos užsienyje

Tarptautinis tarptinklinis mobilusis ryšys (angl. roaming) – tai didmeninės ir mažmeninės paslaugos, leidžiančios mobiliojo telefono ryšio paslaugų teikėjams, įsigijus tam tikras didmenines paslaugas, savo abonentams suteikti galimybę naudotis mobiliojo telefono ryšio paslaugomis užsienyje.

TELEFONO RYŠYS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

Ką svarbu žinoti apie BREXIT

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) primena, kad nuo 2017 m. vidurio visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 531/2012 nustatytas principas „mokėk kaip namie“, užtikrinantis, kad po kitas ES valstybės keliaujantys e. ryšių naudotojai tarptinklinio ryšio paslaugomis naudotųsi tokiomis pačiomis kainomis, kaip namuose.

Tad Lietuvos mobiliojo ryšio paslaugų naudotojai, keliaudami bet kurioje kitoje ES šalyje, neturi mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių (išskyrus Reglamente numatytų išimčių atvejus).

RRT atkreipia dėmesį, kad Jungtinė Karalystė (JK) iki 2020 m. sausio 31 d. buvo Europos Sąjungos (ES) valstybė narė ir jai taip pat galiojo Reglamento Nr. 531/2012 nustatytas reguliavimas. Tačiau nuo 2020 m. vasario 1 d., kuomet JK pasitraukia iš ES (po vadinamojo BREXIT), įsigalioja išstojimo susitarimas ir prasideda pereinamasis laikotarpis, truksiantis iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir reiškiantis, kad iki 2020 m. pabaigos JK bus traktuojama kaip ES narė, išskyrus tai, kad ji nebebus atstovaujama ES institucijose ir negalės dalyvauti sprendimų priėmime.

Tai reiškia, kad Lietuvos e. ryšių paslaugų naudotojams, keliaujantiems į JK, iki 2020 m. niekas nesikeis – jie galės naudotis e. ryšių paslaugomis taip pat, kaip keliaudami bet kurioje kitoje ES šalyje.

RRT atidžiai stebi situaciją dėl BREXIT. Paaiškėjus sprendimams, susijusiems su JK susitarimu po pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus pateikta papildoma informacija, kokią įtaką tai turės tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimui ir atitinkamai – šių paslaugų kainai keliaujantiems paslaugų naudotojams.

Telefono ryšys

Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos Europos Sąjungoje turi kainuoti tiek pat, kiek namie.

Planą „Kalbėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH) operatoriai siūlo įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (žr. toliau). Šis reglamentas reguliuoja tik tas paslaugas, kuriomis vartotojai naudojasi išvykę į užsienį – t.y. keliaudami po ES.

„Kalbėk kaip namie“ reiškia, kad keliaujant bet kurioje kitoje nei savo ES šalyje ir joje naudojantis mobiliuoju įrenginiu jums nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių (išskyrus tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus atvejus, kai operatoriai gali taikyti papildomus mokesčius). Planas taikomas skambučiams į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus, trumpųjų (SMS) žinučių siuntimui ir naudojimuisi duomenų perdavimo paslaugomis užsienyje. Šis planas taikomas net ir tada, kai tarptinkliniu ryšiu atsiliepiate į skambučius arba priimate trumpąsias žinutes, jeigu jūsų pašnekovas naudojasi kito paslaugų teikėjo paslaugomis. Už naudojimąsi tomis paslaugomis keliaudamas ES mokate lygiai tokią pačią kainą, kokią mokėtumėte savo šalyje. Jūsų operatorius paprasčiausiai taikys mokesčius už naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis pagal jūsų šalies mobiliojo ryšio tarifų planą ar paslaugų paketą arba tarptinklinio ryšio paslaugas išskaičiuos iš kiekio, skirto naudoti šalies viduje.

Jei paslaugų gavėjas sutiko, kad jam nuo 2017 m. birželio 15 d. būtų išjungtos tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos ir jis nori pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis po 2017 m. birželio 15 d., paslaugų teikėjas pirmiausia turi pasiūlyti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje be jokio papildomo mokesčio arba su RRT leistu papildomu mokesčiu.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Duomenų perdavimas

Europos Sąjungoje galimų sunaudoti duomenų kiekis, kuris bus apmokestinamas pagal principą „mokėk kaip namie“ arba prie Lietuvoje taikomos kainos pridedant RRT leistą taikyti papildomą mokestį, priklausys nuo konkretaus plano suteikiamų duomenų kiekio ir jo kainos bei planui taikomų sąžiningo naudojimo taisyklių.

Tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje teikimą reglamentuojantys teisės aktai numato dviejų tipų kiekybinius paslaugų apribojimus, siekiant nustatyti sąžiningo naudojimosi taisykles:

 • Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi išankstinio apmokėjimo tarifų planais, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo mažmeninių paslaugų limitą. Šis limitas apskaičiuojamas iš turimo kredito likučio (pinigų sumos, kurią klientas yra iš anksto apmokėjęs už paslaugas ir kurios negalima viršyti), buvusio atvykimo į kitą Europos Sąjungos šalį metu, atėmus PVM ir padalijus iš didžiausios leistinos didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2020-01-01 iki 2021-01-01 ši kaina 3,5 Eur/GB arba 0,0034 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjo kredito likutis tik ką atvykus į Lenkiją buvo 3,63 Eur, atėmus PVM jis bus lygiai 3 Eur, tuomet duomenų perdavimo paslaugų ES limitas apskaičiuojamas 3 Eur / 3,5 Eur = 0,86 GB.
 • Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi neapibrėžo duomenų kiekio paslaugų paketu (neapibrėžto kiekio paslaugų paketas – tai paslaugų paketas, kai apskaičiuota 1 GB duomenų kaina yra žemesnė nei 3,5 EUR/GB (šiuo atveju 1GB = 1024 MB), tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje duomenų perdavimo kiekis, kuriuo gali naudotis toks paslaugų gavėjas, periodiškai keliaudamas ES, turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, apskaičiuotą visą Lietuvoje taikomą to neapibrėžto duomenų kiekio paslaugų paketo mažmeninę kainą be PVM (per visą atsiskaitomąjį laikotarpį – dažniausiai 1 mėn.), padalijant iš didmeninės duomenų perdavimo tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2020-01-01 iki 2021-12-31), t. y. 3,5 Eur/GB arba 0,0034 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjas atskirai už duomenų perdavimo paslaugą Lietuvoje moka 3 Eur/GB (su PVM), tuomet duomenų perdavimo paslaugų Europos Sąjungoje limitas apskaičiuojamas 3 Eur / 1,21 / 3,5 Eur x 2 = 1,417 GB.

Taigi, nemokamai arba taikant RRT patvirtintą papildomą mokestį, paslaugų gavėjas galėtų išnaudoti duomenų kiekį, apskaičiuotą pagal sąžiningo naudojimo taisykles. Duomenys, viršijantys sąžiningo naudojimo ribą, gali būti apmokestinami kaina, ne didesne nei didmeninė duomenų perdavimo paslaugų kaina.

Papildomo mokesčio taikymas

2015 m. lapkričio 26 d. paskelbtas naujasis  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2015/2120, iš dalies keičiantis ankstesnio Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr 531/2012 nuostatas (toliau – Reglamentas).

Reglamentas numato, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai negalės taikyti papildomų mokesčių už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungos valstybėse narėse (ES) ir Europos ekonominės erdvės narėse (EEE), tačiau egzistuoja išimtys:

 • Galimybė taikyti papildomą mokestį numatyta Reglamento 6c straipsnyje. Reglamento 6c straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, „ypatingomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti savoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumą, kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas negali padengti savo bendrų faktinių ir numatomų reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo pagal 6a ir 6b straipsnius išlaidų iš savo bendrų faktinių ir numatomų pajamų, gaunamų iš tokių paslaugų teikimo, tas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali prašyti leidimo taikyti papildomą mokestį“.

Taigi, tarptinklinio ryšio teikėjai nustatę, kad teikti šias paslaugas jiems būtų nuostolinga (kai taikant numatytas kainas paslaugų teikėjas nepadengia tarptinklinio ryšio paslaugos savikainos), gali kreiptis į nacionalinę elektroninių ryšių reguliavimo instituciją (šiuo atveju RRT) ir prašyti pagrįsto papildomo užmokesčio nuostoliams padengti.

EK reglamentu yra nustatoma metodika, kuria vadovaujantis turi būti teikiami ir vertinami tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų prašymai leisti nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 14 d. taikyti papildomą užmokestį už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES/EEE. Atsižvelgusi į susidariusią situaciją, t. y. vidutinių paslaugų, teikiamų judriuoju ryšiu, kainų Lietuvoje dydį palyginusi su didmeniniais tarptinklinio ryšio kaštais ES ir EEE,  bei vadovaudamasi Reglamento, EK reglamento nuostatomis, taip pat atsižvelgusi į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) 2017 m. kovo 27 d. patvirtintas gaires dėl mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos, siekiant užtikrinti nacionalinių judriojo ryšio paslaugų kainų stabilumą Lietuvoje, RRT įvertino paslaugų teikėjų pateiktus prašymus bei priėmė sprendimą leisti taikyti atitinkamus papildomus užmokesčius.

Teisiniai reguliavimo dokumentai

Galiojantys ir jau nebegaliojantys tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamentai:

Tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamentasLietuvių kalba     Anglų kalba 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/920lietuvių kalbaanglų kalba 
Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/2286lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2120lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 544/2009lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007lietuvių kalbaanglų kalba

Europos Komisijos ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos skelbiama informacija  

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) skelbiamos gairės:

BEREC 2017 m. kovo 27 d. gairės, išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 531/2012 (išskyrus 3, 4 ir 5 straipsnius) ir Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 2016/2286, įgyvendinimą, pateikiamos čia.

BEREC 2016 m. vasario 26 d. gairės, išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 531/2012 (išskyrus 3, 4 ir 5 straipsnius), įgyvendinimą, pateikiamos čia.

Europos Komisijos tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamento paaiškinimus, komentarus, atsakymus į klausimus ir kitą susijusią informaciją galima rasti teminiame Europos Komisijos puslapyje apie tarptinklinį ryšį. Nuoroda į minėtą puslapį pateikiama čia (informacija pateikiama anglų kalba).

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Lietuvoje

Mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas savo abonentams teikia UAB „Bitė Lietuva“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Eurocom“, UAB „Eurocom PLIUS“ („Telemaxima“), AB „Telia Lietuva“, UAB „Teledema“ ir UAB „Tele2″. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir jų kainas rasite paslaugų teikėjų interneto svetainėse:

Fiziniams asmenims:  Juridiniams asmenims:
 UAB „Bitė Lietuva“ UAB „Bitė Lietuva“
 UAB „CSC Telecom“ UAB „CSC Telecom“
 UAB „Eurocom“ UAB „Eurocom“
 AB  „Telia Lietuva“ AB „Telia Lietuva“
 UAB „Teledema“ UAB „Teledema“
 UAB „Tele2″ UAB „Tele2″

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 3 straipsniu 5 ir dalimi, nuo 2013 m. sausio 1 d. mobiliojo ryšio tinklo operatoriai skelbia standartinius pasiūlymus didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai:

– AB „Telia Lietuva“ standartinį pasiūlymą rasite čia.

– UAB „Bitė Lietuva“ standartinį pasiūlymą rasite čia.

– UAB „Tele2″ standartinį pasiūlymą rasite čia.

Tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidų mažinimo būdai

Sumažinti tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidas padės šie būdai:

 • Prieš išvykstant į užsienį būtina išsiaiškinti, kokius tarifus už paslaugas taiko paslaugų teikėjas konkrečioje šalyje, kokios yra paslaugų kainų apvalinimo sąlygos. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į didmeninių paslaugų kainas bei savo kainodarą, gali taikyti skambučių sujungimo užmokestį, bandymo skambinti užmokestį, užmokestį už skambučio siuntimą, užmokestį už skambučio gavimą, užmokestį už trumposios žinutės (SMS) siuntimą ir (arba) gavimą, užmokestį už iliustruotos žinutės (MMS) siuntimą, užmokesčius už perduotus duomenis. Pokalbių trukmė gali būti apvalinama ir apmokestinama sekundės, 30 sekundžių ar minutės tikslumu. Kainos taip pat gali būti diferencijuojamos pagal skambučių kryptis (skambučiai šalies viduje ir į kitas šalis), laiką (skambučiai piko ir ne piko metu), operatorius (prisijungus prie tam tikro operatoriaus tinklo, paslaugos parduodamos pigiau, nei prisijungus prie kito operatoriaus tinklo). Kuo daugiau užmokesčių yra taikoma paslaugai ir kuo didesnis paslaugų trukmės apvalinimo ir apmokestinimo intervalas, tuo didesnės bus išlaidos. Vartotojas, išsiaiškinęs visus tiesioginius ir papildomus užmokesčius, galės valdyti savo išlaidas.
 • Būtina išsiaiškinti, ar paslaugų teikėjas paslaugų kainas diferencijuoja pagal laiko zonas. Ne piko metu gali būti taikomi palankesni tarifai nei piko metu.
 • Paprastai skambučių priėmimo ir SMS žinučių paslaugos būna pigiausios. Tad skambučių priėmimas ir bendravimas SMS žinutėmis gali sumažinti išlaidas.
 • Tinklo pasirinkimas rankiniu būdu taip pat gali sumažinti išlaidas. Gali būti taip, kad mažiausius tarifus siūlo operatorius, kurio tinklas nėra plačiai išvystytas. Tuo atveju, kai telefono (arba kitas) aparatas pasirenka tinklą automatiškai, pasirenkamas stipriausią signalą turintis tinklas. Stipriausią signalą turinčio tinklo tarifai nebūtinai bus mažiausi.
 • Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 nuostatos nėra taikomos paslaugoms, teikiamoms laivuose. Esant stipriam iš laivo siunčiamam signalui, sausumoje esančio abonento telefonas gali automatiškai prisijungti prie laivo tinklo. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos, teikiamos laivuose yra brangios, palyginti su paslaugomis, teikiamomis sausumoje. Vartotojai, siekdami nepatirti nepageidaujamų išlaidų, turi būti atidūs uostose, laivuose ir pakrantėse ir stebėti, prie kokio operatoriaus tinklo tokiose vietose yra prisijungęs telefonas. Būnant pakrantėse, operatoriaus tinklą tikslinga parinkti rankiniu būdu.
 • Tarptautinio tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugų kainos yra brangesnės nei duomenų perdavimo paslaugos, teikiamos Lietuvoje. Siekiant sumažinti išlaidas duomenų perdavimo paslaugoms, tikslinga paieškoti duomenų perdavimo paslaugų alternatyvų, pavyzdžiui, prisijungti prie nemokamų arba nebrangių Wi-Fi zonų;
 • Prieš išvažiuojant į užsienį, tikslinga apie tai informuoti savo artimuosius. Tai leis išvengti nereikalingų pokalbių ir papildomų išlaidų.
Ataskaitos ir klausimynai apie tarptinklinio ryšio kainas

Nereguliuojamų paslaugų pajamos.   Pagal surinktą informaciją BEREC parengtos ataskaitos apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas bei priežiūrą pateikiamos lentelėje (apskaičiuotos vidutinės nereguliuojamų paslaugų pajamos lyginamos tarp Europos Sąjungos šalių ir su reglamentuose nustatytomis kainų ribomis):

LaikotarpisAtaskaita
Nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 rugsėjo 30 d.Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.Ataskaitą rasite čia.

 

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaitoms apie tarptinklinio ryšio kainas, pateikiami lentelėje:

LaikotarpisKlausimynas
Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.Anglų kalba
Nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.anglų kalba
Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.anglų kalba
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 danglų kalba
Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.anglų kalba
Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.anglų kalba
Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.anglų kalba

 

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija apie tarptautinio ryšio paslaugų teikėjų taikomus mažmeninius tarptinklinio ryšio  tarifus ir kitus tarptinklinio ryšio vartotojams taikomus mokesčius, pateikiami lentelėje:

LaikotarpisKlausimynas   
Pateikiamas iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pateikiamas iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

anglų kalba

anglų kalba

 

Didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymo modelis (angl. wholesale roaming/MTR cost model):

ProjektasKlausimynas   
Didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymo modelis (Galutinis)Mobile Cost Model

 

Balso skambučių užbaigimo kainų nustatymo modelis (angl. Fixed Termination Cost model):

ProjektasKlausimynas   
Balso skambučių užbaigimo kainų nustatymo modelis 2019-05-06Modelis

 

 

Ataskaitos ir klausimynai apie tarptautinių skambučių kainas

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaitoms (angl. Berec Benchmark data report) apie tarptautinių skambučių kainas ir teikiamos paslaugos kiekius, pateikiami lentelėje:

 

LaikotarpisKlausimynas
Nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.Anglų kalba
Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.Anglų kalba

 

Patarimai keliaujantiems užsienyje

RRT sulaukia vartotojų nusiskundimų dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio naudojimo keliaujant po užsienio šalis. Tam, kad kelionių užsienyje neapkartintų ryšio paslaugų nesklandumai, RRT teikia patarimus Lietuvos vartotojams:

 • Tarptinklinis ryšys reiškia, kad prisijungiate prie kito operatoriaus tinklo, kai esate užsienyje, ir naudojate savo šalies ryšio operatoriaus SIM kortelę. Kad veiktų tarptinklinis ryšys, turite prisijungti prie šalies, kurioje svečiuojatės (keliaujate), operatoriaus tinklo su savo šalies operatoriaus SIM kortele.
 • Įsitikinkite, jog Jūsų mokėjimo plane numatyta ir tarptinklinio ryšio paslauga. Operatoriai nėra įpareigoti teikti tarptinklinio ryšio paslaugų kitose šalyse. Kai kurie mokėjimo planai apima ryšio paslaugas tik Lietuvoje, todėl išvykę į užsienį ryšio paslaugų galite negauti.
 • Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite tinkamus mokėjimo planus, į kuriuos būtų įtraukta tarptinklinio ryšio paslauga.
 • Atminkite, kad keliaujant Europos Sąjungos šalyse Jums galioja ES tarptinklinio ryšio taisyklės, y. taikoma „kalbėk kaip namie“ kainodara. ES Reglamentas kai kuriais atvejais leidžia taikyti papildomus mokesčius. Lietuvos vartotojams nuo 2019-06-15 iki 2020-06-14 kai kurie operatoriai tokius mokesčius gali taikyti (žiūrėkite lentelę apačioje).
 • Atminkite, kad ne Europos Sąjungos šalyse paslaugų tarifai gali būti ženkliai didesni ir jose netaikomos ES tarptinklinio ryšio taisyklės. Apie tai Jus privalo informuoti trumpąja SMS žinute Jūsų operatorius. Jei tarifai labai dideli (pvz., duomenų perdavimo), rekomenduojame įsigyti tos šalies operatoriaus išankstinio mokėjimo (angl. prepaid) kortelę.
 • Išjunkite mobiliųjų duomenų naudojimo funkciją. Kai kurios paslaugos ir programėlės, įdiegtos Jūsų įrenginyje, gali automatiškai naudoti duomenų srautą be Jūsų žinios (pvz., orų, buvimo vietos ir pan.). Tam, kad jūsų įrenginys nuolat nenaudotų mobiliojo ryšio duomenų, rekomenduojame išjungti mobiliųjų duomenų funkciją tuo metu, kai ji jums nėra būtina.
 • Užsienyje paslaugų kokybė priklauso nuo tų operatorių, su kuriais namų operatorius turi sutartis. RRT sulaukia skundų dėl paslaugų sutrikimų kai kuriose šalyse. Operatoriams nėra nustatytų reikalavimų, įpareigojančių sudaryti sutartis su visais kitoje šalyje veikiančiais operatoriais. Pasidomėkite, kokie operatoriai teikia paslaugas šalyje, kurioje svečiuojatės, ir pasiteiraukite savo namų operatoriaus, kurie paslaugų teikėjai gali užtikrinti Jūsų poreikius tenkinančias paslaugas.
 • Atminkite, kad viešbučiuose, kavinėse ar kitose viešose vietose, jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo, Jūsų duomenys gali būti perimti nusikaltėlių. Todėl patariame nesijungti prie savo banko paskyrų ir nenaudoti kitos jautrios informacijos, kai naudojatės „Wi-Fi“. Kaip saugiai naudotis „Wi-Fi“, rasite https://www.esaugumas.lt/lt/belaidzio-tinklo-saugumas/kaip-saugiai-naudotis-viesais-belaidziais-tinklais/319 .
 • Pasirinkite rankinį operatoriaus pasirinkimo būdą, jei esate pasienyje. Tai ypač svarbu, jei esate netoli šalies, kuriai netaikomos ES tarptinklinio ryšio taisyklės. Daugiau informacijos rasite https://www.rrt.lt/rysio-sutrikimai-lietuvos-pasienyje/.
 • Atminkite, kad tarptinklinio ryšio taisyklės netaikomos palydoviniams tinklams, kurie naudojami laivuose ir orlaiviuose.

RRT leistini maksimalūs tarptinklinio ryšio mokesčiai ES šalyse:

Nuo 2020-06-15 iki 2021-06-14

Leistini maksimalūs papildomi mažmeniniai tarptinklinio ryšio mokesčiai

UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“UAB „Teledema“AB „Telia Lietuva“
Skambučiai – skambintiNetaikomaNetaikoma0,7 ct/min.Netaikoma
Skambučiai – atsilieptiNetaikomaNetaikoma0,7 ct/min. Netaikoma
SMSNetaikomaNetaikomaNetaikomaNetaikoma
Duomenų perdavimas0,82 Eur/GBNetaikoma1,64 Eur/GBNetaikoma

 Pastaba. Kainos pateikiamos be PVM.

Informacija atnaujinta 2020-08-28