VEIKLOS SRITYS:

Paslaugos užsienyje

Tarptautinis tarptinklinis mobilusis ryšys (angl. roaming) – tai ryšys, išlaikomas tarp skirtingų šalių operatorių tinklų. Mobiliojo telefono ryšio paslaugų teikėjai, įsigiję tam tikras didmenines paslaugas, savo abonentams suteikia galimybę naudotis mobiliojo telefono ryšio paslaugomis užsienyje.

TELEFONO RYŠYS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

Ką svarbu žinoti apie BREXIT

Nuo 2017 m. vidurio visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 531/2012 (pakeistas Reglamentu Nr. 2022/612) nustatytam principui „mokėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH), Lietuvos mobiliojo ryšio paslaugų naudotojai, keliaudami bet kurioje kitoje ES/EEE šalyje, neturi mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio (angl. roaming) mokesčių (išskyrus Reglamente numatytų išimčių atvejus).

RRT atkreipia dėmesį, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė (toliau – JK) išstojo iš ES, todėl nuo 2021 m. sausio 1 d., praėjus pereinamajam laikotarpiui, JK oficialiai yra laikoma nebe ES nare, o trečiąja šalimi. Tad Lietuvos operatoriai, formuodami savo mažmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio ir tarptautinių skambučių (angl. Intra-EU calls) paslaugų (toliau kartu – elektroninių ryšių paslaugos) su JK, kaip trečiąja šalimi, kainodarą, atitinkamų paslaugų mažmenines kainas nustato nebe pagal sutarties šalims galiojusį privalomą „mokėk kaip namie“ principą, o atsižvelgdami į didmenines paslaugų kainas, komerciniais pagrindas suderėtas su JK operatoriais.

Tai reiškia, kad Lietuvos elektroninių ryšių paslaugų naudotojams, keliaujantiems į JK ar iš Lietuvos skambinantiems į JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. gali pasikeisti elektroninių ryšių paslaugų tarifai.

RRT taip pat primena, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių pakeitimai turi būti atliekami laikantis elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių nuostatų, t. y. teisė vienašališkai keisti sutarties sąlygas turi būti aptarta sutartyje, apie pakeitimus galutiniai paslaugų gavėjai informuojami ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki numatomų pakeitimų. Jei abonento teisės bloginamos, galutiniams paslaugų gavėjams turi būti užtikrinama teisė nutraukti elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis be netesybų.

Tarptautinis tarptinklinis ryšys (angl. „roaming“)

Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – ES ir EEE šalys) reglamentuojančiame Reglamente (EB) Nr. 531/2012 nustatyta, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos ES ir EEE šalyse turi kainuoti tiek pat, kiek namie, – principas „Mokėk kiek namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH). 2022 m. Reglamentas Nr. 531/2012 buvo pakeistas Reglamentu Nr. 2022/612 (toliau – Reglamentas) ir principo RLAH taikymas pratęstas dar 10 metų.

Principą „Mokėk kaip namie“ operatoriai siūlo įgyvendindami Reglamentą. Šis Reglamentas reguliuoja tik tas paslaugas, kuriomis vartotojai naudojasi išvykę į užsienį – t. y. keliaudami po ES ir EEE šalis*.

Principas „Mokėk kaip namie“ (RLAH) reiškia, kad keliaujant bet kurioje kitoje nei savoje ES ar EEE šalyje ir joje naudojantis mobiliuoju įrenginiu nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių (išskyrus Reglamente nurodytais tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo ES ir EEE šalyse  atvejais operatoriai gali taikyti papildomus mokesčius). RLAH principas taikomas skambučiams į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus, trumposioms (SMS) žinutėms ir duomenų perdavimo paslaugoms užsienyje. Šis principas taikomas net ir tada, kai atsiliepiama į tarptinklinio ryšio skambučius arba priimamos trumposios žinutes iš pašnekovo, kuris naudojasi kito paslaugų teikėjo paslaugomis. Už naudojimąsi šiomis paslaugomis keliaujant ES ir EEE šalyse mokama lygiai ta pati kaina, kokia būtų sumokėta už paslaugas savoje šalyje. Operatorius taiko mokesčius už naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis pagal vartotojo šalies mobiliojo ryšio tarifų planą ar paslaugų paketą arba tarptinklinio ryšio paslaugas išskaičiuoja iš kiekio, skirto naudoti šalies viduje.

Jei paslaugų gavėjas sutiko, kad jam nuo 2017 m. birželio 15 d. būtų išjungtos tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos, bet jis nori pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis po 2017 m. birželio 15 d., paslaugų teikėjas pirmiausia turi pasiūlyti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES ir EEE šalyse be jokio papildomo mokesčio arba su RRT leistu papildomu mokesčiu.

*Nuo 2021-01-01 „Mokėk kaip namie“  kainodara nebegalioja Jungtinėje karalystėje ir Gibraltare.

Tarptautiniai skambučiai ir SMS žinutės (angl. „INTRA-EU calls“)

Nuo 2019 m. gegužės 15 d. visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės  šalyse (toliau – ES ir EEE šalys) įsigaliojo naujos tarptautinių skambučių ir trumpųjų SMS žinučių (angl. INTRA-EU calls) kainos. Skambučiai į ES ir EEE šalis kainuoja ne daugiau kaip 0,19 Eur/min. (0,23 Eur/min. su PVM), trumposios SMS žinutės – 0,06 Eur/min. (0,07 Eur/min. su PVM). Įeinantys skambučiai Lietuvos vartotojams neapmokestinami. Reguliavimas taikomas tiek fiksuotame, tiek mobiliajame viešąjame ryšio tinkle.

RRT duomenimis, Lietuvos gyventojai iki 2019 m. gegužės 15 d. už skambučius iš fiksuotojo ryšio tinklo į kitos ES ir EEE šalies fiksuotąjį ryšio tinklą mokėjo nuo 43 iki 47 centų už minutę. Skambutis iš fiksuotojo ryšio tinklo į judrųjį kainavo nuo 58 iki 63 centų už minutę, iš judriojo ryšio tinklo į judrųjį ir (arba) fiksuotąjį – nuo 37 iki 89 centų už minutę. SMS žinutės kaina svyravo nuo 14 iki 39 centų. Nuo 2019 m. gegužės 15 d. įsigaliojusios tarptautinių pokalbių kainos leido skambučių į kitas ES ir EEE šalis išlaidas sumažinti nuo 45 iki 80 procentų.

Praktiniai šių reikalavimų įgyvendinimo aspektai detalizuojami Europos elektroninių ryšių reguliuotojų organizacijos BEREC parengtose gairėse.

Tarptautinių skambučių kainų sumažinimas ir anksčiau įsigalėjusios tarptautinio tarptinklinio ryšio „mokėk kaip namie“ (angl. Roam like at home, RLAH) taisyklės vainikavo pastangas siekiant kuo labiau sumažinti tiek tarptautinio tarptinklinio ryšio mokesčius keliaujantiems po ES ir EEE šalis europiečiams, tiek išlaidas skambinantiems ir rašantiems trumpąsias SMS žinutes į ES ir EEE šalis.

Duomenų perdavimas

Europos Sąjungoje galimų sunaudoti duomenų kiekis, kuris bus apmokestinamas pagal principą „Mokėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH) arba prie Lietuvoje taikomos kainos pridedant RRT leistą taikyti papildomą mokestį, priklausys nuo konkretaus plano suteikiamų duomenų kiekio ir jo kainos bei planui taikomų sąžiningo naudojimo taisyklių.

Tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – ES ir EEE šalys) teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustatyti dviejų tipų kiekybiniai paslaugų apribojimai siekiant, kad būtų taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės:

 • Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi išankstinio apmokėjimo tarifų planais, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo mažmeninių paslaugų limitą. Šis limitas apskaičiuojamas iš turimo kredito likučio (pinigų sumos, kurią klientas yra iš anksto apmokėjęs už paslaugas ir kurios negalima viršyti), buvusio atvykimo į kitą ES ir EEE šalį metu, atėmus PVM ir padalinus iš didžiausios leistinos didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 ši kaina 1,55 Eur/GB arba 0,00155 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjo kredito likutis tik ką atvykus į Lenkiją buvo 3,63 Eur, atėmus PVM jis bus lygiai 3 Eur, vadinasi, duomenų perdavimo paslaugų ES ir EEE šalyse limitas bus apskaičiuojamas taip: 3 Eur / 1,55 Eur = 1,93 GB.
 • Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi neapibrėžo duomenų kiekio paslaugų paketu (t. y. paslaugų paketu, kai apskaičiuota 1 GB duomenų kaina yra žemesnė nei 1,55 EUR/GB; šiuo atveju 1GB = 1024 MB), tarptautinio tarptinklinio ryšio ES ir EEE šalyse duomenų perdavimo kiekis, kuriuo gali naudotis toks paslaugų gavėjas, periodiškai keliaudamas ES ir EEE šalyse, turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, apskaičiuotą visą to neapibrėžto duomenų kiekio paslaugų paketo mažmeninę kainą be PVM, taikomą Lietuvoje per visą atsiskaitomąjį laikotarpį (dažniausiai 1 mėn.), ir padalintą iš didmeninės duomenų perdavimo tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31), t. y. 1,55 Eur/GB arba 0,00155 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjas atskirai už duomenų perdavimo paslaugą Lietuvoje moka 3 Eur/GB (su PVM), tuomet duomenų perdavimo paslaugų ES ir EEE šalyse limitas apskaičiuojamas taip: 3 Eur / 1,21 / 1,55 Eur x 2 = 3,19 GB.

Taigi, nemokamai arba už RRT patvirtintą papildomą mokestį paslaugų gavėjas galėtų išnaudoti duomenų kiekį, apskaičiuotą pagal sąžiningo naudojimo taisykles. Duomenys, viršijantys sąžiningo naudojimo ribą, gali būti apmokestinami kaina, ne didesne nei didmeninė duomenų perdavimo paslaugų kaina.

Papildomo mokesčio taikymas

2022 m. balandžio mėn. paskelbtas naujasis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2022/612, iš dalies keičiantis ankstesnių Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (ES) Nr. 531/2012, (ES) Nr. 2015/2120 nuostatas (toliau – Reglamentas).

Reglamentas numato, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai turi taikyti „Mokėk kaip namie“ principą ir negali taikyti papildomų mokesčių už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungos valstybėse narėse (ES) ir Europos ekonominės erdvės narėse (EEE), tačiau egzistuoja išimtis:

 • Galimybė taikyti papildomą mokestį numatyta Reglamento 6 straipsnyje. Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Ypatingomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti savojoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumą, kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas negali padengti savo bendrų faktinių ir numatomų reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo pagal 4 ir 5 straipsnius išlaidų iš savo bendrų faktinių ir numatomų pajamų iš tokių paslaugų teikimo, tas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali prašyti leidimo taikyti papildomą mokestį. Tas papildomas mokestis taikomas tik tiek, kiek būtina siekiant padengti reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidas, atsižvelgiant į taikytinas didžiausias didmenines kainas“.

Taigi, tarptinklinio ryšio teikėjai nustatę, kad teikti šias paslaugas jiems būtų nuostolinga (jei paslaugų teikėjo taikomos numatytos kainos nepadengia tarptinklinio ryšio paslaugos savikainos), gali kreiptis į nacionalinę elektroninių ryšių reguliavimo instituciją (šiuo atveju RRT) ir prašyti leisti taikyti pagrįstą papildomą užmokestį nuostoliams padengti.

Reglamentu yra nustatyta metodika, kuria vadovaujantis turi būti teikiami ir vertinami tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų prašymai leisti taikyti papildomą užmokestį už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES ir EEE šalyse. Atsižvelgusi į susidariusią situaciją, t. y. vidutinių paslaugų, teikiamų judriuoju ryšiu, kainų Lietuvoje dydį, palyginusi juos su didmeniniais tarptinklinio ryšio kaštais ES ir EEE šalyse ir vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, taip pat atsižvelgusi į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) 2017 m. kovo 27 d. patvirtintas gaires dėl mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos, siekiant užtikrinti nacionalinių judriojo ryšio paslaugų kainų stabilumą Lietuvoje, RRT įvertino paslaugų teikėjų pateiktus prašymus ir priėmė sprendimą leisti taikyti atitinkamus papildomus užmokesčius.

RRT leistini maksimalūs tarptinklinio ryšio mokesčiai ES ir EEE šalyse:

Leistini maksimalūs papildomi mažmeniniai tarptinklinio ryšio užmokesčiai*

Nuo 2024-06-15 iki 2025-06-14**

UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“UAB „Teledema“AB „Telia Lietuva“
Išeinantys skambučiaiNetaikomaNetaikoma0,001 Eur/min.Netaikoma
Įeinantys skambučiaiNetaikomaNetaikoma0,001 Eur/min. Netaikoma
SMSNetaikomaNetaikomaNetaikomaNetaikoma
Duomenų perdavimasNetaikomaNetaikoma0,90 Eur/GBNetaikoma

* Kainos pateikiamos be PVM.

** Nuo 2021-01-01 maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai nėra taikomi tarptinklinio ryšio paslaugoms Jungtinėje karalystėje ir Gibraltare.

 

 

Teisiniai reguliavimo dokumentai

Galiojantys ir jau nebegaliojantys tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamentai:

Tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamentasLietuvių kalba     Anglų kalba 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2022/612lietuvių kalbaanglų kalba 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/920lietuvių kalbaanglų kalba 
Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/2286lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2120lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 544/2009lietuvių kalbaanglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007lietuvių kalbaanglų kalba

Europos Komisijos ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos skelbiama informacija  

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) skelbiamos gairės:

BEREC 2017 m. kovo 27 d. gairės, išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 531/2012 (išskyrus 3, 4 ir 5 straipsnius) ir Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 2016/2286, įgyvendinimą, pateikiamos čia.

BEREC 2016 m. vasario 26 d. gairės, išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 531/2012 (išskyrus 3, 4 ir 5 straipsnius), įgyvendinimą, pateikiamos čia.

Europos Komisijos tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio reguliavimo reglamento paaiškinimus, komentarus, atsakymus į klausimus ir kitą susijusią informaciją galima rasti teminiame Europos Komisijos puslapyje apie tarptinklinį ryšį. Nuoroda į minėtą puslapį pateikiama čia (informacija pateikiama anglų kalba).

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Lietuvoje

Mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas savo abonentams teikia UAB „Bitė Lietuva“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Eurocom“, UAB „Eurocom PLIUS“ („Telemaxima“), AB „Telia Lietuva“, UAB „Teledema“ ir UAB „Tele2″. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir jų kainas rasite paslaugų teikėjų interneto svetainėse:

Fiziniams asmenims:  Juridiniams asmenims:
 UAB „Bitė Lietuva“ UAB „Bitė Lietuva“
 UAB „CSC Telecom“ UAB „CSC Telecom“
 UAB „Eurocom“ UAB „Eurocom“
 AB  „Telia Lietuva“ AB „Telia Lietuva“
 UAB „Teledema“ UAB „Teledema“
 UAB „Tele2″ UAB „Tele2″

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 3 straipsnio 5 dalimi, nuo 2013 m. sausio 1 d. mobiliojo ryšio tinklo operatoriai skelbia standartinius pasiūlymus didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai:

– AB „Telia Lietuva“ standartinį pasiūlymą rasite čia.

– UAB „Bitė Lietuva“ standartinį pasiūlymą rasite čia.

– UAB „Tele2″ standartinį pasiūlymą rasite čia.

Tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidų mažinimo būdai

Sumažinti tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidas padės šie būdai:

 • Prieš išvykstant į užsienį būtina išsiaiškinti, kokius tarifus už paslaugas taiko paslaugų teikėjas konkrečioje šalyje, kokios yra paslaugų kainų apvalinimo sąlygos. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į didmeninių paslaugų kainas ir savo kainodarą, gali taikyti skambučių sujungimo mokestį, bandymo skambinti mokestį, taip pat mokesčius už skambučio siuntimą, skambučio gavimą, trumposios žinutės (SMS) siuntimą ir (arba) gavimą, iliustruotos žinutės (MMS) siuntimą ir mokesčius už perduotus duomenis. Pokalbių trukmė gali būti apvalinama ir apmokestinama sekundės, 30 sekundžių ar minutės tikslumu. Kainos taip pat gali būti diferencijuojamos pagal skambučių kryptis (skambučiai šalies viduje ir į kitas šalis), laiką (skambučiai piko ir ne piko metu), operatorius (prisijungus prie tam tikro operatoriaus tinklo, paslaugos parduodamos pigiau, nei prisijungus prie kito operatoriaus tinklo). Kuo daugiau užmokesčių yra taikoma paslaugai ir kuo didesnis paslaugų trukmės apvalinimo ir apmokestinimo intervalas, tuo didesnės bus išlaidos. Vartotojas, išsiaiškinęs visus tiesioginius ir papildomus užmokesčius, galės valdyti savo išlaidas.
 • Būtina išsiaiškinti, ar paslaugų teikėjas paslaugų kainas diferencijuoja pagal laiko zonas. Ne piko metu gali būti taikomi palankesni tarifai nei piko metu.
 • Paprastai skambučių priėmimo ir SMS žinučių paslaugos būna pigiausios. Tad skambučių priėmimas ir bendravimas SMS žinutėmis gali sumažinti išlaidas.
 • Tinklo pasirinkimas rankiniu būdu taip pat gali sumažinti išlaidas. Gali būti taip, kad mažiausius tarifus siūlo operatorius, kurio tinklas nėra plačiai išvystytas. Tuo atveju, jei telefono (arba kitas) aparatas pasirenka tinklą automatiškai, pasirenkamas stipriausią signalą turintis tinklas. Stipriausią signalą turinčio tinklo tarifai nebūtinai bus mažiausi.
 • Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 nuostatos nėra taikomos paslaugoms, teikiamoms laivuose. Esant stipriam iš laivo siunčiamam signalui, sausumoje esančio abonento telefonas gali automatiškai prisijungti prie laivo tinklo. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos, teikiamos laivuose yra brangios, palyginti su paslaugomis, teikiamomis sausumoje. Vartotojai, siekdami nepatirti nepageidaujamų išlaidų, turi būti atidūs uostose, laivuose ir pakrantėse ir stebėti, prie kokio operatoriaus tinklo tokiose vietose yra prisijungęs telefonas. Būnant pakrantėse, operatoriaus tinklą tikslinga parinkti rankiniu būdu.
 • Tarptautinio tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugų kainos yra brangesnės nei duomenų perdavimo paslaugos, teikiamos Lietuvoje. Siekiant sumažinti išlaidas duomenų perdavimo paslaugoms, tikslinga paieškoti duomenų perdavimo paslaugų alternatyvų, pavyzdžiui, prisijungti prie nemokamų arba nebrangių Wi-Fi zonų;
 • Prieš išvažiuojant į užsienį, tikslinga apie tai informuoti savo artimuosius. Tai leis išvengti nereikalingų pokalbių ir papildomų išlaidų.
Ataskaitos ir klausimynai apie tarptautinio tarptinklinio ryšio kainas

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaitoms (angl. Berec Benchmark data report) apie tarptinklinio ryšio kainas ir teikiamos paslaugos kiekius, pateikiami lentelėje:

LaikotarpisKlausimynas
Nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.Klausimynas

 

Didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymo modelis (angl. wholesale roaming/MTR cost model):

ProjektasKlausimynas   
Didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymo modelis (galutinis)Mobile Cost Model

 

Ataskaitos ir klausimynai apie tarptautinių skambučių kainas

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaitoms (angl. Berec Benchmark data report) apie tarptautinių skambučių kainas (angl. INTRA-EU calls) ir teikiamos paslaugos kiekius, pateikiami lentelėje:

 

LaikotarpisKlausimynas
Nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.Fiksuoto ir mobiliojo ryšio operatoriams

 

Patarimai keliaujantiems užsienyje

RRT sulaukia vartotojų nusiskundimų dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio naudojimo keliaujant po užsienio šalis. Tam, kad kelionių užsienyje neapkartintų ryšio paslaugų nesklandumai, RRT teikia patarimus Lietuvos vartotojams:

 • Tarptinklinis ryšys reiškia, kad prisijungiate prie kito operatoriaus tinklo, kai esate užsienyje, ir naudojate savo šalies ryšio operatoriaus SIM kortelę. Kad veiktų tarptinklinis ryšys, turite prisijungti prie šalies, kurioje svečiuojatės (keliaujate), operatoriaus tinklo su savo šalies operatoriaus SIM kortele.
 • Įsitikinkite, jog Jūsų mokėjimo plane numatyta ir tarptinklinio ryšio paslauga. Operatoriai nėra įpareigoti teikti tarptinklinio ryšio paslaugų kitose šalyse. Kai kurie mokėjimo planai apima ryšio paslaugas tik Lietuvoje, todėl išvykę į užsienį ryšio paslaugų galite negauti.
 • Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite tinkamus mokėjimo planus, į kuriuos būtų įtraukta tarptinklinio ryšio paslauga.
 • Atminkite, kad keliaujant Europos Sąjungos šalyse Jums galioja ES tarptinklinio ryšio taisyklės, y. taikoma „mokėk kaip namie“ kainodara. ES Reglamentas kai kuriais atvejais leidžia taikyti papildomus mokesčius. Lietuvos vartotojams nuo 2020-06-15 iki 2021-06-14 kai kurie operatoriai tokius mokesčius gali taikyti.
 • Atminkite, kad ne Europos Sąjungos šalyse paslaugų tarifai gali būti kur kas didesni ir jose netaikomos ES tarptinklinio ryšio taisyklės. Apie tai Jus privalo informuoti trumpąja SMS žinute Jūsų operatorius. Jei tarifai labai dideli (pvz., duomenų perdavimo), rekomenduojame įsigyti tos šalies operatoriaus išankstinio mokėjimo (angl. prepaid) kortelę.
 • Išjunkite mobiliųjų duomenų naudojimo funkciją. Kai kurios paslaugos ir programėlės, įdiegtos Jūsų įrenginyje, gali automatiškai naudoti duomenų srautą be Jūsų žinios (pvz., orų prognozių, buvimo vietos ir pan. informaciją). Tam, kad jūsų įrenginys nuolat nenaudotų mobiliojo ryšio duomenų, rekomenduojame išjungti mobiliųjų duomenų funkciją tuo metu, kai ji jums nėra būtina.
 • Užsienyje paslaugų kokybė priklauso nuo tų operatorių, su kuriais namų operatorius turi sutartis. RRT sulaukia skundų dėl paslaugų sutrikimų kai kuriose šalyse. Operatoriams nėra nustatytų reikalavimų, įpareigojančių sudaryti sutartis su visais kitoje šalyje veikiančiais operatoriais. Pasidomėkite, kokie operatoriai teikia paslaugas šalyje, kurioje svečiuojatės, ir pasiteiraukite savo namų operatoriaus, kurie paslaugų teikėjai gali užtikrinti Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.
 • Atminkite, kad viešbučiuose, kavinėse ar kitose viešose vietose, jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo, Jūsų duomenys gali būti perimti nusikaltėlių. Todėl patariame nesijungti prie savo banko paskyrų ir nenaudoti kitos jautrios informacijos, kai naudojatės „Wi-Fi“ ryšiu. Kaip saugiai naudotis „Wi-Fi“, rasite tinklalapyje https://www.esaugumas.lt/lt/belaidzio-tinklo-saugumas/kaip-saugiai-naudotis-viesais-belaidziais-tinklais/319 .
 • Pasirinkite rankinį operatoriaus pasirinkimo būdą, jei esate pasienyje. Tai ypač svarbu, jei esate netoli šalies, kuriai netaikomos ES tarptinklinio ryšio taisyklės. Daugiau informacijos rasite tinklallapyje https://www.rrt.lt/rysio-sutrikimai-lietuvos-pasienyje/.
 • Atminkite, kad tarptinklinio ryšio taisyklės netaikomos palydoviniams tinklams, kurie naudojami laivuose ir orlaiviuose.

Informacija atnaujinta 2024-06-18