VEIKLOS SRITYS:

Numerių skyrimas

Ryšio numeriai yra valstybės resursas, kuris naudojamas viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Ryšio numeriai, naudojami viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose, valdomi pagal RRT tvirtinamą Nacionalinį ryšio numeracijos planą. Užtikrindama efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, RRT tvirtina Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisykles. RRT siekia, kad būtų pakankamai nacionalinių ryšio numerių išteklių, reikalingų viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms, ir kad numeracijos planas ir procedūros būtų taikomos tokiu būdu, jog užtikrintų visiems viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams vienodas galimybes. RRT prižiūri, kad ūkio subjektai, kuriems skirti nacionalinių ryšio numerių ištekliai, nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kiek tai susiję su numeracijos sekomis, naudojamomis paslaugoms teikti.

Paraiškos dėl ryšio numerių naudojimo:

Paraiškos forma dėl ryšio numerių skyrimo;

Paraiškos forma dėl teisės naudoti ryšio numerius perleidimo;

Paraiškos forma dėl sutikimo perimti teisę naudoti ryšio numerius.

Kam priklauso ryšio numeris, galite pasitikrinti čia.

Nacionalinis ryšio numeracijos planas

Nacionalinis ryšio numeracijos planas reglamentuoja viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose naudojamų ryšio numerių paskirtį ir struktūrą. Numeracijos planas atitinka pagrindinius numeracijos pakankamumo, nediskriminavimo užtikrinimo, priimtinumo vartotojui bei harmonizavimo reikalavimus, keliamus ES.

Plane aiškiai atskirti šie numeriai:

 • trumpieji ryšio numeriai 1XXX;
 • įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugos numeriai ( M2M numeriai): 2XXXXXXXXXXX;
 • fiksuotojo ryšio paslaugų numeriai: 3XXXXXXX, 4XXXXXXX, 5XXXXXXX;
 • mobiliojo  ryšio paslaugų numeriai 6XX XXXXX;
 • paslaugų numeriai: 7XXXXXXX, 8XXXXXXX, 9XXXXXXX.
Nacionalinių ir tarptautinių ryšio numerių rašymo rekomendacijos
Nuo 2024 m. kovo 1 dienos prasideda naujas etapas – numerių priekyje esantį 8 pakeičia 0.
Nacionaliniai ryšio numeriai rašomi taip, pvz.:
Fiksuotojo ryšio numeris: Tel. (0 5)  123 4567

Mobiliojo ryšio numeris: Mob. 0 123  45 678

Tarptautiniai ryšio numeriai rašomi taip, pvz.:
Fiksuotojo ryšio numeris: Tel. +370 5  123 4567

Mobiliojo ryšio numeris: Mob. +370 123  45 678

Kad ryšio numerius būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir (ar) pamatyti, jų skaitmenys gali būti grupuojami tarpais, pvz.: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567. Du tarpai paliekami tarp paskirties kodo (jeigu jis rašomas skliaustuose – tarp uždaromųjų skliaustų) ir viešojo elektroninių ryšių tinklo galinio taško numerio, pvz.: (0 5)  123 4567, +370 5  123 4567.

Nacionalinių ir tarptautinių ryšio numerių rašymo rekomendacijoje nustatomos tipografinio nacionalinių ir tarptautinių ryšio numerių rašymo Lietuvos Respublikoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose ir kituose dokumentuose gairės.

 

Priežiūros tarifai

RRT priežiūros tarifai už paskirtą ryšio numerį:

 • už trumpąjį keturių ženklų ryšio numerį – 52,42 Eur/mėn.;
 • už trumpąjį penkių ženklų ryšio numerį – 5,24 Eur/mėn.;
 • už viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų numerį – 0,006 Eur/mėn.;
 • už viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų numerius nuo 1 iki 200 taikomas fiksuotas 1,16 Eur/mėn. mokestis;
 • už viešųjų mobiliojo telefono ryšio paslaugų numerį – 0,006 Eur/mėn.;
 • už viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų numerius nuo 1 iki 200 taikomas fiksuotas 1,16 Eur/mėn. mokestis;
 • už paslaugų numerius iš serijos 7XXXXXXX – 0,006 Eur/mėn.;
 • už paslaugų numerius nuo 1 iki 200 iš serijos 7XXXXXXX taikomas fiksuotas 1,16 Eur/mėn. mokestis.
 • už paslaugų numerius iš serijos 8XXXXXXX ar 9XXXXXX – 0,52 Eur/mėn.
 • už paslaugų numerius nuo 1 iki 2 iš serijos 8XXXXXXX ar 9XXXXXX  taikomas fiksuotas 1,16 Eur/mėn. mokestis;
 • už įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugų numerį ( M2M numeriai) – 0,003 Eur/mėn.
Suderintų socialinių paslaugų numeriai (116XXX)

Suderintų socialinių paslaugų numeriai yra nemokamo pokalbio trumpieji numeriai, skirti suderintoms socialinėms paslaugoms teikti. Suderinta socialinė paslauga – tai paslauga, kuri teikiama atsižvelgiant į konkretų socialinį poreikį, siekiant užtikrinti asmenų ar jų grupių gerovę ir saugumą arba padėti asmenims įveikti sunkumus. Ši paslauga gali būti naudinga asmenims, atvykusiems iš kitų šalių. Asmenys ja gali pasinaudoti skambindami nemokamo pokalbio trumpuoju numeriu.

Suderintų socialinių paslaugų numeriai skiriami viešojo konkurso tvarka. Paraiškos suderintų socialinių paslaugų numeriams skirti priimamos paskelbus atitinkamo konkurso sąlygas, o  konkursui neįvykus, esant suinteresuoto asmens prašymui skirti socialinių suderintų paslaugų numerį, konkursas organizuojamas pakartotinai.

Suderintų socialinių paslaugų numerių registras:

NumerisPaslaugos teikiamos šiuo numeriuPaslaugos teikimo sąlygosNumeris įtrauktas į registrąNumeris yra paskirtas
(paslaugos teikėjas)
116000Karštoji linija pranešimams apie dingusius vaikus

Teikiant šią paslaugą:

a) priimami ir policijai nukreipiami skambučiai, kuriais pranešama apie dingusius vaikus;

b) už dingusį vaiką atsakingiems asmenims teikiamos konsultacijos ir parama;

c) teikiama pagalba, atliekant tyrimą.

Paslauga teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje).2007 08 31Nevyriausybinė organizacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Numeris paskirtas 2012 m. liepos 3 d.

http://www.missing.lt/

116006Pagalbos nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims linija

Šios paslaugos paskirtis – nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims teikti psichologinę pagalbą, informuoti juos apie jų teises ir būdus, kaip tomis teisėmis pasinaudoti, taip pat nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis nukreipti į kompetentingas institucijas ar atitinkamas organizacijas.

Visų pirma, teikiama ši informacija:

a) apie vietos policiją ir baudžiamojo persekiojimo tvarką;

b) apie nusikalstama veika padarytos žalos kompensavimo galimybes ir draudimo išmokas.

Be to, nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims padedama rasti kitus susijusios pagalbos šaltinius.

Jei paslauga nėra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga bus galima vėl naudotis.2010 03 28Numeris nėra paskirtas
116016Pagalbos  smurto prieš moteris aukoms linija

Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116016 teikiama pagalbos smurto prieš moteris aukoms linijos paslauga. Šios paslaugos paskirtis – padėti smurto prieš moteris aukoms gauti pagalbą ir paramą, informuoti apie jų teises ir būdus, kaip tomis teisėmis pasinaudoti, taip pat smurto prieš moteris aukas nukreipti į kompetentingas institucijas ar atitinkamas organizacijas.  

Jei paslauga nėra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.2023 04 20Numeris nėra paskirtas
116111Vaikų pagalbos linijos

Šios paslaugos paskirtis – padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir saugumo. Vaikai nukreipiami į atitinkamas tarnybas ir jiems teikiama kita būtina informacija. Ši paslauga suteikia vaikams galimybę išsakyti savo problemas, pasikalbėti jiems rūpimais klausimais ir kreiptis pagalbos neatidėliotinu atveju.

Jei paslauga nėra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga bus galima vėl naudotis.2008 02 29Vaikų linija, VšĮ

Numeris paskirtas 2009 m. gegužės 14 d.

116117Budinti sveikatos priežiūros pagalbos ligoniams, kurių būklė nėra sunki, tarnyba

Skambinantieji, kuriems reikia skubios sveikatos priežiūros pagalbos, tačiau kurių gyvybei pavojus negresia, informuojami, į ką kreiptis dėl sveikatos priežiūros pagalbos, ypač po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis (ne išimties tvarka). Skambinantysis sujungiamas su kvalifikuotu ir tinkamai informuotu skambučių operatoriumi arba skambinantysis sujungiamas tiesiai su kvalifikuotu praktikuojančiu gydytoju.

Jei paslauga nėra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga bus galima vėl naudotis.2010 03 28Numeris nėra paskirtas
116123Psichologinės pagalbos linijos

Skambinantieji paslaugos numeriu gali atvirai pabendrauti, jų išklausoma nepateikiant jokių vertinimų. Šios paslaugos paskirtis – teikti psichologinę pagalbą skambinantiems, kurie jaučiasi vieniši, yra ištikti psichologinės krizės arba svarsto apie savižudybę.

Jei paslauga nėra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga bus galima vėl naudotis.2008 02 29Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

Numeris paskirtas 2009 m. balandžio 28 d.

http://www.klausau.lt/

Informacija atnaujinta 2024-03-19