VEIKLOS SRITYS:

Kaip pateikti prašymą dėl ginčo

RRT ne teismo tvarka nagrinėja ginčus tarp vartotojų (galutinių paslaugų gavėjų) ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei tarp vartotojų ir pašto paslaugos teikėjų. RRT ginčus ne teismo tvarka nagrinėja neatlygintinai.

Jei kreipimesi į RRT nėra suformuluotas aiškus reikalavimas, dėl kurio galėtų būti priimamas privalomojo pobūdžio sprendimas šalims (pvz., prašoma apginti pažeistas teises, patikrinti sąskaitos už viešąsias elektroninių ryšių paslaugas teisingumą, išnagrinėti ar įvertinti situaciją, paaiškinti, ar teisėtai pasielgė elektroninių ryšių paslaugų teikėjas), prašymas nagrinėjamas kaip skundas.

Dėl ginčo nagrinėjimo į RRT galite kreiptis, jei:

 • esate fizinis asmuo ir naudojatės paslauga asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms (ginčas bus nagrinėjamas vadovaujantis Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis);
 • esate ūkio subjektas ir vykdote individualią veiklą (ginčas bus nagrinėjamas vadovaujantis Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų, išskyrus vartotojus, ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų, išskyrus vartotojus, ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo taisyklėmis).

SVARBU! Jūs turite teisę kreiptis į RRT arba tiesiogiai į teismą. Kreipimasis į RRT neatima teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašant nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Susisiekite su paslaugų teikėju
 • Iškilus ginčui pirmiausia privalote kreiptis į paslaugų teikėją. Nurodykite ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą (išsaugokite kreipimosi ir jo priedų kopijas).
 • Į paslaugų teikėją turi būti kreipiamasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie teisių pažeidimą.
 • Gavęs kreipimąsi, paslaugų teikėjas turi atsakyti per 14 kalendorinių dienų.
Kreipkitės į RRT
 • Jei paslaugų teikėjo atsakymas Jūsų netenkina arba per 14 kalendorinių dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę dėl to paties ginčo dalyko per vienerius metus kreiptis į RRT.
 • Kreipimasis į RRT privalo būti užpildytas valstybine kalba.
 • Prie kreipimosi turi būti pridėtos Jūsų rašto paslaugų teikėjui bei jo priedų kopijos ir paslaugų teikėjo atsakymo bei jo priedų (jei tokie buvo Jums pateikti) kopijos, taip pat kiti ginčo nagrinėjimui reikšmingi dokumentai.
 • Naudokite šią ginčo prašymo formą.
Prašymo dėl ginčo nagrinėjimo įvertinimas
 • RRT, gavusi Jūsų prašymą dėl ginčo nagrinėjimo, per 5 darbo dienas įvertins, ar ginčas nagrinėtinas.
 • Įvertinusi Jūsų prašymą, RRT per 3 darbo dienas informuos Jus apie pradėtą ginčo neteisminio sprendimo procedūrą.
Ginčo nagrinėjimas

Jei Jūsų ir paslaugų teikėjo ginčo nepavyks užbaigti taikiu susitarimu, RRT, įvertinusi pateiktą informaciją, per 90 dienų priims sprendimą iš esmės:

 • patenkinti Jūsų reikalavimą;
 • iš dalies patenkinti Jūsų reikalavimą;
 • atmesti Jūsų reikalavimą.

Ginčo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 30 kalendorinių dienų, apie tai pranešus ginčo šalims.

Kokiais atvejais RRT ginčo nenagrinėja

RRT nenagrinėja ginčo šais atvejais:

 • Ginčas kilo ne dėl elektroninių ryšių ar pašto paslaugos.
 • RRT nėra kompetentinga nagrinėti prašomo nagrinėti ginčo.
 • Ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, teismas ar arbitražas.
 • Ginčo šalys susitarė perduoti vartojimo ginčą spręsti kitam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui po to, kai kilo ginčas.
 • Vartotojo vardu kreipėsi tinkamo įgaliojimo neturintis asmuo.
 • Vartotojas kreipėsi į RRT pasibaigus vienerių metų terminui nuo kreipimosi į paslaugų teikėją arba prieš tai nesikreipė į paslaugų teikėją.
 • Vartotojo kreipimasis neatitinka nustatytų vartotojo kreipimosi turinio ir formos reikalavimų ir trūkumai nepašalinti per RRT nustatytą terminą.
 • Ginčijama suma yra mažesnė negu 20 Eur, išskyrus jei ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką arba yra kitų svarbių aplinkybių.

 

Kada įsigalioja RRT sprendimas

RRT sprendimas, priimtas išnagrinėjus ginčą iš esmės, įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 kalendorinių dienų nuo RRT sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Įsigaliojęs RRT sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas CPK nustatyta tvarka.

Pateikti ginčo prašymą RRT galima pateikti šiais būdais:

Elektroniniu būdu:

Paštu RRT adresu:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14
LT-03219 Vilnius

Sprendimai dėl ginčo esmės: TV paslaugos, interneto prieigos paslaugos, kalbinio ryšio paslaugos, pašto paslauga.

 


2023 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2022 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2021 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2020-2021 m. ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimo apžvalga

2020 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2019 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2018 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2017 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

2016 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

Ginčų ne teismo tvarka sprendimų projektus rengia:

Evelina Abraitytė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyr. specialistė, mob. +370 691 80 389, el. paštas [email protected];

Kristina Baltauskienė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja, mob. +370 659 78 090, el. paštas [email protected];

Anastasija Jerochova, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyr. specialistė, mob. +370 659 78 092, el. paštas [email protected];

Aneta Maksimovič, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja, mob. +370 659 78 081, el. paštas [email protected];

Audra Narūnė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyr. specialistė, mob. +370 659 78 082, el. paštas [email protected];

Inesa Pauliukevičiūtė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyr. specialistė, mob. +370 691 41 870, el. paštas [email protected];

Kotryna Pūrienė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyresn. patarėja, mob. +370 616 97 551, el. paštas [email protected];

Ugnė Ramaneckienė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja, mob. +370  667 66 570, el. paštas [email protected];

Lina Stankevičienė, Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja, mob. +370 659 78 093, el. paštas [email protected].

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-26