VEIKLOS SRITYS:

Sutarčių sudarymas ir nutraukimas

Pagrindinės elektroninių ryšių paslaugų vartotojų pareigos ir teisės apibrėžiamos paslaugų teikimo sutartyse, kurias pasirašo paslaugų teikėjas ir vartotojas. Sudarant sutartį labai svarbu perskaityti ir suprasti visas sutarties sąlygas. Paslaugų teikėjas privalo paprastai ir aiškiai išaiškinti visas su sutartimi susijusias aplinkybes. Sutartys gali būti terminuotos ir neterminuotos.

Terminuotos sutartys – sutartys, sudaromos konkrečiam laikotarpiui, pvz., 6 mėn., 12 mėn., 18 mėn., 24 mėn. ar pan. Atkreipkite dėmesį, kad sutartyje numatytas minimalus laikotarpis, kuriuo prisiimate įsipareigojimus naudotis paslaugomis, ne visais atvejais gali reikšti, kad jam suėjus baigiasi Jūsų sutartiniai įsipareigojimai. Todėl rekomenduojame visada atidžiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir įvertinti, kokio pobūdžio yra sutartyje numatytas terminas: ar minimalus įsipareigojimų naudotis paslaugomis laikotarpis, siejamas su laikotarpiu, kuriuo paslaugų gavėjas gauna tam tikras naudas (nuolaidas ir pan.), ar su terminu, kuriam pasibaigus automatiškai nutrūksta ir pati sutartis.

Jei sutartyje nustatyta, kad ji neterminuota, pasibaigus minimaliam laikotarpiui sutartis nenutrūksta.

Neterminuotos sutartys – sutartys, sudaromos neribotam laikotarpiui. Sudarius neterminuotą sutartį, paslaugos teikiamos aptartomis sąlygomis tol, kol šalys (ar viena iš šalių) nenusprendžia sutarties nutraukti ar ją pakeisti.

Patarimai sudarant sutartį

Paslaugų teikėjas privalo viešai (interneto svetainėse, taip pat klientų aptarnavimo skyriuose) skelbti paslaugų teikimo sąlygas, todėl prieš apsispręsdami sudaryti sutartį, jas perskaitykite, palyginkite su kitų teikėjų siūlomomis sąlygomis.

 • Atkreipkite dėmesį ne tik į mėnesinę paslaugų kainą, bet ir į kitas paslaugų teikimo sąlygas. Mažesnė paslaugų kaina ir suteikiamos nuolaidos paprastai susijusios su įsipareigojimu naudotis paslaugomis tam tikrą laikotarpį.
 • Įvertinkite savo galimybes mokėti tam tikrą sumą ilgą laikotarpį (paprastai terminuotos sutartys sudaromos mažiausiai 12 ar 24 mėnesiams, todėl reikia įvertinti savo finansines galimybes šiuo laikotarpiu).
 • Įsigilinkite, ką gausite už minimalų mokestį ir kokiomis sąlygomis naudositės paslaugomis, viršijus kiekius, įeinančius į minimalų mokestį.
 • Mokesčiai, kurie taikomi, turi būti nurodyti sutartyje, įskaitant visus mokesčius, kurie taikomi sudarant sutartį, taip pat papildomus mokesčius.
 • Paslaugų pateikiamumas – svarbus rodiklis, nurodantis, kokią laiko dalį galima tikėtis gauti paslaugas. Paprastai nurodomas apie 90–95 proc. paslaugų pateikiamumo rodiklis. Tai reiškia, kad 5–10 procentų laiko paslaugų galite ir negauti.
 • Atkreipkite dėmesį į sąskaitų pateikimo būdą. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti bent vieną būdą gauti sąskaitą nemokamai, tačiau jei pasirinksite, pvz., popierinę sąskaitą, ji gali kainuoti papildomai, jei paslaugų teikėjas užtikrina sąskaitos nemokamą pateikimą kitu būdu (pvz., el. paštu ar savitarnos svetainėje).
 • Reikalaukite, kad paslaugų teikėjas Jus supažindintų su visomis paslaugų teikimo sąlygomis. Jei sutartiniams įsipareigojimams taikomos bendrosios sąlygos ar taisyklės, dėl kurių Jūs pasirašėte, kad sutinkate, įrodyti, kad jos Jums nebuvo pateiktos, galės būti sudėtinga.
 • Klauskite, kas neaišku. Pravartu nuostatas, kurios aptartos žodžiu, prašyti įtraukti į rašytinę sutartį.
Sutarčių vykdymas
 • Šalys, vykdydamos sutartį, turi bendradarbiauti tarpusavyje.
 • Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę (išsami informacija pateikiama RRT administruojamoje interneto svetainėje https://nebūkberyšio.lt/).
 • Kilus paslaugų teikimo sutrikimams, visada registruokite juos, kreipdamiesi į paslaugų teikėją.
 • Nesikreipus į paslaugų teikėją, galioja prezumpcija, kad paslaugos teikiamos kokybiškai.
 • Paslaugų teikėjas gali nežinoti, kad paslaugų teikimas Jums yra sutrikęs.
 • Paslaugų teikėjas gali patarti, kokių veiksmų galima imtis, siekiant pašalinti sutrikimus.
 • Paslaugų teikėjas privalo reaguoti į pranešimą apie paslaugų teikimo sutrikimą.
 • Nuo kreipimosi į paslaugų teikėją momento pradedamas skaičiuoti laikas, per kurį paslaugų teikėjas sutartyje įsipareigojo pašalinti gedimus.
Mokėjimo planas
 • Mokėjimo planas nebūtinai reiškia, kad už paslaugas Jūs visada mokėsite jame nurodytą pinigų sumą. Kitaip tariant, Jūs įsipareigojate sumokėti ne mažiau nei mokėjimo plano mokestis, tačiau jei išnaudosite daugiau paslaugų ar naudositės kitomis paslaugomis, nei tos, kurios įeina į mokėjimo planą, sąskaita bus didesnė.
 • Jei pasirašę sutartį pastebėjote, kad pasirinktas mokėjimo planas neatitinka Jūsų naudojimosi įpročių, panagrinėkite siūlomus kitus variantus ir  įvertinkite galimybę keisti mokėjimo planą.
 • Įvertinkite paslaugų naudą, t. y. kiek jos kainuoja, išnaudojus pasirinktus mokėjimo planus. Viršijamos paslaugos būna gerokai brangesnės, todėl pasirašius sutartį gali kilti būtinybė keisti mokėjimo planą į didesnės arba į mažesnės apimties paslaugų planus.
 • Atkreipkite dėmesį į sutartį, ar nėra apribojimų keisti mokėjimo planą į mažesnį.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, nuo kada mokėjimo plano pakeitimai įsigalioja.
Paslaugų kredito limitas
 • Sutartyje turi būti nurodytas paslaugų kredito limitas arba pateikta informacija, kad paslaugų kredito limitas nenustatomas.
 • Paslaugų mokėjimo kreditas – tai pinigų suma, už kurią abonentui teikiamos elektroninių ryšių paslaugos be išankstinio apmokėjimo per paslaugų teikimo sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.
 • Įrangos mokesčiai neįeina į paslaugų kredito limitą.
 • Pramoginio turinio mokesčiai neįeina į paslaugų kredito limitą.
 • Papildomos paslaugos (pvz., telefonų draudimas, parkavimas ir pan.) neįeina į paslaugų kredito limitą.
 • Išlaidų kontrolė nėra tas pats, kas paslaugų kredito limitas.
 • Paslaugų kredito limitas turi būti protingo dydžio, ne mažesnis nei mėnesinis mokestis.
 • Paslaugų teikėjas privalo įspėti paslaugų gavėją apie besibaigiantį paslaugų kredito limitą.
 • Paslaugų teikėjas gali apriboti paslaugas, kai pasiekiamas paslaugų kredito limitas, jei paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui. Atkreipkite dėmesį į tai, kad teisės aktuose nustatyta pareiga apriboti paslaugų teikimą pasiekus paslaugų kredito limitą netaikoma juridiniam asmeniui, nebent tokia nuostata būtų įrašyta sutartyje.

Paslaugų kredito limitas be vartotojo sutikimo negali būti didinamas. Juridiniams asmenims ši nuostata netaikoma.

Sutarties keitimas
 • Sutartis gali būti keičiama šalių sutarimu.
 • Sutartis gali būti keičiama joje aptartais atvejais.
 • Leidžiama sutartyje nustatyti teisę paslaugų teikėjui keisti sutarties sąlygas vienašališkai:
  • teisė keisti sutarties sąlygas turi būti nustatyta sutartyje,
  • privaloma informuoti gavėją prieš vieną mėnesį apie numatomus pakeitimus raštu ar kita tą pačią juridinę galią turinčia forma.
 • Jei sutartis terminuota, paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti sutartį be netesybų. Ši teisė užtikrinama, jei sąlygos bloginamos.
Sutarties nutraukimas
 • Paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui.
 • Negali būti ribojama paslaugų gavėjo teisė nutraukti sutartį.
 • Paslaugų teikėjas gali nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių.
 • Sutarties nutraukimas vykdomas sutartyje nustatyta tvarka.
 • Telefonu sutarties nutraukti negalima, jei sutartyje tokio nutraukimo būdo nėra numatyta.
 • Neterminuota sutartis turi būti nutraukiama per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Iškart po prašymo pateikimo nutraukti sutartį galima tik tada, jei paslaugų teikėjas su tuo sutinka.
 • Terminuota sutartis (arba sutartis minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui) nutraukiama, laikantis joje nustatyto termino, kuris gali būti ilgesnis, pvz., gali būti numatytas vieno mėnesio terminas, prieš kurį reikia įspėti paslaugų gavėją.
 • Paslaugų teikėjas gali pritaikyti sutarties nutraukimo mokesčius, jei jie buvo numatyti sutartyje. Atkreipiame dėmesį, kad iš paslaugų gavėjo gali būti pareikalauta netesybų ne dėl to, kad buvo nutraukta paslaugų teikimo sutartis, bet dėl to, kad sutartis nutraukta nepasibaigus laikotarpiui, kuriam paslaugos gavėjas buvo įsipareigojęs naudotis paslaugomis.
 • Teisės aktuose nereglamentuota sutarties nutraukimo mokesčių (netesybų) apskaičiavimo tvarka, jų dydis ar taikymo sąlygos, todėl tai leidžiama nustatyti sutartyje šalių sutarimu:
  • paprastai reikalaujama suteiktų nuolaidų grąžinimo už praėjusį laikotarpį arba proporcingai likusiam laikotarpiui;
  • negautų pajamų (pvz., likusių mėnesinių mokesčių iki minimalaus laikotarpio pabaigos) paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti;
  • reikalavimas sumokėti netesybas turėtų būti reiškiamas atsižvelgiant į prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, faktinį naudojimosi paslaugomis laikotarpį, kitas reikšmingas aplinkybes;
  • kilus klausimui dėl netesybų, kildinamų iš paslaugų teikimo sutarties, skaičiavimo, netesybų dydžio, netesybų mažinimo, netesybų dydis gali būti mažinamas.

Teisės aktuose numatyta paslaugų gavėjo teisė nutraukti sutartį be netesybų šiais atvejais:

 • Paslaugų teikėjas pažeidžia sutartį iš esmės (pvz., teikia nekokybiškas paslaugas). Pažeidimas iš esmės gali būti aptartas sutartyje.
 • Paslaugų teikėjas pakeičia paslaugų teikimo sąlygas, jas blogindamas (pvz., padidina kainą ar mažina paslaugų apimtis).

Informacija atnaujinta 2022-11-30