VEIKLOS SRITYS:

Vartotojų teisės ir pareigos

Kiekvienam vartotojui turi būti prieinamos elektroninių ryšių – kalbinio ryšio, interneto prieigos, televizijos – paslaugos. RRT, siekdama užtikrinti vartotojų teisių apsaugą elektroninių ryšių srityje, atlieka šias funkcijas:

 • vykdo nuolatinę stebėseną ir savo iniciatyva teikia rekomendacijas paslaugų teikėjams;
 • nagrinėja skundus, prašymus, paklausimus elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais;
 • ne teismo tvarka nagrinėja prašymus nagrinėti ginčą.

Siekiant apsaugoti vartotojus, pagrindinės jų teisės ir pareigos įtvirtintos Elektroninių ryšių įstatyme ir Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse. Taip pat vartotojų teisės ir pareigos yra nustatytos Civiliniame kodekse ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

Vartotojų teisės elektroninių ryšių srityje:

 • teisė į informaciją;
 • teisė pasirinkti paslaugų teikėją;
 • teisė į tinkamos kokybės paslaugas;
 • teisė atsisakyti sutarties ar nutraukti sutartį.

Vartotojų pareigos elektroninių ryšių srityje:

 • pareiga susipažinti su sutartiniais dokumentais;
 • pareiga atsiskaityti už paslaugas;
 • pareiga bendradarbiauti su paslaugų teikėju.
Kokią sąskaitą už elektroninių ryšių paslaugas gausiu?
 • Sąskaita turi būti pateikta už suteiktas paslaugas.
 • Bent vienas sąskaitos pateikimo būdas turi būti nemokamas (ne visi būdai privalo būti nemokami).
 • Turi būti sudaryta galimybė sumokėti už paslaugas iš anksto.

Sąskaitoje turi būti nurodyta:

 • informacija, iki kada turite sumokėti už paslaugas (ne trumpesnis laikotarpis nei mėnesio paskutinė diena);
 • paslaugų kredito limitas, jei taikomas, ir kam jis taikomas;
 • mokėjimo planas (planai);
 • paslaugoms taikomi įkainiai;
 • paslaugų kiekis, jei mokėtina suma priklauso nuo kiekio.

Kartu su sąskaitomis gali būti pateikiama ir kita svarbi informacija apie teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, informacija dėl sutarties sąlygų keitimo vienašališkai, todėl neskubėkite išmesti kartu su sąskaitomis pateikiamų dokumentų, arba paskaitykite, kokia informacija pateikiama kartu su sutartimis.

Ar galiu reikalauti detalios sąskaitos?
 • Galite reikalauti detalios sąskaitos, kuri patikslintų sąskaitos detales, turinčias įtakos mokamai sumai.
 • Detalią sąskaitą galite gauti nemokamai arba už sąnaudomis pagrįstą mokestį.
 • Paslaugos, kurios abonentui yra nemokamos, įskaitant skambučius bendruoju pagalbos telefono ryšio numeriu, neturi būti nurodomos abonento detalioje sąskaitoje.

Detalioje sąskaitoje turi būti nurodyta:

 • kiekvienos suteiktos elektroninių ryšių paslaugos įeinančio ir (ar) išeinančio ryšio numeris (jei abonentas naudojasi viešosiomis kalbinio ryšio paslaugomis) arba prisijungimo prie interneto prieigos tarnybinės stoties kryptis ir (ar) tipas (jei abonentas naudojasi duomenų perdavimo ir (ar) interneto prieigos paslaugomis);
 • kiekvienos paslaugos suteikimo pradžios data ir laikas;
 • pagal abonento pasirinktą mokėjimo planą kiekvienos suteiktos elektroninių ryšių paslaugos trukmė ar perduotų duomenų kiekis ir kaina;
 • bendra per ataskaitinį laikotarpį suteiktų visų paslaugų kaina.
Patarimai, kaip išvengti per didelių sąskaitų
 • Pasirinkite tinkamą, jūsų poreikius atitinkantį mokėjimo planą.
 • Nusistatykite paslaugų kredito limitą.
 • Pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis terminui, dažniausiai paslaugos toliau teikiamos be nuolaidos, todėl mėnesinis mokestis pradedamas taikyti didesnis. Tai nelaikoma kainos padidinimu.
 • Jei yra galimybė skambinti ne vienu ryšio numeriu – ne tik ilguoju, bet ir trumpuoju numeriu – siūlome pasidomėti skambučių tarifais. Kilus abejonėms, rinkitės ilgajį numerį, nes skambinant trumpuoju numeriu dažniausiai kainuoja daugiau arba užmokestis už tokį skambutį neįeina į mėnesinį plano mokestį.
 • Būkite budrūs ir atsakingai įvertinkite radę praleistą skambutį iš nelietuviško ryšio numerio, nes pasitaiko atvejų, kai piktavaliai iš užsienio valstybių laukia, kad jiems būtų perskambinta, taip siekdami išgauti pinigus iš patiklių žmonių.
 • Elkitės atsakingai internete, skaitykite taisykles, su kuriomis sutinkate, kad išvengtumėte nepageidaujamų pranešimų, pramoginio turinio paslaugų ar netgi pramoginio turinio paslaugų prenumeratų.
 • Vaikams rekomenduojame parinkti išankstinio mokėjimo paslaugas, kad vaikai, už kuriuos atsakingi jų tėvai, tyčia ar atsitiktinai neužsakytų pramoginio turinio ar kitų paslaugų. Tokiu būdu būsite garantuoti, kad neteks mokėti už paslaugas daugiau, nei planavote.

Pasirinkite tinkamus naudojamo įrenginio nustatymus

 • Išmanūs įrenginiai būna sukonfigūruoti taip, kad automatiškai ieško ryšio, todėl gali būti užfiksuotas duomenų naudojimas (paprastai tuo metu įvyksta nedidelės duomenų perdavimo sesijos).
 • Jei daugiau laiko tenka praleisti netoli pasienio zonos, rekomenduojame rinktis operatorių rankiniu būdu  – taip išvengsite prisijungimo prie užsienio operatoriaus ir netikėtai išaugusių sąskaitų.
 • Dėmesio! Tam tikrais atvejais siunčiamos trumposios žinutės (SMS) gali būti konvertuojamos į vaizdo žinutes (MMS), už kurias skaičiuojamas mokestis  neįeina į mokėjimo plano mokestį (pvz., kai siunčiamas ilgesnis tekstas, įterpiami simboliai, nuotraukos, siunčiant keliems gavėjams ir pan.).
 • Apsaugokite savo galinį įrenginį (daugiau informacijos rasite tinklalapyje  www.esaugumas.lt).
Pareiga mokėti už paslaugas. Ar turiu teisę ginčyti reikalaujamas sumas?
 • Paslaugų teikėjas turi teisę imti mokesčius už paslaugas pagal sutartinuose dokumentuose numatytas sąlygas, todėl rinkdamiesi mokėjimo planą, įvertinkite savo galimybes.
 • Vartotojas turi teisę ginčyti reikalaujamas sumas.
 • Paslaugų teikėjas neturi teisės vartotojo įmokomis dengti įsiskolinimo, jei vartotojas šį įsiskolinimą ginčija teisės aktų nustatyta tvarka, kol bus išspręstas ginčas. Atkreipiame dėmesį, kad ši garantija suteikiama vartotojui.
 • Nemokėjimas nereiškia ginčijimo. Ginčijant sąskaitas, turite argumentuotai kreiptis į paslaugų teikėją, nepavykus išspręsti situacijos taikiai – ir į kitas institucijas;
 • Jei kyla sunkumų dėl mokėjimo, praneškite paslaugų teikėjui. Bendradarbiavimas dažnai padeda rasti abiem šalims palankius sprendimus (pvz., jei paslaugų teikėjas sutinka, galima susitarti dėl įmokų išdėstymo per tam tikrą laikotarpį, mokėjimo plano keitimo išimties tvarka ir pan.).
 • Kilus sunkumams dėl mokėjimo už paslaugas ar dėl kitų priežasčių paslaugų teikėjai gali siūlyti paslaugų sustabdymo galimybę trumpam laikotarpiui. Paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už šią  sustabdymo paslaugą.
 • Neapmokėjus už paslaugas, paslaugų teikėjas turi teisę apriboti paslaugas, o apribojimo laikotarpiui pasibaigus, nutraukti paslaugas ir sutartį.
 • Nesumokėjus už įsigytą galinį įrenginį, sutartyje gali būti numatyta paslaugų teikėjo teisė blokuoti IMEI kodą, kad įrenginys negalėtų jungtis prie tinklo.
Teisė išlaikyti ryšio numerį, keičiant kalbinio ryšio paslaugų teikėją

Numerio perkeliamumas – abonento teisė išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą.

Numerio perkeliamumo paslauga vartotojams suteikia laisvę ir galimybes rinktis geriausiai jų poreikius atitinkančio operatoriaus paslaugas ir kartu išsaugoti savo turimą telefono numerį. Veikiant numerio perkeliamumo paslaugai, didėja ir konkurencija tarp tokias telefono ryšio paslaugas teikiančių operatorių, kadangi jiems tampa svarbu ne tik pritraukti į savo tinklą kuo daugiau naujų, bet ir išsaugoti jau turimus abonentus.

Numerio perkeliamumo tvarka reglamentuota Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Teisė pakeisti interneto prieigos paslaugų teikėją

Interneto prieigos paslaugų teikėjai, turintys technines galimybes, privalo Apraše nustatytomis sąlygomis ir terminais užtikrinti galutiniams viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjams teisę pakeisti interneto prieigos paslaugų teikėją.

Interneto prieigos paslaugų teikėjai neturi teisės riboti galutinių paslaugų gavėjų teisės pakeisti interneto prieigos paslaugų teikėją.

Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimas turi būti užtikrinamas, net jei tai pažeistų su abonentu sudarytos sutarties dėl interneto prieigos paslaugų teikimo sąlygas. Pakeitus interneto prieigos paslaugų teikėją, su perleidėju sudaryta sutartis dėl interneto prieigos paslaugų, kurių teikėjas buvo pakeistas, teikimo ir su šių paslaugų teikimu susiję kiti įsipareigojimai nutrūksta nuo interneto prieigos paslaugų teikėjo pakeitimo dienos.

Visgi reikia nepamiršti, jog interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimas neatleidžia abonento nuo civilinės atsakomybės už sutarties dėl interneto prieigos paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą.

Informacija atnaujinta 2022-11-30