VEIKLOS SRITYS:

Ukrainos elektroninių ryšių rinkos dalyviams pristatyta RRT patirtis vartotojų informavimo srityje

2020 lapkričio 25 d.

2020 m. lapkričio 18–19 d. RRT ekspertai Ukrainos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos, ministerijų, kitų valstybės institucijų atstovams vedė seminarus galutinių vartotojų ir visuomenės informavimo paslaugų kokybės klausimais. Šie seminarai organizuoti vykdant Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“.

RRT ekspertai, įvertinę Ukrainos elektroninių ryšių specifiką, parengė gaires, kaip šioje šalyje efektyviau pritaikyti ES praktiką paslaugų kokybės užtikrinimo srityje. Seminaro metu pristatytos siūlomos gairės, pasidalinta atitinkama įgyvendinimo praktika Lietuvoje, surengtos diskusijos siekiant  kuo detaliau įvertinti ES reguliavimo praktikos pritaikymo Ukrainoje galimybes.

„Visapusiškas ir aiškus vartotojų informavimas apie paslaugos ypatybes, jos kokybę ir teikimo sutarties sąlygas įgalina vartotoją pasirinkti jam tinkamiausią paslaugą ne vien pagal kainą. todėl Ukrainos rinkos dalyviams ir kolegoms stengėmės pabrėžti, kad konkurencingomis elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygomis paslaugų teikėjas turėtų būti suinteresuotas ir teikti kuo išsamesnę informaciją savo vartotojams, o reguliavimo institucijų skelbiama informacija apie paslaugų kokybę ir jų administruojami įrankiai, skirti vartotojams vertinti jų gaunamų paslaugų kokybę, leidžia vartotojui gauti nepriklausomą, objektyvią, palyginamąją informaciją apie jį dominančias paslaugas,“  ̶   sako Virgilijus Stundžia, RRT Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamento direktorius, šio Dvynių projekto pirmojo komponento vartotojų informavimo klausimais vadovas.

Seminarų metu RRT ekspertai pristatė:

  • RRT patirtį informuojant vartotojus apie paslaugų kokybę. RRT naudoja eilę priemonių elektroninių ryšių paslaugų vartotojams: reikalauja iš paslaugų teikėjų, kad informacija apie paslaugų kokybę būtų įtraukta į sutartis ir skelbiama viešai, renka ir skelbia iš paslaugų teikėjų gautus duomenis apie paslaugų kokybę. RRT sukurti įrankiai, kuriais teikiama informacija apie paslaugų kokybę operatorių tinkluose, vykdoma kokybės stebėsena, didelis dėmesys skiriamas vartotojų informavimui ir švietimui įvairiais kanalais.
  • Reguliuotojo ir rinkos dalyvių vaidmenį komunikuojant su vartotojais. Pasidalinta RRT bendradarbiavimo su paslaugų teikėjais gerąja praktika komunikacijos kontekste, pateikti praktiniai pavyzdžiai informuojant, edukuojant vartotojus paslaugų kokybės užtikrinimo klausimais, apžvelgta RRT komunikacija COVID-19 pandemijos metu, atkreiptas dėmesys į šiuo metu aktualią komunikaciją 5G tema.
  • Vartotojų teisių užtikrinimo ir problemų sprendimo galimybes. Teisių ir teisėtų interesų reglamentavimas ir sutartinių dokumentų reikalavimų laikymasis ypatingai svarbus, siekiant visapusės vartotojų teisių apsaugos. Seminaro dalyviams akcentuota, kad yra svarbu skirti dėmesį vartotojų švietimui, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elgsenai skatinant orientuotis į vartotojų naudą, paslaugų teikėjų ir reguliuotojo bendradarbiavimą.
  • Interneto prieigos paslaugų kokybės įvertinimo įrankį vartotojams ̶ interneto prieigos spartos matavimo sistemą matuok.lt, kuria naudodamiesi vartotojai gali realiu laiku įvertinti interneto spartą. Apžvelgtas RRT dalyvavimas „BEREC NN Tool“ projekte, kuriuo siekiama sukurti bendrą Europos šalyse naudojamą interneto prieigos spartos matavimo sistemą, pristatytas siekis šią sistemą adaptuoti ir pateikti naudotis interneto prieigos vartotojams Lietuvoje.
  • Duomenų apie interneto prieigos, teikiamos fiksuotojo ryšio technologijomis, paslaugos kokybę (QoS) ir fiksuotojo ryšio tinklų padengiamumą svarbą. Remiantis konkrečiais praktiniais pavyzdžiais akcentuota, kad tokių duomenų iš paslaugų teikėjų rinkimas ir skelbimas naudingas ne tik vartotojams ar nacionaliniam reguliuotojui, bet ir operatoriams, siekiant užtikrinti kuo geresnę jų paslaugų kokybę ar išvengti perteklinio reguliavimo.
  • RRT patirtį skelbiant mobiliųjų tinklų aprėptis. Galimybė vartotojui pasižiūrėti šias aprėptis yra reikšminga vertinant operatorių teikiamų paslaugų kokybę. Pristatytas naujas, šiemet RRT pradėtas naudoti įrankis – LTE spartų žemėlapiai. Teoriniais skaičiavimais paremti spartų žemėlapiai vartotojams leidžia palyginti tikėtiną duomenų atsisiuntimo spartą judriojo radijo ryšio operatorių tinkluose. Pristatyta RRT praktika kuriant šį paslaugų kokybės vertinimo įrankį, apžvelgti galimi sunkumai ir jų sprendimo būdai, bei pateiktos rekomendacijos, kaip spartų žemėlapį padaryti kuo informatyvesnį paslaugų vartotojams. RRT su seminarų dalyviais pasidalijo rekomendacijomis, kurias parengė Ukrainos reguliuotojui, dėl mobiliųjų tinklų aprėpties teorinių skaičiavimų metodikos ir gautų rezultatų paskelbimo.

Apie projektą:

RRT kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. „Latvian Public Utilites Commission“) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė: 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Informacija atnaujinta 2020-11-25